Hyppää sisältöön

Päivystysuudistus kokoaa palveluja alueellisesti - sosiaalipäivystyksen ja terveydenhuollon yhteistyötä vahvistetaan

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 27.10.2016 13.34
Tiedote 188/2016

Hallitus esittää, että terveydenhuollon ja sosiaalihuollon päivystysjärjestelmää uudistetaan. Erikoissairaanhoitoa on tarkoitus koota suurempiin yksiköihin. Tiettyjä tutkimuksia, toimenpiteitä ja hoitoja koottaisiin valtakunnallisesti ja alueellisesti. Uudistuksen tavoitteena on varmistaa palvelujen yhdenvertainen saatavuus, riittävä osaaminen hoitavassa yksikössä ja asiakas- ja potilasturvallisuus sekä hillitä kustannusten kasvua. Lisäksi tavoitteena on, että ihmiset pääsevät nykyistä helpommin kiireelliseen hoitoon.

Uudistuksen toimeenpano on osa sosiaali- ja terveydenhuollon ja maakuntauudistusta. Se on tarkoitus toteuttaa asteittain vuosina 2017-2019.

Laajin erikoisalapäivystys järjestettäisiin 12 ympärivuorokautisen laajan yhteispäivystyksen yksikössä, joista viisi on myös kaikkein vaativinta hoitoa antavia yliopistollisia sairaaloita. Ympärivuorokautisen laajan päivystyksen yksikössä olisi vähintään noin kymmenen lääketieteen erikoisalan päivystys ja sosiaalipäivystys. Tällä menettelyllä turvataan monialainen osaaminen ja valmius erityistilanteiden hoitamiseen.

Muut keskussairaalat jatkaisivat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystystä, johon lisättäisiin sosiaalipäivystystä. Niissä jatkuisi tavallisimmin tarvittavien lääketieteen erikoisalojen ympärivuorokautinen päivystys. Kunkin viidestä erityisvastuualueesta tulee sopia keskussairaaloidensa yksityiskohtaisesta työnjaosta. Tässä otettaisiin huomioon palvelujen saavutettavuus, päivystyspisteiden väliset etäisyydet sekä väestön kielellisten oikeuksien toteuttaminen. Kaikissa päivystystä toteuttavissa yksiköissä tulee olla riittävät voimavarat ja osaaminen.

Lähipalveluna terveyskeskuksessa toteutettavaa kiireellistä vastaanottotoimintaa vahvistettaisiin. Kiireellisiä vastaanottopalveluja saisi ehdotuksen mukaan lähipalveluna esimerkiksi omasta terveyskeskuksesta myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Sosiaalipäivystystä olisi järjestettävä sekä laajan ympärivuorokautisen terveydenhuollon päivystysyksikön yhteydessä että erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon suppeamman yhteispäivystyksen yhteydessä. Samalla velvollisuutta järjestää psykososiaalista tukea vahvistettaisiin. Mielenterveys- ja päihdetyön päivystystä toteutettaisiin sekä sosiaali- että terveydenhuollon päivystyksen yhteydessä.

Sekä kiireettömän että kiireellisen hoidon yhteydessä tulisi arvioida ilmeinen sosiaalihuollon tarve. Tavoitteena on, että sosiaalihuoltoon ohjaaminen ja yhteyden ottaminen tulisi säännönmukaiseksi osaksi terveydenhuollon työtä. Sääntelyn avulla myös ehkäistäisiin sellaisen avuntarpeen kasautumista päivystystyöhön, mikä olisi mahdollista toteuttaa virka-aikaan.

Erityisen vaativia sosiaalipalveluja voitaisiin koota yhteen valtakunnallisesti tai alueellisesti järjestettäviksi terveyspalvelujen tai muiden palvelujen yhteydessä. Tällä varmistetaan asiakasturvallisuutta ja palvelujen laatua. Ehdotuksen mukaan kunnille jäisi erilaisia vaihtoehtoisia tapoja kehittää sosiaalipäivystystyötä alueellisten tarpeiden ja olemassa olevien hyvien toimintamallien ja kuntayhteistyön pohjalta.

Esityksen mukaan ensihoitopalvelun sisältöä ja erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen tehtäviä täsmennetään. Ensihoitopalvelun, ensihoitokeskuksen ja alueen sosiaalipäivystyksen välistä yhteistyötä vahvistetaan ja alueellista ohjeistusta yhdenmukaistetaan.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 27.10. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017. Siirtymäajaksi lain nojalla annettavien asetusten toimeenpanolle on suunniteltu 1-3 vuotta. Ympärivuorokautisesti päivystävien sairaaloiden työnjako, leikkaustoiminnan kokoaminen sekä terveydenhuollon ja sosiaalipäivystyksen yhteispäivystyksen aloittaminen tapahtuisi kuitenkin viimeistään 1.1.2018.

Ennen tämän lain voimaantuloa voimassa olleiden säännösten nojalla annetut perusterveydenhuollon päivystystä ja synnytystoimintaa koskevat poikkeuslupapäätökset ovat voimassa päätöksessä mainitun voimassaoloajan loppuun. STM on tänään myöntänyt hakemuksesta synnytystoiminnan määräaikaiset poikkeusluvat Kainuun ja Mikkelin keskussairaaloille vuoden 2020 loppuun asti ja Länsi-Pohjan keskussairaalalle vuoden 2018 loppuun.

Lisätietoja

  • Hallitusneuvos Anne Koskela, p. 02951 63384
  • Johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki, p. 02951 63382 (rakenteiden uudistus)
  • Lääkintöneuvos Timo Keistinen, p. 02951 63385 (erikoissairaanhoito)
  • Erityisasiantuntija Virva Juurikkala, p. 0295163204 (sosiaalipäivystys)
  • Erityisasiantuntija Lasse Ilkka, p. 02951 63995 (ensihoito)
  • Lääkintöneuvos Anne Nordblad, 02951 63387 (suun terveydenhoito)

Liitteet