Hyppää sisältöön

Kuntien ja hyvinvointialueiden rahoituslaskelmat päivitetty vuoden 2022 tilinpäätöstiedoilla

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 31.8.2023 14.07
Tiedote

Laskelmia sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen rahoituksen siirrosta on päivitetty kuntien vuoden 2022 tilinpäätöstietojen perusteella. Samalla on oikaistu kuntien kirjaamia sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen kustannuksia, jotka muuten merkittävästi vääristäisivät rahoitusta. Päivitykset vaikuttavat sekä kuntien että hyvinvointialueiden vuoden 2024 rahoitukseen.

Uudistuksen yhteydessä kunnilta hyvinvointialueille siirtyvät kustannukset määräytyvät sen perusteella, mitä kunnat ovat tilinpäätöksissä raportoineet kustannuksiksi vuosina 2021 ja 2022.

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen nettokustannukset ovat vuoden 2022 tilinpäätöstietojen perusteella kasvaneet vuodesta 2021 1,3 miljardia euroa. Vuoden 2022 nettokustannukset ovat kuitenkin 120 miljoonaa euroa alhaisemmat kuin kevään tilinpäätösarviotiedoissa.

Tämän hetken tietojen mukaan rahoitusta vääristävien tilinpäätöserien oikaisut kasvattavat koko maan tasolla vuoden 2022 nettokustannuksia noin 220 miljoonaa euroa ja vähentävät vuoden 2021 nettokustannuksia noin 10 miljoonaa euroa.  

Laskelmat sisältävät päivitykset kuntien peruspalveluiden valtionosuuteen sekä sote-uudistuksen vaikutuksia tasaaviin rahoituseriin

Vuoden 2024 päivitetyssä laskelmassa on otettu huomioon tiedossa olevat määräytymistekijätiedot sekä muut kuntien peruspalveluiden valtionosuuksiin vaikuttavat taustatiedot. Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasauslaskelma on laskettu Verohallinnon vuoden 2022 ennakollisen, elokuussa julkaistun maksuunpanotiedon perusteella.

Valtionosuuslaskelmaan on myös päivitetty tietoa sote-uudistuksen vaikutuksia tasaavista elementeistä, jotka joko lisäävät tai vähentävät yksittäisen kunnan valtionosuutta vuonna 2024. Lisäksi se sisältää arvion valtionosuuden jälkikäteistarkistuksesta. Siirtyvien tulojen ja kustannusten tarkistuksesta aiheutuva vähennys huomioidaan peruspalvelujen valtionosuuksissa vuodesta 2024 lähtien. Vuoden 2023 tarkistuksesta puolet vähennetään vuoden 2024 ja puolet vuoden 2025 valtionosuuksista. Vähennys on kaikille kunnille asukasta kohden yhtä suuri.

Laskelma on ennakollinen. Lopullinen laskenta suoritetaan loppuvuodesta kaikkien määräytymistekijöiden valmistuttua.

Arvio hyvinvointialueiden vuoden 2024 rahoituksesta ja vuoden 2023 kertakorvauksesta on päivittynyt

Arvio hyvinvointialueiden rahoituksesta vuodelle 2024 on 24,3 miljardia euroa. Päivitetyssä laskelmassa on otettu huomioon lopulliset terveydenhuollon, vanhustenhuollon ja sosiaalihuollon palvelutarvekertoimet vuodelle 2024. Hyvinvointialuekohtaiset siirtymätasaukset on päivitetty vastaamaan siirtyvää kustannusta. Hyvinvointialuekohtaisella siirtymätasauksella tasataan laskennallisesta rahoitusmallista aiheutuvaa muutosta suhteessa tehtävistä aiemmin vastanneiden alueen kuntien toteutuneisiin kustannuksiin.

Päivitetty arvio vuoden 2023 rahoitusta korjaavasta kertakorvauksesta on noin 700 miljoonaa euroa. Kertakorvauksesta maksettiin keväällä 2023 ennakkomaksuna 150 miljoonaa euroa. Kertakorvauksella korjataan hyvinvointialuekohtaista vuoden 2023 rahoitusta tammikuussa 2024 vastamaan kuntien vuoden 2022 tilinpäätöstietojen mukaisesti laskettua rahoitusta.

