Hyppää sisältöön

Hyvinvointialueiden tulee varmistaa työkyvyn tuen palveluiden saatavuus

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 31.5.2022 10.36
Kolumni
Jarno Karjalainen

Työttömien työikäisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen on tärkeää, koska osatyökykyisillä työttömillä on usein monia eri esteitä ja haasteita työllistymiselle. Kuka vain meistä voi jossakin vaiheessa elämäänsä tarvita näitä palveluja, jos sairastumme tai kohtaamme muita vastoinkäymisiä elämässämme. Eri puolilla Suomea tehdään tällä hetkellä arvokasta työkyvyn tuen palveluiden kehittämistyötä. Työkykyohjelman hankkeet kehittävät työkyvyn ja työllistymisen tuen palveluita osana sote-uudistusta.

Kuva: Jarno Karjalainen

Asiakaslähtöisillä palveluilla on myönteisiä vaikutuksia alueen työllisyyteen ja elinvoimaan.
Työkyvyn tukeminen on tärkeää huomioida hyvinvointialueilla strategioissa ja resursoinneissa sekä eri palvelujen yhdyspintojen suunnittelussa, sopimuksissa ja toteutuksessa. TE-palvelut, työllisyyspalvelut, työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (suomenkielinen lyhenne TYP), Kela ja järjestöt sekä kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita.  

On tärkeää kehittää sosiaali- ja terveyskeskuksien palveluita niin, että niissä tunnistetaan työttömien asiakkaiden työkyvyn tuen tarpeet entistä paremmin. Ihmisten työkykyä voidaan tukea monin keinoin. Palveluiden näkökulmasta kyse on tuen tarpeiden tunnistamisesta ja palvelujen oikea-aikaisuudesta suhteessa kansalaisten eli asiakkaiden tarpeisiin. Työkyvyn arviointiin on hyvä kiinnittää riittävästi huomiota.  
 

Työkyvyn tukea monialaisesti ja moniammatillisesti 
 

Työkykyohjelmassa on kehitetty ja toteutettu työkyvyn tuen tiimejä eri puolilla Suomea. Parhaiten tukea voidaan toteuttaa tekemällä yhteistyötä eli hyödyntämällä muiden ammattilaisten erityisosaamista. Monia yhtäaikaisia ongelmia ratkotaan tiimityöllä yhdessä asiakkaan kanssa. Tiimityö vaatii neuvotteluja ja kokouksia, joissa sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa etenemisestä. Asiakas saa tiimiltä kerralla useanlaista tukea ja apua. Erilaisia palveluja voidaan sovittaa yhteen ja sopia yhteisestä suunnitelmasta ja sen toteutuksesta. Asiakas saa myös vastuuhenkilön tuekseen, joka huolehtii palvelujen toteutumisesta ja tarjoaa tukea.  
 
Palvelutoiminnassa tulee toteutua vastuullinen asiakasohjaus asiakkuuden päättymiseen asti ja palvelujen saannin varmistaminen. Asiakasvastaava koordinoi asiakkaan palvelukokonaisuutta. Hän rakentaa asiakkaan ympärille tiimiä ja toimijoiden verkostoa. Asiakasvastaavia voi olla eri nimikkeillä, nimikkeenä voi olla esimerkiksi omatyöntekijä, työkykykoordinaattori tai asiakasvastaava. 
 

Asiakasosallisuus on palvelukokonaisuuden ytimessä
 

Työkykyä tukevat palvelut tulee nähdä palvelukokonaisuutena, jossa kullakin palvelulla on oma roolinsa. Työn tuloksellisuus näkyy lopputuloksen kautta eli ihmisen saaman hyödyn kautta. Asiakkaat ovat tärkeässä roolissa työkyvyn tuen palvelukokonaisuuksien kehittämisessä. Asiakkaat voivat olla mukana sekä palvelujen suunnittelussa, arvioinnissa että tuottamisessa. 

Asiakkaiden tarpeisiin vastataan luomalla työkyvyn tuen palvelukokonaisuuksia. Sosiaali- ja terveyskeskuksen työkyvyn tuen palvelukokonaisuus koostuu moniammatillisesta työkyvyn tuen tiimistä ja asiakasvastaavamallista ja yhteensovitetusta palvelukokonaisuudesta. Palvelukokonaisuuteen voi kuulua monia eri palveluja, kuten sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja työllisyyspalveluita. On tärkeää kuvata palvelukokonaisuudet selkeästi, jotta niiden käytännön toteutus, seuranta ja johtaminen on sujuvampaa.   
 
Työkykyä tukevia palveluita on paljon, joten mahdollisuuksien tietäminen vaatii perehtymistä. Asiantuntijoiden osaamista tulee vahvistaa. Osaamisen vahvistamisella varmistetaan, että ammattilaiset voivat hyödyntää työkyvyn tuen palvelukokonaisuutta parhaalla tavalla asiakkaiden hyväksi. Työkykyohjelmassa kehitetty ja pilotoitu työkyvyn tuen koulutus avautuu syksyllä 2022. Toivottavasti mahdollisimman moni ammattilainen pääsee osallistumaan tähän koulutukseen. Myös työkykykoordinaattorikoulutukset tarjoavat hyvän osaamispohjan monialaiselle ja moniammatilliselle yhteistyölle.   
 

Jarno Karjalainen
Kehittämispäällikkö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL
 

Mikä Työkykyohjelma?


Työkykyohjelma parantaa osatyökykyisten työllisyyttä. Ohjelmasta vastaa ja sitä toteuttaa työ- ja elinkeinoministeriö yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Ohjelman toimenpiteitä toteutetaan vuosina 20192023. Sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla on ohjelman toimenpidekokonaisuus, jossa työkyvyn tuen palvelut tuodaan osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta. Painopiste on olemassa olevan työ- ja toimintakyvyn vahvistamisessa ja työllistymisen edistämisessä.

Lue lisää:

  • Työkykyohjelma (Työkykyohjelman sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivut, STM)


Aiemmin aiheesta: