Hyppää sisältöön

Antti Kuopila ja Lotta Mattsson:
Kuntien ja maakuntien väliset yhdyspinnat tapetille

Valtiovarainministeriö
31.1.2019 16.09
Kolumni
Antti Kuopila ja Lotta Mattsson.

Kuntien ja maakuntien tehtävien yhdyspintoja selvitetään projektissa. Yhdyspintatyön tekeminen näkyväksi palvelee maakuntien ja kuntien asukkaita ja asiakkaita. Heidän kannaltaan on merkittävää, ettei palveluissa ole päällekkäisyyttä tai epäjatkuvuutta.

Kuntien ja tulevien maakuntien tehtävänjaon toimivuudessa eräs oleellisimmasta kohdista tulee olemaan kunnan ja maakunnan välisen yhdyspinnan toimivuus. Yhdyspinnalla tarkoitetaan kahden tai useamman organisaation välistä toiminnallista yhteyttä tai liityntäpintaa, jossa korostuu yhdessä tekemisen merkitys.

Yhdyspintojen ympärillä tapahtuu paljon valmistelua ja kehittämistyötä. Tämä työ on kuitenkin vielä paikoittaista ja tehtäväkohtaista. Jotta yhdyspintatyöstä saataisiin selville kokonaiskuva ja pystyttäisiin kehittämään yhdyspintoja myös laaja-alaisemmin, on käynnistetty Kuntien ja maakuntien tehtävien yhdyspinnat -projektin esiselvitys.

Esiselvityksen tavoitteena on tukea monialaisen maakunnan ja tulevaisuuden kunnan rakentamista, tehostaa yhdyspintatyön koordinointia sekä luoda yhteinen rakenne jatkotyölle. Selvityksellä halutaan koota eri tahoilla ja tasoilla tehtävää kehittämis- ja valmistelutyötä yhteen sekä jäsentää ja koota yhteistä ymmärrystä yhdyspintatyön kokonaisuudesta.

Esiselvitysvaiheessa keskitytään kuntien ja maakuntien välisiin yhdyspintoihin, mutta työssä huomioidaan myös järjestöjen ja muiden kumppaneiden kanssa muodostuvat yhdyspinnat. Yhdyspintatyön näkyväksi tekeminen palvelee paremmin myös maakuntien ja kuntien asukkaita ja asiakkaita, joiden kannalta on merkittävää, ettei palveluissa on päällekkäisyyttä tai epäjatkuvuutta.

Yhdypintojen kirjavuus - eri näkökulmat ja kokemukset huomioon

Yhdyspinnat ovat monimuotoisia. Siksi niitä tulee myös tarkastella eri näkökulmista: mm. johtamisen, hallinnon, palveluiden ja asukkaan silmin. Jokaiselle tasolle tarvitaan hieman erilaista ajattelua ja käytännön toteutusta. Asukkaan näkökulmasta tärkeintä on palvelun toimivuus, kun taas johtamisessa on omat keskeiset tavoitteet yhteiselle tekemiselle.

Lainsäädäntö luo reunaehdot yhdyspinnoille. Samalla lainsäädäntö luo käytännön toimintaan velvoitteita ja esteitäkin - mutta myös mahdollisuuksia. Jotta näitä mahdollisuuksia pystytään jatkossa entistä enemmän hyödyntämään, tarvitaan asiasta lisää tietoa ja ratkaisuehdotuksia. Näitä ehdotuksia on luonnollisesti helpointa rakentaa niiden kanssa, jotka käytännössä jo tekevät työtä yhdyspinnoilla. Siksi työssä kuullaan käytännön tekijöitä niin kunnista, maakunnista kuin uudistusta valmistelevista organisaatioistakin.

Yhdyspintojen selvittämien kannattaa, kävi miten kävi

Tulevassa rakenteessa yhdyspintojen merkitys korostuu jo pelkästään hallinnollisen rakenteen vuoksi. Kunta ja maakunta kun ovat molemmat tasavertaisia omia juridisia toimijoitaan, eivätkä toisilleen alisteisia.

Yhdyspintatyössä täytyy huomioida jatkossa myös se, että tulevaisuuden kunta ei ole sama kunta kuin nykyinen kunta. Kuntien erilaisuus sekä kuntien muuttuminen yhä enemmän kuntakonserneiksi vaikuttavat yhdyspintoihin ja kuntien toimintaan.

Vaikka yhdyspinnat ovat maakunta- ja sote-uudistuksen vuoksi enemmän esillä kuin aiemmin, on hyvä huomata, että täysin uusi asia ne eivät kuitenkaan ole. Yhdyspintoja on jo nyt sekä kuntaorganisaatioiden sisällä että esimerkiksi sote-kuntayhtymän ja kuntien välillä. Siksi nyt tehtävä työ on tarpeellista, oli maakunta- ja soteuudistuksen lopputulos mikä tahansa.

Kirjoittajat ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosaston erityisasiantuntija Antti Kuopila Sosiaali ja terveysministeriöstä ja Kunta- ja aluehallinto-osaston erityisasiantuntija Lotta Mattsson valtiovarainministeriöstä.

Kunta-asiat Valtiovarainministeriö alueuudistus-arkisto