Hyppää sisältöön

Kirsimarja Raitasalo tutkii nuorten päihteiden käyttöä: Lieventyneet kannabisasenteet saattavat ennakoida käytön lisääntymistä alaikäisillä 

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 3.5.2022 12.00
Kolumni
Erikoistutkija Kirsimarja Raitasalo

Kirsimarja Raitasalo työskentelee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella ja tutkii nuorten päihteiden käyttöä. Saimme Kirsimarjan haastatteluun ennen lapsi- ja perhepalvelujen kehittäjien verkostotapaamista 16.5.2022. Tilaisuudessa hän käy läpi nuorten päihdepalvelujen tilannekuvan. 

Miten luonnehtisit nuorten päihteiden käytön kokonaiskuvaa?    

Alkoholi on edelleen nuorten yleisimmin käyttämä päihde. Alaikäisten nuorten alkoholinkäyttö on vähentynyt viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Vuonna 2019 yli kaksi kolmasosaa peruskoulun 9.-luokkalaisista oli joskus käyttänyt alkoholia ja joka viides oli juonut itsensä humalaan viimeisen kuukauden aikana.

Tutkimuksissa on tunnistettu useita mahdollisia selityksiä nuorten alkoholinkäytön vähenemiselle. Yksi todennäköisimmistä on saatavuuden vaikeutuminen eli nuoret kokevat alkoholin hankkimisen aiempaa vaikeammaksi. Tämä saattaa johtua yhtäältä kauppojen omavalvonnan parantumisesta ja toisaalta vanhempien asenteiden kiristymisestä eli vanhemmilta ei enää saa yhtä helposti alkoholia. Myös saatavuus kavereilta on mahdollisesti vaikeutunut, kun aiempaa harvempi nuori itse käyttää alkoholia. 

Myös toinen selitys liittyy vanhempiin. Vanhemmat ovat aiempaa paremmin perillä nuortensa tekemisistä, mikä saattaa osaltaan johtua siitä, että digitaalisten teknologioiden avulla nuorten tekemisiä on helpompi valvoa. Nuorten ja vanhempien välit ovat myös muuttuneet aiempaa läheisemmiksi ja tasa-arvoisemmiksi eli jonkinlainen kapinoinnin tarve vanhempien sukupolvea kohtaan on ehkä vähentynyt. 

Nuoret myös liittävät alkoholinkäyttöön aiempaa enemmän riskejä. Se kertoo riskitietoisuuden lisääntymisestä ja mahdollisesta kiinnostuksen lisääntymisestä terveellisiä elämäntapoja kohtaan yleensä.

Lisäksi selitykseksi on tarjottu sosiaalisen median ja digitaalisten pelien parissa käytetyn ajan lisääntymistä. Se on ehkä osaltaan korvannut tarvetta tavata kavereita ”pussikaljoittelun” merkeissä. Tästä on kuitenkin saatu ristiriitaisia tutkimustuloksia eli osa tutkimuksista puhuu tämän teorian puolesta ja osa sitä vastaan.

Miltä tilanne näyttää laittomien päihteiden osalta?

Laittomista päihteistä yleisin on kannabis. Käyttö on viime vuosina lisääntynyt erityisesti nuorilla aikuisilla, alaikäisilläkin jonkin verran. Vuonna 2019 9.-luokkalaisista pojista 13 prosenttia ja yhdeksän prosenttia tytöistä oli joskus kokeillut kannabista.

Muiden huumeiden kuin kannabiksen käyttö on alaikäisillä nuorilla harvinaista eikä siinä ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Vuonna 2019 noin kolme prosenttia 9.-luokkalaisista oli joskus kokeillut jotain muuta huumetta kuin kannabista.

Onko päihteiden käyttö näkemyksesi mukaan lisääntymässä?

Viitteitä alaikäisten nuorten alkoholinkäytön lisääntymisestä ei ole nähtävissä. Monet selvitykset kuitenkin osoittavat, että vaikka nuoriso yleisesti ottaen on raitistunut, paljon juovien tai päihteitä usein käyttävien joukko ei ole pienentynyt. 

Toisin kuin alkoholin kohdalla, nuorten asenteet kannabiksen käyttöä kohtaan ovat lieventyneet 1990-luvun puolivälistä asti vuoden 2007 tilapäistä kiristymistä lukuun ottamatta. Vuonna 2019 yli puolet pojista ja lähes puolet tytöistä katsoi, ettei kannabiskokeiluihin liity lainkaan riskejä tai että ne ovat vähäisiä. Lisäksi kannabiksen säännölliseen käyttöön liittyviä riskejä pieninä pitävien osuus on tasaisesti lisääntynyt. Vuonna 2019 pojista 16 prosenttia ja tytöistä kuusi prosenttia katsoi, ettei säännölliseen kannabiksen käyttöön liity lainkaan riskejä tai ne ovat vähäisiä. Lieventyneet kannabisasenteet saattavat ennakoida käytön lisääntymistä alaikäisillä nuorilla. 

Erityisen huolestuttavaa on, että amfetamiineja ja opioideja ongelmallisesti käyttävien 15–24-vuotiaiden osuus näyttää lisääntyneen vuoden 2012 jälkeen huomattavasti. Tämän ikäisten ongelmakäyttäjien ryhmä on suurempi kuin koskaan aikaisemmin Suomessa. Kehitys näkyy todennäköisesti jo nuorten huumekuolemien lisääntymisessä. Erityisesti 15–19-vuotiaiden ikäryhmässä huumeiden ja lääkkeiden päihdekäytön aiheuttamat tapaturmaiset myrkytykset ovat viime vuosina lisääntyneet voimakkaasti.

Mikä olisi tehokkain tapa tarttua nuorten päihteiden käyttöön? 

Nuorten kohdalla periaatteessa kaikki päihdeongelmat ovat ehkäistävissä ja hoidettavissa, mutta parhaisiin tuloksiin päästään, jos nuori pääsee avun piiriin mahdollisimman varhain. Nuoren päihdeongelman vakiintumista ja vaikeutumista ei tule vain passiivisesti seurata, vaan siihen tulee puuttua aktiivisesti heti, kun ongelma on havaittu. Varhainen tunnistaminen on keskeistä, koska silloin ongelmiin pystytään vaikuttamaan vielä melko hyvin. 

Nuoren hyvä päihdehoito edellyttää yhteistyötä eri toimijoiden kuten päihdehuollon, nuorisopsykiatrian, lastensuojelun ja koulun oppilashuollon kesken. Hoitavien tahojen yhteistyö on tärkeää, jotta pystytään ehkäisemään päihteiden käytöstä aiheutuvia haittoja, tunnistamaan ongelmakäyttöä ja puuttumaan siihen ajoissa. Oppilashuollon merkitys on suuri jo ongelmien varhaisessa tunnistamisessa ja hoitoon ohjauksessa, mutta myös ongelmien kasauduttua.  

Mitä haluaisit sanoa nuorten kanssa työskenteleville?

Nuorilla päihteiden runsaskaan käyttö ei välttämättä vielä tarkoita päihderiippuvuutta. Ongelmat perhesuhteissa ja vaikkapa käyttäytymishäiriöt saattavat ilmetä päihteillä oireiluna. Onkin tärkeää hoitaa oireilun taustalla olevia syitä. Kyseeseen saattavat tulla myös hoitomuodot, jotka eivät ole suoranaisesti päihdeongelman hoitoon tarkoitettuja. 

_____________
Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäjien verkostotapaaminen webinaarina 16.5.2022. Teemana on nuorten päihdepalvelut ja niiden kehittäminen.
Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu

soteuudistus.fi/tapahtumakalenteri