Hyppää sisältöön

Gemensamma lösningar ska främjas vid anskaffning av klient- och patientdatasystem

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.9.2021 10.47
Pressmeddelande
Vanhempi ja nuorempi mies heittävät yläfemmat

Samarbetet i fråga om informationshanteringen inom social- och hälsovården kräver en kontinuerlig dialog mellan intressegrupperna för att samarbetet ska lyckas. Detta samarbete stöds för sin del av den riksomfattande samarbetsgrupp för informationshantering inom social- och hälsovården som inrättats av social- och hälsovårdsministeriet. Medlemmarna i samarbetsgruppen är de ansvariga beredarna för välfärdsområdena samt de centrala nationella verkställande myndigheterna, representanter för företagsfältet inom social- och hälsovården och andra intressegrupper.

Samarbete inom informationshantering för kundens bästa

Samarbetsgruppen inledde sin höstperiod vid ett möte den 10 september 2021, som inleddes med en aktualitetsöversikt över social- och hälsovårdsreformen. Anförandet hölls av social- och hälsovårdsministeriets avdelningschef Kari Hakari. Han betonade betydelsen av samarbete mellan nationella aktörer och välfärdsområdena. Detta samarbetstema lyftes fram ur olika synvinklar också vid andra anföranden under mötet: Utvecklingsbehoven i fråga om informationshanteringen inom social- och hälsovården har prioriterats utgående från intressegruppernas synpunkter. Digi-Finland Oy strävar efter en aktiv dialog med välfärdsområdena och Institutet för hälsa och välfärd genomför klientuppgiftslagen i nära samarbete med sina intressegrupper.  

I Finland bildas 21 välfärdsområden som i början av 2023 ska ta över de uppgifter inom social- och hälsovården och räddningsväsendet som kommunerna för närvarande ansvarar för. Utvecklingen av digitalisering, informationshantering och ICT är en väsentlig del av denna förändring i strukturen för ordnandet, eftersom den verksamhetsmässiga förändringen av tjänsterna i stor utsträckning sker genom ibruktagandet av nya digitala verksamhetsmodeller och tekniker.

Informationshanteringen stöder social- och hälsovårdsreformen

I och med inrättandet av välfärdsområden minskar överlappande ICT-utveckling och antalet informationssystem. Social- och hälsovårdsministeriet uppmuntrar starkt regionerna att samarbeta också i anskaffningen av nya klient- och patientdatasystem, vilket är en rättighet och skyldighet för de självstyrande välfärdsområdena. "Goda exempel på den här typen av samarbete är projekt som Apotti och Aster. Social- och hälsovårdsministeriets mål är alltså inte att alla regioner ska använda ett och samma informationssystem. Den mest centrala orsaken till detta har att göra med frågor som gäller digitalisering och driftsäkerhet inom produktionen av social- och hälsovårdstjänster samt en fungerande marknad för ICT-lösningar", sammanfattar social- och hälsovårdsministeriets avdelningschef Kari Hakari. Social- och hälsovårdsministeriet anser dock att det efter-strävade antalet klient- och patientdatasystem är klart under tio i hela landet. 

Resurserna och tjänsterna ska i fortsättningen vara bättre riktade och informationen ska röra sig mellan tjänstetillhandahållarna. I sista hand syns detta för kunderna i form av enhetligare vård- och serviceprocesser samt bättre elektroniska ärendehanterings- och distanstjänster. Tillgången till tjänster och tjänsternas tillgänglighet stöds genom nya digitala lösningar. ICT-reformen inom social- och hälsovården är ett verktyg för mer jämlika och högklassiga social- och hälsovårdstjänster.

Genom samarbete utnyttjas resurserna effektivt 

Att samtidigt föra den funktionella och administrativa förändringen framåt är en utmaning för de organisationer som ansvarar för social- och hälsovårdsreformen. Helheten är omfattande och beroendeförhållandena mångformiga. Därför måste förändringen och utvecklingen ske som ett samarbete och genom att sprida god praxis. Ändringen genomförs på ett samordnat sätt som en del av styrstrukturerna för social- och hälsovårdsreformen för att undvika överlappande utveckling. Samarbetet mellan regioner och nationella aktörer säkerställer att befintliga tjänster sprids på ett effektivt sätt. En central del av ICT-reformen är också ibruktagandet av gemensamma digitala tjänster i regionerna. 

I utvecklingen och spridningen av gemensamma projekt utnyttjas DigiFinland Oy i så stor utsträckning som möjligt. Bolaget producerar tjänster som minskar överlappande arbete till stöd för välfärdsområdena.

Kommentarerna av representanterna för de områden som deltog i det riksomfattande mötet för samarbetsgruppen för informationshantering inom social- och hälsovården lyfte utöver samarbetet också fram perspektivet för klienterna inom social- och hälsovårdstjänsterna. "När allt kommer omkring görs social- och hälsovårdsreformen eller ICT-utvecklingen inte för dess egen skull, utan för att garantera att klienterna inom social- och hälsovårdstjänsterna ska få social- och hälsovårdstjänster av högre kvalitet än för närvarande samt för att göra det möjligt att stödja klienternas självständiga välbefinnande och funktionsförmåga. En genuin kundorientering förutsätter att klient- och patientdatasystemen fungerar också mellan olika välfärdsområden", sammanfattar Hakari.  

Ytterligare information:

Minna Saario, direktör, [email protected]