Hyppää sisältöön

Hyvinvointialueet valmistautuvat johtamaan toimeenpanoa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 19.12.2022 16.51
Kolumni
Johtamisen ja osaamisen valmisteluryhmä joulutunnelmissa

Vuodenvaihde ja siten hyvinvointialueiden aloitus lähestyvät ja hyvinvointialueiden keskeiset johtamisen instrumentit alkavat valmistua. Hyvinvointialuestrategioiden toimeenpanemiseksi alueilla on parhaillaan käynnissä monipuolinen teemaohjelmien valmistelutyö. Hyvinvointialueiden johtamisen tiekartta tarkentuu ohjelmien myötä, ja ne antavat alueiden toiminnan uudistamiselle ja kehittämiselle konkreettisia tavoitteita.

Strategioiden toimeenpanoa ohjataan ohjelmin ja suunnitelmin

Hyvinvointialueista noin kaksi kolmasosaa on tähän mennessä hyväksynyt hyvinvointialuestrategiansa. Lopuilla alueilla aluevaltuustojen on määrä hyväksyä hyvinvointialuestrategiat vielä vuoden 2022 aikana. Hyvinvointialuestrategioiden laajuus ja yksityiskohtaisuus vaihtelevat alueiden välillä ja useilla alueilla strategiatyötä tehdäänkin tietoisesti jatkuvana prosessina. Palvelustrategioiden osalta suurimmalla osalla alueista palvelustrategisten linjausten määrittely on siirretty vuoden 2023 alkupuolelle. Hyvinvointialueiden palvelustrategioiden odotetaan valmistuvan kevään aikana. Yksittäisillä alueilla palvelustrategia tai palvelustrategiset päälinjaukset on hyväksytty hyvinvointialuestrategian ohessa jo kuluvan vuoden puolella.  

Hyvinvointialuestrategian toimeenpanon johtamisen tueksi hyvinvointialueet ovat käynnistäneet jo vuoden 2022 puolella aktiivisen ohjelmatyön. Alustavien havaintojen mukaan alueille on muodostumassa monipuolinen joukko erilaisia teemaohjelmia, jotka palvelevat kunkin alueen strategian toimeenpanoa ja tunnistettujen erityiskysymysten ratkaisemista.  Yleisimpiä tällä hetkellä valmisteilla olevia ohjelmia ovat osallisuus- ja henkilöstöohjelmat. Useilla alueilla valmistelussa on myös muun muassa kiinteistö- ja tilaohjelmat sekä digiohjelmat. Lisäksi alueilla valmistellaan esimerkiksi TKKIO-, omistajaohjaus-, viestintä- ja HYTE-ohjelmia. Parhaillaan alueet valmistelevat myös muutos- ja tuottavuusohjelmia, joiden sisällössä huomioidaan ennen kaikkea talouden ja toiminnan reunaehtoja ja tulevaisuuskuvia lähivuosille.

Strategioiden ja ohjelmien toimeenpano tarvitsee myös sääntöjä, ohjeita ja toimintamalleja

Strategioiden lisäksi alueilla on valmisteltu ja valmistellaan parhaillaan myös muita johtamisen instrumentteja, kuten hallintosääntöjä, konserniohjeita sekä alueiden sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa. Hallintosääntöjen valmistelu on useilla alueilla vaiheistettu ja alueet ovat päivittäneet hallintosääntöjään useamman kerran kuluneen vuoden aikana. Viimeiset tarkistukset hallintosääntöihin on määrä tehdä vuodenvaihteeseen mennessä. Hallintosääntöjä ja muita keskeisiä ohjeita tarkistetaan vuoden 2023 aikana edelleen, jotta ne palvelisivat mahdollisimman hyvin alueiden päätöksenteon ja johtamisen rakenteita sekä strategioista nousevia uudistumisen tavoitteita.

Konserniohjeiden osalta noin puolella alueista on aluehallituksen tai -valtuuston hyväksymä konserniohje. Myös sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat keskeinen osa johtamisjärjestelmää ja edellyttävät toimintaperiaatteiden määrittämistä. Alueilla varaudutaan parhaillaan alueellisten varautumissuunnitelmien avulla mahdollisiin talous- ja henkilöstöhallinnon sekä yleisesti palvelutuotannon häiriöihin.

Johtoryhmien rooli korostuu toimeenpanon johtamisessa

Hyvinvointialueiden johtoryhmätyö on ollut käynnissä jo vuoden 2022 syksyn aikana useimmilla alueilla, vaikka avainjohtajiston valintaprosessit ovat paikoin kestäneet odotettua pidempään ja osa johtoryhmien jäsenistä on toiminut ryhmissä osa-aikaisesti. Toimivat johtoryhmät ovat mahdollistaneet hyvinvointialuestrategioiden ja -ohjelmien laadinnan ja muiden rakennetta ja johtamista ohjaavien ohjeiden valmistelutyön keskellä paineista aikataulua. Johtoryhmien ja niiden jäsenten luottamussuhteen rakentuminen toimielinten keskeisiin avainhenkilöihin, puheenjohtajiin ja poliittisten ryhmien johtoon, on myös ollut tärkeätä vuoropuhelukulttuurin synnyn kannalta. Johtoryhmien rooli ja kyvykkyys johtaa toimeenpanoa konkretiaa kohti kaikilla organisaatiotasoilla arvojen ja tavoitteeksi asetetun kulttuurin suunnassa korostuu vuonna 2023.  

Kunnianhimoisten ja vaativien strategisten tavoitteiden tuloksellinen toimeenpano edellyttää hyvinvointialueilta huomion kiinnittämistä poliittisen johdon ja ammattijohdon – johtoryhmät mukaan lukien – johtajuuden erilaisiin ilmenemismuotoihin ja johdon keskinäiseen dynamiikkaan uudenlaisessa toimintaympäristössä. Uusi identiteetti ja kulttuuri syntyvät vuoropuhelun kautta.

Erika Partanen, suunnittelija, STM 
Jari Salomaa, head of executive coaching, NHG