Hyppää sisältöön

Sosiaalihuollon seurantarekisteri mahdollistaa viimein sosiaalipalveluiden yhdenvertaisen ja tehokkaan kehittämisen

Julkaisuajankohta 24.11.2022 13.56
Vanhemmat, vauva ja sosiaalityöntekijä

Sosiaalihuollon kansallinen tiedonkeruu uudistuu merkittävästi, kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ryhtyy keräämään vuodesta 2023 alkaen sosiaalihuollon keskeiset asiakas- ja palvelutiedot uuteen Sosiaalihuollon seurantarekisteriin. Uudistus on kansainvälisesti merkittävä ja mahdollistaa tietojen kokonaisvaltaisen tarkastelun ja hyödyntämisen tavalla, joka ei aiemmin ole ollut mahdollista. 

Vertailukelpoisten tietojen kerääminen Sosiaalihuollon seurantarekisteriin tukee hyvinvointialueiden tiedolla johtamista: ymmärrys oman alueen tilanteesta lisääntyy ja palveluita voidaan kehittää, kun hyvinvointialueet voivat vertailla ja suhteuttaa oman alueen tietoja muihin. Viranomaiset puolestaan hyödyntävät seurantarekisterissä olevaa tietoa sosiaalipalveluiden arvioinnissa, ohjauksessa ja valvonnassa.

Suomi näyttää esimerkkiä tiedonhallinnan ja digitalisaation edelläkävijänä

Sosiaalihuollon tiedonhallintaa ja sote-tietojen digitalisaatiota kehitetään kansainvälisesti niin EU-tasolla kuin Pohjoismaissa. Pohjoismaisessa kehitystyössä Suomi toimii kumppanimaihin verrattuna edelläkävijänä sekä lainsäädännön että tiedonkeruun laajuuden ja toteuttamisen suhteen. Esimerkiksi Ruotsissa vastaava sosiaalipalvelujen laajempi tietotarve on tunnistettu, mutta tiedonkeruun lainsäädäntötyö on vielä kesken.

”Suomen tavoite saada koko sosiaalihuolto ja sen noin 50 palvelua tiedonkeruun piiriin on kansainvälisessä mittakaavassa poikkeuksellinen uudistus, jossa olemme monia muita maita useita vuosia edellä. Kaikkiaan palvelujärjestelmän vertailu ei ole tärkeää vain Suomessa eri alueiden kesken, vaan myös maiden väliset vertailut auttavat suhteuttamaan tilannettamme laajemmassa kokonaisuudessa”, kertoo Riikka Väyrynen, THL:n kehittämispäällikkö.

Keskustelua, hyviä käytäntöjä ja tietojen vertailua tehdäänkin aktiivisesti kansainvälisten viranomaisten kanssa. Esimerkiksi Pohjoismaisessa sosiaalitilastokomiteassa vertaillaan paitsi sosiaaliturvajärjestelmiä myös sosiaalipalveluiden tietoja siltä osin kuin se on tietojen yhtenäisyyden puolesta mahdollista. Kansallisen tiedonkeruun kehittäminen palveleekin myös kansainvälisen tiedon vertailukelpoisuutta ja saatavuutta esimerkiksi tutkimuksen ja palveluihin liittyvän kehitystyön käyttöön.

Ovatko palvelumme oikea-aikaisia ja tarkoituksenmukaisia?

Tavoitetilassa sosiaalihuollon tiedonkeruun yhtenäistyminen palvelee hyvinvointialueita ennen kaikkea alueen asukkaiden palvelutarpeiden arvioinnissa ja palveluiden kehittämisessä.

Monipuolinen tieto tukee palveluiden järjestämistä oikea-aikaisesti, jolloin palvelut toimivat myös ennaltaehkäisevästi, kun asiakas saa tarvitsemaansa tukea mahdollisimman varhaisesti.

”Laadukkaan, vertailukelpoisen ja kaikki sosiaalipalvelut kattavan tiedon avulla hyvinvointialueet voivat kohdistaa huomionsa koko järjestelmään ja siihen, että se toimii hyvänä kokonaisuutena. Siten myös tärkeät peruspalvelut vahvistuvat”, Väyrynen sanoo.

THL puolestaan hyödyntää Sosiaalihuollon seurantarekisterin sisältämää tietoa muun muassa arviointitoiminnassaan. Kattavien tietojen myötä pystytään esimerkiksi arvioimaan, toteutuuko säädetyt määräajat sosiaalipalveluihin pääsemisessä, tai millaisia palveluita työikäisille tarjotaan ja tarjotaanko niitä tarpeeksi kattavasti ja yhdenvertaisesti eri alueiden välillä.

Yhteisvoimin eteenpäin

Tietotuotannon kehittäminen on pitkäjänteistä työtä. Aktiivinen yhteistyö ja vuoropuhelu toimijoiden kesken tukee sitä, että jokaisella hyvinvointialueella on parhaat mahdolliset eväät edistää työtä sujuvasti ja paikallisen tilanteensa mukaisesti. Pitkällä tähtäimellä tärkein tavoite on, että saamme kaikki laadukkaita, luotettavia ja yhdenvertaisia palveluita asuinpaikastamme riippumatta.

Sosiaalihuollon rekisteriuudistusta valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriön Toivo-ohjelman Valtava-hankkeessa, jossa uudistetaan kansallista sote-tietotuotantoa. Valtava-hanke toteutetaan THL:n, Kelan ja Valviran yhteistyönä.

Lisätietoja:

Riikka Väyrynen
Kehittämispäällikkö
THL
[email protected]

Sosiaalihuollon rekisteriuudistus
Toivo-ohjelma