Hyppää sisältöön

Sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonnasta säädetään uusi laki

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 17.11.2022 13.58
Tiedote

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen ja tuottamisen valvonnasta on tarkoitus säätää jatkossa yhdessä laissa. Yksityisistä sosiaalipalveluista ja terveydenhuollosta annetut lait kumottaisiin. Myös palvelulainsäädännössä olevat valvontaa koskevat säännökset kumoutuisivat.

Valvontalaissa säädettäisiin sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjien eli valtion, hyvinvointialueen, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän valvonnasta sekä yksityisten ja julkisten palveluntuottajien toimintaedellytyksistä, rekisteröinnistä, omavalvonnasta ja viranomaisvalvonnasta.

Tavoitteena on yhtenäistää nykyistä sääntelyä ja vahvistaa palvelujen laatua sekä asiakas- ja potilasturvallisuutta.

Kaikki palveluntuottajat rekisteröidään samaan valtakunnalliseen rekisteriin

Lailla yhdenmukaistettaisiin julkisten ja yksityisten palveluntuottajien toimintaedellytykset ja rekisteröinti. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan aloittaminen edellyttäisi, että palveluntuottaja ja palveluyksikkö olisi rekisteröity sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien rekisteriin ja rekisteröinnistä olisi annettu päätös. 

Rekisteröintimenettely koskisi sekä julkisia että yksityisiä palveluntuottajia. Rekisteröinnin edellytyksenä olisi, että palveluntuottaja ja palveluyksikkö täyttäisivät niille säädetyt taloudelliset, toiminnalliset ja hallinnolliset edellytykset.

Valvontaviranomaisina toimisivat Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ja aluehallintovirastot.

Palveluntuottaja antaisi rekisteröintiä koskevat tiedot sähköisesti Valviralle, josta ne siirrettäisiin automaattisesti toimivaltaisen aluehallintoviraston käsiteltäväksi. Asian käsittelisi se aluehallintovirasto, jonka toimialueella palveluja tuotetaan. Jos palveluja tuotetaan useamman kuin yhden aluehallintoviraston toimialueella, asian käsittelisi Valvira.

Omavalvontasuunnitelmasta päivittäinen työväline jokaiseen yksikköön

Palvelunjärjestäjän ja palveluntuottajan omaa vastuuta palvelujen laadusta, turvallisuudesta ja asianmukaisuudesta vahvistettaisiin. Toiminnan johtamista sekä vastuuhenkilöä koskevista edellytyksistä säädettäisiin erikseen.

Palveluntuottajilla tulisi olla omavalvontasuunnitelma, joka kattaisi kaikki palveluntuottajan tarjoamat palvelut ja joiden toteuttamisesta palveluntuottaja ja vastuuhenkilö olisivat vastuussa.

Omavalvontaa olisi myös palveluntuottajan ja henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus, jos he huomaavat palveluyksikön toiminnassa epäkohtia tai puutteita asiakkaan tai potilaan sosiaali- ja terveydenhuollon toteuttamisessa. Omavalvontaan sisältyisi myös palveluntuottajan velvollisuus tarkistaa iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden kanssa työskenteleviksi aikovien henkilöiden rikosrekisteriote, jos työskentelyyn kuuluisi pysyväisluontoisesti ja olennaisesti iäkkäiden tai vammaisten henkilöiden hoitoa tai muuta huolenpitoa.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2024.

Lisätietoja

johtaja Jaska Siikavirta
hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki
erityisasiantuntija Mikko Meuronen
[email protected]