Vuoden 2024 rahoituksen ja vuoden 2023 kertakorvauksen laskelmat tarkentuvat, jos kuntien kustannuksiin tehtäviin oikaisuihin tulee muutoksia. Vuoden 2024 rahoituksen taso tarkentuu lopulliseksi myös valtiovarainministeriön syksyn ennusteen mukaisella vuoden 2024 hyvinvointialueindeksillä  ja valtion vuoden 2024 talousarvion mukaisten tehtävämuutosten perusteella.

Siirtolaskelmia vääristävien tietojen oikaisun vaikutus kustannuksiin noin 210 miljoonaa euroa

Nyt julkaistuissa laskelmissa on oikaistu tilinpäätöserät, jotka merkittävästi vääristävät kunnilta hyvinvointialueille siirtyviä kustannuksia. Kesällä annettujen asetusten mukaisista eristä on huomioitu kuntayhtymien yli- ja alijäämät, kuntien ja kuntayhtymien luovutusvoitot ja -tappiot sekä kertaluonteiset poistot ja arvonalentumiset. Jo voimassa olleeseen lainsäädäntöön perustuen nyt oikaistaan myös takautuvat palkkaharmonisaation kustannukset.

Euromääräisesti suurimmat oikaistavat erät ovat luovutusvoittoja ja lukumääräisesti eniten oikaisuja tehdään sairaanhoitopiirien yli- ja alijäämien osalta. Luovutusvoitot ovat aiheutuneet kiinteistöjen, toimitilojen, osakkeiden tai osuuksien myynnistä. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluille kohdistettuna ne vääristävät todellista palveluiden järjestämisen kustannusta. Takautuvat yli- ja alijäämät puolestaan ovat syntyneet siirtolaskelmavuosia edeltävinä vuosina ja niiden palautus tai kattaminen vääristää vastaavasti todellista palveluiden järjestämisen kustannusta. Ilman merkittävyyden rajaa oikaistavien takautuvien palkkaharmonisaatiokustannusten osuus on noin 10 miljoonaa euroa.

Oikaisut on huomioitu sekä kuntien että hyvinvointialueiden rahoituslaskelmissa ja aluekohtaisissa siirtymätasauksissa. Kustannusten oikaisut koskevat vähintään noin kolmasosaa kunnista. Oikaisuja tehdään molempiin suuntiin eli osalla kustannukset kasvavat, osalla laskevat.

Kunnilla ja hyvinvointialueilla on mahdollisuus 30. syyskuuta mennessä esittää huomioita julkaistussa laskelmaluonnoksessa tehdyistä oikaisuista. Valtiovarainministeriö järjestää oikaisuista kunnille ja hyvinvointialueille 6. syyskuuta infotilaisuuden, jossa käydään läpi tehtyjen oikaisujen periaatteet ja ohjeistetaan kommentointi.

Lisätietoja:
finanssiasiantuntija Lauri Piirainen, valtiovarainministeriö, p. 029 553 0521, lauri.piirainen(at)gov.fi (kuntien peruspalveluiden valtionosuus, sote-uudistuksen vaikutuksia tasaavat rahoituserät sekä palkkaharmonisaatioiden oikaisut)
neuvotteleva virkamies Jenni Jaakkola, valtiovarainministeriö, p. 029 553 0570, jenni.jaakkola(at)gov.fi (hyvinvointialueiden rahoitus ja kertakorvaus)
finanssiasiantuntija Roosa Valkama, valtiovarainministeriö, p. 029 553 0560, roosa.valkama(at)gov.fi (hyvinvointialueiden rahoitus, kertakorvaus ja siirtolaskelmaluonnoksen oikaisut)
erityisasiantuntija Minnamaria Korhonen, valtiovarainministeriö, p. 029 553 0586, minnamaria.korhonen(at)gov.fi (siirtolaskelmaluonnoksen oikaisut)

Hyvinvointialueet Kunta-asiat