Hyppää sisältöön

Selvitys sote-integraation edellyttämästä monialaisesta yhteistyöosaamisesta on valmistunut

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 1.11.2022 12.14
Tiedote
Kaksi miestä tietokoneella

Selvityksessä tarkastellaan monialaisen yhteistyöosaamisen käsitettä ja kuvataan monialaisen osaamisen yhteisiä osaamissisältöjä. Selvityksessä esitellään myös Suomessa toteutuneita pedagogisia ratkaisuja monialaisen osaamisen kehittämiseksi ja hyvinvointialueiden näkemyksiä yhteistyön vaatimista osaamistarpeista.

Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen ovat yhtenä keskeisenä painopisteenä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa. Tämä edellyttää henkilöstöltä ja johdolta uudenlaista osaamista. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) tilasi selvitystyön sote-integraation edellyttämästä monialaisesta yhteistyöosaamisesta ja selvityksen tekijänä toimi YTM, KM, väitöskirjatutkija Tiina Timperi.  

Monialaisen yhteistyöosaamisen tarkkaa, yksiselitteistä ja tutkimukseen perustuvaa määrittelyä ei ole olemassa, ja käsitteet ovat määrittyneet monilla eri tavoin niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Yhdistävinä tekijöinä määritelmistä löytyy kuitenkin yhteinen päämäärä, luottamus ja yhteistyötaidot.

Selvityksen mukaan keskeisiä sote-integraation edellyttämiä yhteisiä osaamisalueita ja sisältöjä ovat monialainen yhteistyöosaaminen, asiakaslähtöisyysosaaminen, palvelujärjestelmäosaaminen ja etiikka- ja lainsäädäntöosaaminen, jotka vaativat jatkuvaa koulutusta ja osaamisen päivittämistä. 

– Selvityksessä todetaan, että koulutuksen sitominen tiiviisti yhteen käytännön työelämän kanssa mahdollistaa monialaisuuteen liittyvien taitojen kehittymisen monipuolisesti eri ammattiryhmien kanssa. Lisäksi monialaisissa taidoissa korostuu verkostomainen työtapa ja eri hallinnon välisillä rajapinnoilla työskentely. Onnistunut monialainen integraatio edellyttää myös johtajuutta, kun palveluja yhtenäistetään ja toimitaan yli hallinnon rajojen, kertoo erityisasiantuntija Erja Mustonen Sosiaali- ja terveysministeriöstä. 

Hyvinvointialueiden valmisteluryhmille tehdyn kyselyn vastauksissa löytyy yhtymäkohtia selvityksen tuloksiin. 

– Monialaiseen yhteistyöhön tarvittavassa osaamisessa korostuivat erityisesti asiakaslähtöisyys, palveluosaaminen ja palvelujärjestelmän tuntemus. Kehittämisosaamisen kohdalla vaikuttavuus ja kustannus- ja laatutietoisuus sijoittuivat yhdeksi tärkeimmistä osaamisalueista. Lisäksi yhteistoimintaosaaminen, johon liittyvät vuorovaikutustaidot, toisen kohtaamisen taidot ja keskinäinen luottamus, nousivat alueiden vastauksissa esille, toteaa Mustonen.

Kehittämishankkeet nähtiin tärkeimpinä monialaista yhteistyötä tukevana keinona sekä organisaation sisäisessä, että organisaatioiden välisessä monialaisessa yhteistyössä.  
Hyvinvointialueiden vastaajien mielestä toimiva ja tehokas monialainen yhteistyö mielletään asiakaslähtöiseksi toiminnaksi, jossa pyritään vastaamaan asiakkaan tarpeisiin nopeasti ja sujuvasti.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Erja Mustonen, STM
[email protected]

Väitöskirjatutkija Tiina Timperi, UEF
[email protected]