Ansökningstiden för statsunderstöden för social- och hälsovårdsreformen förlängs med en månad

Social- och hälsovårdsministeriet 19.3.2020 13.20 | Publicerad på svenska 23.3.2020 kl. 11.59
Pressmeddelande
Sosiaali- ja terveyskeskuksen sisäänkäynti

Ansökningstiden för programmet Framtidens social- och hälsocentral och för statsunderstöd-en för strukturreformen har förlängts med en månad på grund av coronaläget. Ansökningar-na ska lämnas in senast den 30 april.

Förlängningen av ansökningstiden med en månad innebär att beslutsfattandet skjuts upp till slutet av juni. Detta betyder också att statsunderstödsprojekten i praktiken kommer att inledas efter sommarsemestrarna. För genomförandet av projekten innebär detta inga större förändringar.

Skicka gärna in ansökan redan före den nya tidsfristen för ansökan. 

Projektansökan ska både för programmet Framtidens social- och hälsocentral och för statsunderstöden för strukturreformen lämnas in senast den 30 april enligt anvisningarna nedan. Vissa bilagor kan dock lämnas in fram till den 29 maj. 

Trots att ansökningstiden har ändrats önskar social- och hälsovårdsministeriet dock att så många sökanden som möjligt lämnar in sin ansökan genast då den är klar. På så sätt försnabbas den administrativa behandlingen av projektansökningarna. 

Programmet Framtidens social- och hälsocentral

Senast den 30 april ska man lämna in 

 • ansökningsblankett
 • projektplan
 • budgetkalkyl

Senast den 29 maj ska man lämna in

 • blanketten för kommunens förbindelse
 • utvärderingsplan
 • kommunikationsplan
 • redogörelse för hur kommunerna deltar i projektet genom de omfattande servicehelheter som de har organiseringsansvar för och som de skaffar från privata tjänsteproducenter.

Regionala beredningen av strukturreformen

Senast den 30 april ska man lämna in

 • ansökningsblankett (webropol)
 • projektplan specificerad i delområden
 • budgetkalkyler för projektet och delområdena
 • undertecknande av projektansökan

Senast den 29 maj ska man lämna in

 • blanketten för kommunens förbindelse

Regionernas kontaktpersoner för statsunderstöd har informerats separat om förlängningen av ansökningstiden för statsunderstöden. 

Läget i fråga om statsunderstöden bedöms allteftersom coronaepidemin fortskrider.

Ansökningstiden förlängdes på regionernas begäran

Den ursprungliga ansökningstiden för statsunderstöden var 20.1- 31.3.2020. På grund av coronaläget önskade landskapen mera tid för ansökan. Den 16 mars sände ministeriet en enkät till regionernas kontaktpersoner för att kartlägga regionernas åsikter om förlängningen av ansökningstiden. 

På basis av svaren och sakkunnigas bedömningar beslutade social- och hälsovårdsministeriet att förlänga ansökan om statsunderstöd för Programmet Framtidens social- och hälsocentral och för den regionala beredning som stöder strukturreformen med en månad fram till den 30 april 2020. 

Ytterligare information

Kari Hakari, ledande sakkunnig, [email protected], 0295 163 642

Vuokko Lehtimäki, specialsakkunnig, [email protected], 0295 163 256