Hyppää sisältöön

1.3.2021 Sote-uudistuksen jory kokoustiedote: Sote100-lakipaketin lausuntoyhteenveto, hyvinvointialueiden laskelmien aikataulutus ja lainat

3.3.2021 9.57
Uutinen

Kokouksen avasi puheenjohtaja Kari Hakari STM:stä, joka kertoi että sote-uudistus etenee aikataulussa. Eduskunnan valiokuntakäsittelyn rinnalla valmistellaan uudistuksen toimeenpanoa sekä kansallisesti, että alueellisesti. Toimeenpanoa tukevia alueellisia valmisteluryhmiä kootaan parhaillaan ja toimeenpanosuunnitelman valmistelu on käynnissä niin ikään.

Eduskunnan valiokuntatyöskentelyn vaiheista kuultiin aivan aluksi. Valiokuntakuulemisia on järjestetty helmikuun alusta lähtien. Valiokuntakuulemisessa keskeisiä asioita ovat olleet rahoituskysymykset sekä järjestämisvastuuta ja ostopalveluja koskevat säännökset, Uudenmaan erillisratkaisu ja uudistuksen aikataulukysymykset

Sote100 lakipaketin lausuntoaika päättyi 26.2.2021 ja lausuntoyhteenvetoa käytiin johtoryhmän kokouksessa läpi. SOTE100- esitys oli lausuntokierroksella 1.-26.2. Lausuntoja annettiin yhteensä 162, joista noin kolmasosassa oli sisällöllisiä ehdotuksia lausuttavaan esitykseen. Pääosa lausun-nonantajien kommenteista liittyi sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan lakeihin. Lausuntojen perusteella esitykseen tehdään täsmennyksiä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan eräisiin lakiehdotuksiin tai niiden perusteluihin muun muassa koskien termien käyttöä, viittauksia kotikuntaan sekä joihinkin muutoksenhakusäännöksiin. Lausuntojen perusteella ei tehdä lakeihin sisällöllisiä muutoksia tai puututa sote-uudistuksen jo eduskunnassa käsittelyssä olevan hallituksen esityksen linjauksiin tai sääntelyratkaisuihin. Sote-uudistuksen jory keskusteli asiasta, jonka jälkeen tehtiin johtoryhmäpäätös ja yhteenveto viedään ministerityöryhmään.

Kuntia ja hyvinvointialueita koskevia laskelmia on tarkoitus päivittää kahdesti vuodessa. Las-kelmissa huomioidaan tuorein mahdollinen tilasto- ja tutkimustieto sekä toisaalta pyritään siihen, että laskentatiedot olisivat mahdollisimman hyvin synkronoitu. Johtoryhmäkeskustelussa kannatettiin ajatusta, että kevään 2021 laskelmiin pyrittäisiin saamaan mukaan sekä väestörakenne että veroennusteet ja julkaisemaan näin mahdollisimman kattavasti tuoreimmat saatavilla olevat tiedot. Asia aikatauluineen viedään vielä sote-uudistuksen ministerityöryhmän käsiteltäväksi. 

Lakiesitys Kuntarahoitus Oyj:n uusista lainoista hyvinvointialueille oli myös johtoryhmän asialistalla. Kuntien takauskeskuksesta annetun lain mukaan Kuntarahoitus voi myöntää rahoitusta vain kunnille, kuntayhtymille ja niiden omistamille yhteisöille. Eduskunnalle joulukuussa annetussa sote-HE:ssä muutettaisiin takauskeskuslakia siten, että Kuntarahoituksen kuntayhtymille myöntämät lainat voitaisiin siirtää hyvinvointialueille. Nyt käsiteltävänä ollut takauskeskuslain muutos mahdollistaisi sen, että Kuntarahoitus voisi myöntää hyvinvointialueille myös uutta rahoitusta, johon liittyvän varainhankinnan takauskeskus takaisi. Varsinaisen päätöksen asiasta tekisivät takauskeskuksen valtuuskunta ja Kuntarahoitus. Lausuntokierrokselle esitys lähtisi maaliskuussa ja aikaa lausua olisi noin 8 viikkoa. Lopullisen HE:n antamisaika eduskunnalle ratkaistaan myö-hemmin. Asia viedään sote-uudistuksen ministerityöryhmään linjattavaksi.

Kokouksessa käsiteltiin myös sote-uudistuksen viestintäsuunnitelmaa. Viestintäsuunnitelma on laadittu yhdessä STM:n , VM:n  ja SM:n sekä THL:n viestinnän kanssa. Viestinnässä keskitytään keväällä välittämään tietoa valmistelun etenemisestä, toimeenpanosta ja tukemaan alueellista vies-tintää. Viestintäsuunnitelma käydään läpi myös sote-uudistuksen ministerityöryhmässä. 

Seuraava kokous pidetään 15.03.2021.

Kokoustiedote