Hyppää sisältöön

Perusterveydenhuoltoa etänä ja lähellä Kainuussa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 25.5.2021 12.49

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman yksi tavoitteista on palvelujen yhdenvertainen saatavuus. Tällä tarkoitetaan sitä, että Suomessa asuva henkilö saa terveydentilansa vaatimat riittävät ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut – riippumatta asuinpaikasta, sosioekonomisesta asemasta tai taloudellisesta tilanteesta

Heikko sosioekonominen asema on yhteydessä heikompaan terveyteen ja suurempaan terveyspalvelujen tarpeeseen. Tutkimusten mukaan tausta vaikuttaa avohoidon lääkäripalvelujen käyttöön selvästi ja alemmissa sosioekonomisissa luokissa palvelutarve ei ole täyttynyt. Miten voitaisiin edistää palvelujen saatavuutta ja yhdenvertaisuutta ja kaventaa alueellisia eroja?

Kainuussa väestö ikääntyy, huoltosuhde nousee, sosioekonominen asema on usein alhainen ja pitkät etäisyydet haastavat. Toisaalta maakunnassa väkimäärän väheneminen on hidastunut ja osassa kunnista korona-aika on kääntänyt tulomuuttoa positiiviseen suuntaan. Työvoimasta on kysyntää ja jopa pulaa joillakin aloilla, kuten rakennusalalla ja sosiaali- ja terveyspalveluissa. 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaa kuntayhtymä (Kainuun sote), joka kattaa Hyrynsalmen, Kajaanin, Kuhmon, Paltamon, Ristijärven, Sotkamon ja Suomussalmen kuntien kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut. Puolangalla Kainuun sote vastaa erikoissairaanhoidosta ja ympäristöterveydenhuollosta. Asiakas voi valita asiointipaikkansa Kainuun soten kuntayhtymän alueella kuntarajoista riippumatta. 

Etävastaanotot ja -asiointi avosairaanhoidossa 

Kainuun sotessa palvelujen saatavuutta on lähdetty kehittämään hyödyntämällä etäasiointia. Etänä potilaita hoitavat eniten perusterveydenhuollon sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja lääkärit kuten valtakunnallisestikin. 

Pitkien etäisyyksien Kainuussa etäasiointi helpottaa kuntalaisten hoitoa. Erityisesti kaukana terveysasemista asuvat hyötyvät etäpalveluista. Kainuun sotella on käytössä sähköinen terveystarkastus Duodecimin STAR sekä Omasoten kautta sähköisiä lomakkeita kuten Audit-10 (alkoholin käytön riskit -kysely) ja BDI-21 (Beckin depressioasteikko eli masennuksen arviointi). Ennakkoon kartoitetuilla tiedoilla nopeutetaan palveluprosessia. Asiakas pystyy täyttämään ja lähettämään lomakkeet hänelle sopivana ajankohtana ja ammattilainen voi ennakoivasti reagoida vastauksiin. 

Vuosien varrella Omasote-palvelukanavaa on Kainuun sotessa systemaattisesti kehitetty ja uudistettu. Omasotea kehitetään Kainuun rakenneuudistus vv. 2020–2021 - alueellisen valmistelun tukena (KaRa) -hankkeessa. Toukokuussa 2021 selkeytetään ja päivitetään palvelun ulkoasua. Samalla palvelua mobiilioptimoidaan ja parannetaan sen saavutettavuutta.  

Omasotessa asiakas voi muun muassa varata tai perua hoitoaikoja, lähettää viestejä, kysyä hoitoon liittyvistä asioista ja kirjata henkilökohtaisia hyvinvointi- ja terveystietoja. Ammattilainen voi vastata tai laittaa kyselyä asiakkaalle Omasote-viestillä. 

