Hyppää sisältöön

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto esillä sote-joryssä

10.11.2020 15.34
Uutinen

Sote-johtoryhmä keskusteli tiistaina 10. marraskuuta lainsäädännön arviointineuvoston antamasta lausun-nosta. Saatu palaute otetaan huomioon hallituksen esityksen viimeistelyssä. Esitysluonnosta on osin täydennetty jo arviointiprosessin aikana.

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämistä koskevasta esitysluonnoksesta 9. marraskuuta.  Arviointineuvoston mukaan esitysluonnoksesta saa hyvän käsityksen asian taustasta, tavoitteista ja keskeisistä esityksistä. Nykytilan kuvauksessa on käsitelty olennaisia seikkoja sosiaali- ja terveydenhuollon nykytilasta ja järjestelmän kustannuksista. Nykyjärjestelmän ongelmat on hyvin kuvattu ja tarve uudistukselle on kokonaisuudessaan hyvin perusteltu. Esityksen vaikutusarviossa ja nykytilan kuvauksessa on hyödynnetty runsaasti selvityksiä ja tutkimuksia, joiden lähteet on myös mainittu

Lainsäädännön arviointineuvosto esittää lausunnossaan kehittämiskohteita hallituksen esityksen viimeistelyssä huomioitavaksi. Arviointineuvoston mukaan vaikutusarviota tulisi täydentää mm. taloudellisten kokonaisvaikutusten, yritysvaikutusten, kustannusten kasvuun ja kestävyysvajeeseen sekä kuntien veropohjan muutoksiin liittyvien vaikutusten osalta. Lisäksi huomiota tulisi kiinnittää Uudenmaan erillisratkaisun seurantaan. 

Palaute huomioidaan hallituksen esityksen viimeistelyssä

Sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö ja sisäministeriö täsmentävät edelleen esitystä ja vaikutusarviointeja palautteen pohjalta. 

Arviointineuvosto katsoi, että hallituksen esitysluonnoksesta oli vaikea saada käsitystä julkisen talouden kokonaisvaikutuksista ja esitti näiden esittelyä kootusti. Vastaavasti neuvosto esitti myös koottua viranomaisvaikutusten esittelyä. Esitysluonnoksen jatkovalmistelussa pyritään näiden kokonaisvaikutusten parempaan esiintuontiin.

Tietoja esityksen liiketoimintavaikutuksista täsmennetään ja tietoja vaikutuksista pienille sekä keskisuurille yksityisille yrityksille tarkennetaan. Yritysvaikutusten täsmentämisen haasteena on täydentävän tilasto- ja tutkimustietopohjan saaminen. Kesäkuussa 2020 käynnistyneellä lausuntokierroksella asiakokonaisuudesta saatiin erittäin vähän täydentäviä arviointitietoja.

Lausunnossa arviointineuvosto katsoi, että valtion täyden rahoituksen aiheuttamia riskejä hyvinvointialueiden menojen kasvulle tulisi arvioida. Arvioinnissa tulisi huomioida myös hyvinvointialueiden mahdollisesta verotusoikeudesta aiheutuvat vaikutukset. Esitysluonnoksen jatkovalmistelussa pyritään kokonaisvaikutusten esiintuontiin. 

Uudenmaan erillisratkaisun osalta tarkennetaan seurantaa uudistuksen vaikutusten kohdentumisessa.  

Pelastustoimen osalta esitysluonnosta täydennetään niin, että siinä käsitellään enemmän palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta kansalaisen näkökulmasta. Lisäksi Uudenmaan erillisratkaisun vaikutuksia pelastustoiminnan käytännön organisointiin arvioidaan vielä erikseen. 

Sosiaali- ja terveysministeriö toimitti esitysluonnoksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseksi lainsäädännön arviointineuvostolle 14. lokakuuta 2020. Esitysluonnosta täydennettiin 15.10. ja 20.10. teknisten ongelmien takia puuttumaan jääneiltä osilta.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle joulukuussa 2020. 

Lisätietoja 

puheenjohtaja, osastopäällikkö Kari Hakari, STM, p. 02951 63642, etunimi.sukunimi(at)stm.fi
neuvotteleva virkamies Piia Pekola, STM, p. 02951 63694, etunimi.sukunimi(at)stm.fi 
neuvotteleva virkamies Noora Heinonen, VM, p. 02955 30148, etunimi.sukunimi(at)vm.fi
 

Kokoustiedote