Hyppää sisältöön

Kelan ja hyvinvointialueiden yhteistyö tähtää yhteisten asiakkaiden parhaaseen

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 15.11.2022 11.14
Tiedote
Suunnittelija Ville Räty, Kela

Kelan etuudet ja palvelut liittyvät tiiviisti hyvinvointialueiden ja kuntien asiakkaiden kokonaistilanteeseen. Kela järjestää kuntoutuspalveluita kaikenikäisille ja niitä tarvitseville, kun sairaus tai vamma heikentää toimintakykyä. 

Kuntoutuksen asiakasmäärät ovat kasvaneet jatkuvasti viimeisen vuosikymmenen aikana. Vuonna 2021 Kela kuntoutusta sai 156 000 asiakasta. 

Lapsilla ja nuorilla on erilaiset kuntoutukselliset tarpeet

Viime vuonna Kelan järjestämää kuntoutusta sai lähes 25 000 alle 15-vuotiasta lasta ja yli 46 000 16–29-vuotiasta nuorta.

Eniten kuntoutuksella tuetaan lapsia, joilla on kehityshäiriö. Yleisimpiä lasten palveluita ovat vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat, harkinnanvaraisen kuntoutuksen neuropsykiatriset sopeutumisvalmennuskurssit ja LAKU-perhekuntoutus. Nuorten kuntoutus on yleisimmin kuntoutuspsykoterapiaa tai ammatillisen kuntoutuksen palveluita. Näiden lisäksi uusi neuropsykiatrinen Oma väylä -kuntoutus on osoittautunut suosituksi palveluksi. 

LAKU-perhekuntoutukseen ja Oma väylä -kuntoutukseen ohjautuu asiakkaita, joiden toimintakyky on siinä määrin haasteellista, että haettu harkinnanvarainen kuntoutus ei ole tarkoituksenmukaista eikä oikea-aikaista. 

Terveydenhuollolla on erityinen rooli asiakkaan kuntoutukseen ohjaamisessa. Työn tueksi Kela on kehittänyt osana Kela sairaalassa -projektia kuntoutuksen verkkokoulun, joka tarjoaa olennaiset tiedot Kelan kuntoutuksesta sote-ammattilaisille ja opiskelijoille. 

Kuntoutussuosituksella oikea kuntoutusmuoto 

Huolellisesti laadittu kuntoutussuositus on paras tapa varmistua oikeasta kuntoutusmuodosta ja oikea-aikaisuudesta. Kuntoutussuosituksesta ilmenee lähettävän tahon ja asiakkaan arvio kuntoutustarpeesta ja asiakkaan edellytyksistä osallistua kuntoutukseen. Lisäksi se sisältää kuvauksen aiemmasta hoidosta, kuntoutuksesta ja kuntoutukselle asetut tavoitteet. On keskeistä, että jo terveydenhuollossa arvioidaan lapsen tai nuoren suoriutumisen ja osallistumisen rajoitteita, niihin vaikuttavia tekijöitä ja tunnistetaan kuntoutumista tukevat vahvuudet. On myös tarpeen selvittää, onko suositeltu kuntoutus riittävää asiakkaan tilanteessa.

Lisääntyneen kuntoutustarpeen myötä lasten ja nuorten kuntoutuksen kehittämistyön painopiste on ollut viime vuosina neuropsykiatrisissa kuntoutuspalveluissa. Alkava Lastu-projekti on suunnattu vaikeasti pitkäaikaissairaille lapsille. Projektissa luodaan uusi kurssimuotoinen kuntoutuspalvelu perheille, joille lapsen vaikea ja yllättävä sairaus tai vamma tuo suuren muutoksen arkeen. Kehittämistyön taustalla on ollut muun muassa tiettyjen lasten sopeutumisvalmennuskurssien pieni osallistujamäärä.

Lähes kaikille palveluita niin sote-alueelta kuin Kelasta saman vuoden aikana

Asiakkaille eri etuudet ja palvelut kytkeytyvät yhteen kokonaisuutena riippumatta järjestäjästä. Kelan ja hyvinvointialueiden välillä onkin tehty yhteistyötä jo pitkään. Yhteistyön tärkein vaihe ajoittuu vuodenvaihteeseen 2023, jolloin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut siirtyvät hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle. Muutos edellyttää sopimista erityisesti asiakkaiden palvelupolkujen, mahdollisten palvelujen saatavuuteen liittyvien ongelmien ja yhteistyömallien osalta. 

Kriittisimpien palvelupolkujen, kuten esimerkiksi sosiaalipäivystyksen ja kiireellisten lastensuojeluilmoitusten prosessit käydään läpi ja toimintamallit sovitaan yhteisesti alueiden kanssa. 

Kanta-palveluissa on jo pitkään suunniteltu ja toteutettu rekisterinpitäjyyden vaihtumisesta aiheutuvia muutoksia. Jatkossa hyvinvointialueet vastaavatkin itse asukkaidensa sosiaali- ja terveydenhuollon tiedoista. 

Yksi Kelan tehtävistä on tuottaa tietoa hyvinvointialueiden sote-palvelujen johtamiseen niin operatiivisella kuin strategisella tasolla. Tätä varten Kela on kehittänyt tietotarjottimen, jonka kautta hyvinvointialueet näkevät helposti Kelan etuuksien ja palvelujen tilanteen alueellaan. Näin alueet voivat seurata rahoitukseen liittyviä indikaattoreita ja kehittää toimintaansa oikeaan suuntaan.

Ville Räty
suunnittelija
Kela, etuuksien ja palvelujen suunnitteluyksikkö

*************** 
Ville Räty pitää lasten, nuorten ja perhepalvelujen kehittäjien verkostopäivässä 23.11. esityksen Kelan lasten ja nuorten kuntoutuspalveluista.

***************
Tutustu kuntoutuksen verkkokouluun
Kuntoutuksen verkkokoulu (kela.fi)