Terveydenhuollon etäasioinnin trendit vuosien 2013–2020 Avohilmon aineistossa -raportissa todetaan, että Kainuu on edelläkävijä etävastaanotoissa – väestömäärään suhteutettuna etäasiointikontakteja avosairaanhoidossa on maakunnista eniten juuri Kainuussa. ”Kainuussa on panostettu toimintamallien tasolla erityisesti sähköiseen asiointiin (THL 2020), mikä näyttää tuottavat tulosta Avohilmon tietojen perusteella.” 

Digipalveluille tarvitaan vaihtoehtoisia palvelukanavia 

Digipalvelut eivät vielä ole kaikkien ulottuvilla, ja osa voi syrjäytyä palveluista, joissa tarvitaan digitaitojen lisäksi hyvää luku- ja suomen kielen taitoa sekä jonkinasteista palvelujärjestelmän tuntemusta. Digisyrjäytyneet asiakasryhmät voivat olla vaarassa jäädä kokonaan huimaa vauhtia kehittyvien sähköisten sote-palvelujen ulkopuolelle. 

Kaikilla ei ole älylaitteita, osaamista tai kykyä omaksua uusia taitoja. Tarvitaan lisää digitaitojen vahvistamista, ohjausta ja opastusta palvelujen käyttöön niille, jotka pystyvät sitä vastaanottamaan. Etävastaanotot haastavat myös ammattilaisia ja uusi tapa hoitaa asiakasta vaatii totuttelua ja opettelua.

Iäkkään väestön etäasiointi Kainuussa on hyvin yleistä digihaasteista huolimatta. Sähköisen asioinnin rinnalla kulkee puhelinasiointi, joka on vaihtoehtoinen etäpalvelukanava. Etävastaanotot ovat oletusarvoinen palvelumuoto, mutta yhdenvertainen palvelujen saatavuus ja terveydentilan vaatimat palvelut taataan tarvittaessa myös muilla keinoin. 

Tulevaisuuden sote-keskuksessa asiakkaalla on yksi vastuuhenkilö 

Avosairaanhoitopalvelujen saatavuutta on lähdetty kehittämään Kainuussa myös toimintamalleja muovaamalla. Monisairaat asiakkaat, jotka tarvitsevat useampaa eri palvelua ovat joutuneet asioimaan monen eri luukun kautta ja selviytymään palveluviidakossa. 

Tulevaisuuden sote-keskus Kainuuseen - Helposti lähelläsi (HELLÄ) -hankkeen yhtenä kehittämiskohteena on moniammatillinen vastaanottotoiminta. Uudessa vastaanoton toimintamallissa perusajatuksena on, että asiakkaan palvelutarpeen ratkaisu ja hoito alkaa heti. 

Ammattilainen ryhtyy yhteyshenkilöksi, jolloin asiakkaan hoitovastuu on yhdellä ammattilaisella. Jatkossa asiakas ottaa yhteyttä nimettyyn yhteyshenkilöön.  Yksi ammattilainen koordinoi asiakkaan asioita ja tunnistaa palvelutarpeet. Ammattilainen arvioi, hoituuko asia etäkontaktilla vai vaatiiko se vastaanotolla käyntiä. Kun suurempi osa asiakkaista pystytään hoitamaan tehostetusti etäkontakteilla, aikaa jää lähivastaanottoa tarvitseville asiakkaille.
 

Hanna Kouvonen
projektisihteeri/viestijä 
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus Kainuuseen – Helposti lähelläsi (HELLÄ) –hanke
Twitter @sotehankkeet
Facebook Sote-uudistuksen kehittämishankkeet Kainuussa - HELLÄ, KaRa
Instagram @tulevaisuudensote_kainuu

Lue lisää
Kainuun rakenneuudistus vv. 2020–2021 - alueellisen valmistelun tukena (KaRa) -hanke 
Tulevaisuuden sote-keskus Kainuuseen - Helposti lähelläsi (HELLÄ) -hanke
Tilastotietoja Kainuun työmarkkinoista: Tilastot - Kainuun liitto
THL:n selvityksiä hyvinvointi- ja terveyseroista
Terveydenhuollon etäasioinnin trendit vuosien 2013–2020 Avohilmon aineistossa -raportti