Hyppää sisältöön

I september ordnas andra ansökningsomgången för statsunderstöd inom programmet för hållbar tillväxt

finansministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.6.2022 12.19
Pressmeddelande
Två tjejer på en skogsväg

I september utlyses statsunderstöd för programmet hållbar tillväxt för andra gången. Syftet med statsunderstödet är att stärka tillgången till social- och hälsovårdstjänster och tjänsternas kostnadseffektivitet och att främja digitaliseringen inom social- och hälsovården.

Social- och hälsovårdsministeriet deltar inom sitt ansvarsområde i samordningen av Finlands program för hållbar tillväxt, som finansieras genom EU:s tillfälliga återhämtningsinstrument. Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för pelare 4 i det nationella programmet, som gäller att stärka tillgången till social- och hälsovårdsministeriet och öka kostnadseffektiviteten. Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar också delvis för pelare 3, som syftar till att utvidga utvecklingsprojekten inom programmet för arbetsförmåga och mentalvårdstjänsterna för rehabilitering till arbetslivet (IPS – Sijoita ja valmenna!) till nya områden. 

Besluten om de statsunderstöd som beviljades vid den första ansökningsomgången fattades våren 2022, och då beviljades det cirka 34 miljoner euro. Det stödbelopp som beviljas vid den andra ansökningsomgången är betydligt större, och kan användas för pelare 4 till utgången av 2025 och för pelare 3 till utgången av 2024. Den andra ansökningsomgången är 1.9 – 6.10.2022.

Social- och hälsovårdsministeriets mål för programmet för hållbar tillväxt för hela finansieringsperioden (2022-2025) är att minska den vård-, rehabiliterings- och serviceskuld inom social- och hälsovården som orsakats av covid-19 och att se till att patienter får vård snabbare i hela landet. Målen ska uppnås genom att införa nya förfaranden och främja verkställandet av reformen av social- och hälsovården. Dessutom ska man främja införandet av nya digitala lösningar. Inom utvecklingen av lösningarna för digitalisering och informationshantering ska finansieringen riktas särskilt till samarbetet inom utvecklandet av nationella lösningar.  

Statsunderstödet är avsett för välfärdsområdena, Helsingfors stad och kompetenscentren inom det sociala området. De som beviljas statsunderstöd ska sörja för att utvecklingsarbetet samordnas med den  övriga verksamhets om inleds i välfärdsområdena och med det övriga verkställandet av reformen. Institutet för hälsa och välfärd (THL) erbjuder områdena stöd under hela programperioden. Dessutom samarbetar man aktivt med Arbetshälsoinstitutet, FPA, DigiFinland och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.  

Läs mer:

Mer information:


Kirsi Paasovaara, projektchef                                       
Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Styrenheten / OHJA 
tfn 0295 163 012, kirsi.paasovaara(at)gov.fi 

Heli Parikka, sakkunnig
Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Styrenheten / OHJA 
tfn 0295163165, heli.parikka(at)gov.fi

Sanna Hämäläinen, projektsekreterare
Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Styrenheten / OHJA
tfn 0295163523, sanna.hamalainen(at)gov.fi