Hyppää sisältöön

Kohti vaikuttavuusperusteista sosiaali- ja terveydenhuoltoa

Julkaisuajankohta 25.3.2022 14.25
Kädet tietokoneen näppäimistön päällä.

Yksi lähitulevaisuuden merkittävimmistä uudistuksista sote-tiedonhallinnan alueella koskee talous-, henkilöstö- ja toimintatietojen yhdistämistä kansalliseen tietokantaan. Kansallisen tason talous-, henkilöstö- ja toimintatietojen raportointia kehitetään parhaillaan sosiaali- ja terveysministeriön Toivo-ohjelman Valtava-hankkeessa, jossa uudistetaan kansallista sote-tietopohjaa viranomaisten arviointi-, ohjaus- ja valvontatehtäviä varten. 

Uudistus luo pohjaa vaikuttavuusperusteisen terveydenhuoltomallin kehittämiselle ja edellytykset sote-uudistuksen tavoitteiden mukaisille yhdenvertaisille ja vaikuttaville palveluille. Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus perustuu aiempaa kattavampaan ja tarkempaan tietoon siitä, miten talous- ja henkilöstövoimavarat on kohdennettu ja millaisia tuloksia niillä on saatu aikaan.

Kansallinen taloustietokanta tukee sote-palvelujärjestelmän vaikuttavuuden arviointia

Valtava-hankkeen Talous-, henkilöstö- ja toimintatiedon tietotuotanto -projektissa (TAHTO) kehitetään yhdistettyä tietokantaa, jonka myötä talous-, henkilöstö- ja toimintatietoa voidaan raportoida kokonaisuutena. Yhdistetyssä tietokannassa hyödynnetään hyvinvointialueiden AURA-luokituksen mukaista talousraportointia Valtiokonttorille.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vastaa uuden sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 30§ mukaisesti hyvinvointialueiden asiantuntija-arvioista, joita hyödynnetään sote-palvelujärjestelmän kansallisessa ohjauksessa. Kansallisesti yhtenäiset taloustiedot ovat keskeinen osa sote-palvelujärjestelmän vaikuttavuuden arviointia.

KUVA-mittareita uudistetaan

Asiantuntija-arvioissa tarkastellaan muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen yhteensovittamisen toteutumista, kustannuksia, niiden kehitystä, tuottavuutta ja investointien tarvetta.

Keskeinen työkalu sote-järjestelmän asiantuntija-arvioinnissa on yli 500 mittaria käsittävä Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuusmittaristo (KUVA-mittaristo). KUVA-mittareita uudistetaan myös taloustiedon osalta, jotta sote-palvelujärjestelmän tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta pystytään arvioimaan entistä paremmin. Taloustiedon KUVA-mittareita kehitetään TAHTO-projektissa vastaamaan kansallisen ohjauksen tarpeita. Yhdistetyn talous- ja toimintatiedon avulla saadaan ensimmäistä kertaa tietoa sote-palvelujärjestelmän kustannusvaikuttavuudesta valtakunnallisesti.

Viranomaisten vastuut taloustiedon raportoinnissa

Uudistuksen myötä viranomaisten roolit ja vastuut tarkentuvat vastaamaan lakisääteisiä velvoitteita. Valtiokonttori vastaa jatkossa automatisoidusti kerättävien taloustietojen tiedonkeruusta ja Tilastokeskus sekä Valvira henkilöstötiedon tiedonkeruusta. THL:n uutena tehtävänä on tuottaa sote-henkilöstö- ja talousraportteja yhdistelemällä Valtiokonttorin sote-taloustietoihin Hoitoilmoitusrekisterin (Hilmo) suoritetietoja.

Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta antaa THL:lle mahdollisuuden käsitellä ja yhdistellä hyvinvointialueiden ja eri viranomaisten tuottamaa sote-tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän toimivuuden ja tehokkuuden arvioimiseksi. Tavoitteena on luoda uudenlainen sote-talouden raportointikokonaisuus, joka antaa tietoa sote-palvelujärjestelmän kustannusvaikuttavuudesta valtakunnallisella tasolla.

Uuden sote-talousraportoinnin kehityksen aikataulu

Jotta talous-, toiminta- ja henkilöstötietoa voidaan tulevaisuudessa yhdistellä, täytyy tiedonhallinnan kokonaisuutta kehittää aina tiedonkeruusta tiedon käsittelyyn ja raportointiin. Olennaista on tiedon kirjaaminen yhtenäisellä rakenteella, mikä tekee tiedosta vertailukelpoista ja hyödynnettävää eri toimijoille.

Uuden talous- ja toimintatietokannan on tarkoitus olla valmis vuonna 2022. Tietokanta kattaa ensivaiheessa vain talous- ja toimintatiedot. Taloustiedot saadaan Valtiokonttorilta, jonne kunnat ja kuntayhtymät raportoivat huhti-toukokuussa vuosittaiset taloustietonsa (tilastovuoden 2021 tiedot) vuodesta 2022 alkaen. THL julkaisee ennakkotiedot sote-taloudesta kesäkuun aikana. Tavoitteena on julkaista lopulliset tiedot alkusyksystä 2022.

Vuonna 2024 tietoja ryhdytään keräämään myös hyvinvointialueilta. Henkilöstötiedot saadaan tietokantaan 2025 mennessä.

Talous- ja toimintatietojen yhdistäminen samaan tietokantaan vaatii paljon yhteistyötä viranomaisten ja hyvinvointialueiden kesken. Kehitys tiivistää viranomaisten yhteistyötä ja lisää tiedon hyödyntämismahdollisuuksia.  Ennen kaikkea se mahdollistaa sote-uudistuksen tavoitteen vaikuttavista ja yhdenvertaisten sote-palveluista kaikille asukkaille.

Tutustu myös: 

Talous-, toiminta- ja henkilöstötietojen tarkastelu kokonaisuutena helpottaa tulevaisuuden sote-palvelujen kehittämistä

Kirjoittajat:

Petra Kokko
kehittämispäällikkö
Talous-, henkilöstö- ja toimintatiedon tietotuotanto -projekti
Valtava-hanke

Merja Kemppainen
projektipäällikkö
Talous-, henkilöstö- ja toimintatiedon tietotuotanto -projekti
Valtava-hanke