Hyppää sisältöön

Pirkanmaalla perusterveydenhuollon yksikkö on sote-kehittämisen edelläkävijä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 4.4.2022 15.17
Vasemmalta Sari Mäkinen, Leena Kuusisto ja Riitta Salunen

Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien alueen terveyskeskukset ja perusterveydenhuollon yksiköt ovat pitkään tehneet yhteistyötä terveyskeskusten lääkärikoulutuksen kehittämisessä. Yhteistyön puitteissa on vahvistettu myös ammattilaisten kehittämisosaamista. Hyvin toimiva työyhteisö saa enemmän aikaan ja palvelu sujuu myös asiakkaan näkökulmasta paremmin.  


Vaikka kehittäminen kuuluu kaikille työntekijöille, sote-palveluihin tarvitaan erikseen kehittämisosaajia ja kehittäjäosaamisen koulutusta. Koulutetut kehittäjäosaajat ovat voimavara. Heitä tarvitaan arjen keskelle kehittämistyön koordinaattoreiksi, innostajiksi ja tiedon välittäjiksi. Kehittäminen on organisaatioiden ydintoimintaa. Sitä ei kannata ulkoistaa tai ostaa. 

Taysin erityisvastuualueella kehittämisosaamisen koulutusta (TEKE) koordinoi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö. Yhteistyökumppanina on Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä. Koulutukseen on vuosina 2013-2022 osallistunut yli 70 lääkäri-hoitaja- tai lääkäri-erityistyöntekijä-työparia. Helmikuussa 2022 päättyneellä kurssilla oli ensimmäistä kertaa mukana myös lääkäri-hoitaja-sosiaalityöntekijä-kolmikoita. 

TEKE-koulutuksen pohjana on terveyskeskuksen arki. Koulutus koostuu lähipäivistä ja tutor-tapaamisista. Punaisena lankana on Plan-Do-Study-Act-syklin (PDSA) mukainen kehittämistyö. Keskeisiä teemoja ovat kehittäminen asiakkaiden kanssa, aihealueesta riippumattomat kehittämisen taidot ja menetelmät (mm. pajatyöskentely), viestiminen, verkostoituminen ja toisilta oppiminen. Kehittämistyön aihe määrittyy työyhteisön tarpeista. Sitä tehdään yhdessä työyhteisön ja yhteistyökumppaneiden kanssa lähiesimiesten ja johdon tuella. TEKE-koulutuksen loppuseminaari on samalla alueen kehittäjäosaajien, johdon ja muiden sote-palvelujen kehittämisestä kiinnostuneiden verkostotapaaminen. Loppuseminaarin keskeisenä elementtinä ovat TEKE-kehittämistöiden esittelyt.  

Kehittäjäosaamisen koulutuksen järjestäminen alueellisena yhteistyönä ja alueen sote-palvelujen kehittäjäkouluttajien vetämänä on koettu toimivaksi ratkaisuksi. Se on tuonut jatkuvuutta ja vahvistanut myös kehittämisen rakenteita, alueellista yhteistyötä ja osaamisen jakamista. Kehittämisosaamisen koulutuksen järjestäminen hyvinvointialueiden yhteistyönä jatkossakin on mahdollisuus, jota ei kannata jättää hyödyntämättä. 

Tavoitteena hyvinvoiva asiakas ja ammattilainen

Kehittämistyö laajentaa osallistujien ymmärrystä. Toimintamallit näyttävät erilaisilta, kun niitä tarkastelee asiakkaan, läheisen, ammattilaisen tai yhteistyökumppanin silmin. Kehittämistyö mahdollistaa uudenlaista verkostoitumista ja uusia yhdyspintoja. Ammattilaiselle kehittäminen tuo mukavaa vaihtelua arkeen. Se lisää  osaamista ja auttaa pysymään ajan hermolla. Kehittämistyöhön osallistuminen antaa vaikutusmahdollisuuksia omaan työhön ja työjärjestelyihin. 

Sekä ammattilaisen että työyhteisön on mahdollista saada kehittämistyöllä positiivista näkyvyyttä ja parantaa statustaan. Hyvät tyypit ja työpaikat huomataan, molemmissa on vetovoimaa. Työyhteisön kanssa on mukava toimia yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi ja saada yhteisiä onnistumisen kokemuksia. Yhdessä on helpompi kokeilla eivätkä epäonnistumisetkaan tunnu ylivoimaisilta. Kehittämisen juurtuminen työyhteisön arjen toimintatavaksi lisää vuoropuhelua myös johdon ja lähiesimiesten kanssa.  

Sote-palveluissa toiminnan perimmäisenä tarkoituksena on asiakkaan hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen. Maailman ja asiakkaiden muuttuessa myös toimintamallien on muututtava. Se, mikä tuotti asiakkaille hyvää ennen ja ehkä vielä tänäänkin, ei välttämättä toimi enää tulevaisuudessa.

Tulevilla hyvinvointialueilla toimintaa on kehitettävä myös valmisteluvaiheen jälkeen. Suunnitelmallinen ja systemaattinen kehittämistyö auttaa meitä kaikkia olemaan proaktiivisia: varautumaan tulevaan, vastaamaan haasteisiin ja sopeutumaan muutoksiin, joita meillä sote-palveluissa riittänee myös tulevaisuudessa.  

Kirjoittajat
Leena Kuusisto, 
koordinointipäällikkö
Riitta Salunen, koordinointipäällikkö
Sari Mäkinen, ylilääkäri
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö