Hyppää sisältöön

Sosiaalihuolto tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksissa on monialaista ja vaikuttavaa toimintaa

Julkaisuajankohta 16.8.2021 12.00
Kolumni
Heidi Muurinen ja Eeva Liukko

Asiakkaiden tarvitsema joustava ja oikea-aikainen apu edellyttää, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut pelaavat hyvin yhteen. Yhteistyö edistää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen vaikuttavuutta. Siksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskukset perustuvat sosiaalihuollon ja terveydenhuollon yhdenvertaiseen kumppanuuteen.

Sote-uudistuksen tavoitteena on monialaisen yhteistyön tiivistäminen. Monialaista yhteistyötä koskeva kehittämistyö etenee nyt harppauksin, kun sote-uudistusta koskevat lait on vahvistettu ja Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman täydennyshaku on avattu. Kehittämistyössä on olennaista huomioida, että sosiaalipalvelut ovat tulevaisuuden sote-keskusten ydintoimintoja. 

Sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin ratkotaan sosiaalisia ongelmia ja niistä asiakkaille aiheutuvia seurauksia, kuten työttömyyttä, talouden hallinnan vaikeuksia, vanhemmuuden ongelmia, perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa, huono-osaisuutta, yksinäisyyttä ja asunnottomuutta. 

Omatyöntekijä ja monialainen osaaminen asiakkaan tukena

Sote-keskuksissa työskentelee paitsi sosiaalihuollon myös terveydenhuollon ja esimerkiksi kuntoutuspalvelujen ammattilaisia. Monialaista osaamista hyödynnetään asiakkaiden palvelutarpeiden arvioinnissa, sopivan palvelukokonaisuuden kokoamisessa ja palveluohjauksessa. 

Monialaisessa yhteistyössä voidaan myös aiempaa paremmin tunnistaa henkilöt, joilla on erityisiä vaikeuksia hakea ja saada tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja esimerkiksi kognitiivisen tai psyykkisen vamman, sairauden, päihteiden ongelmakäytön tai usean yhtäaikaisen tuen tarpeen vuoksi. Tällöin asiakas tarvitsee työntekijän, joka kulkee hänen rinnallaan ja vastaa siitä, että palvelut toteutuvat sovitulla tavalla. Sosiaalihuollon asiakkaalla tämä työntekijä on sosiaalihuoltolain mukainen omatyöntekijä. Kun asiakkaalla on havaittu erityisen tuen tarve, omatyöntekijän tai hänen työparinsa tulee olla laillistettu sosiaalityöntekijä.

Jaetulla asiantuntemuksella ratkotaan monia kysymyksiä

Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon jaettua asiantuntemusta tarvitaan monenlaisissa kysymyksissä. Voidaanko esimerkiksi työttömän toimintakykyä edistää vahvistamalla hänen osallisuuttaan? Tukisiko nuoren kuntoutumista ryhmätoiminta, sosiaaliohjaajan lähituki, psykiatrisen sairaanhoitajan tapaamiset vai kuntoutuspsykoterapia? Tarvitseeko muistisairas edunvalvontaa? Miten huono-osaisuutta torjumalla voidaan parantaa väestön hyvinvointia ja terveyttä?

Monialaista tiimityötä voidaan tukea työn tekemisen rakenteilla, kuten ketterillä konsultaatiokäytännöillä, yhdessä sovituilla palveluprosesseilla ja toimintamalleilla sekä yhteisillä työtiloilla. Monialaisessa yhteistyössä laadittu asiakassuunnitelma auttaisi jäsentämään asiakkaan tilannetta, hänelle räätälöityjä palveluita ja eri toimijoiden sovittuja vastuita.

THL tukee monialaisen ja vaikuttavan sosiaalihuollon kehittämistä

Osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa toteutetaan sosiaalihuollon kehittämisohjelma,  joka saa täydennyshaun myötä jatkoa. THL toteuttaa ohjelmakauden aikana neljä kehittämisohjelman hanketuen kokonaisuutta.

Ensinnäkin THL ja hankealueet toteuttavat työpajasarjan, jossa pääpaino on sosiaalityössä ja sosiaaliohjauksessa osana monialaista yhteistyötä. Työpajasarja Sote-uudistus ja sosiaalityö: Miten monialaisuutta edistetään käytännössä? käynnistyy syyskuussa.  Lisäksi kolmessa kansallisessa tilaisuudessa ja alueiden sisäisissä työpajoissa tarkastellaan sitä, miten asiakkaiden tuen tarpeet tunnistetaan ja millainen omatyöntekijän tehtävä on osana monialaista yhteistyötä.

Monialaisen ja vaikuttavan sosiaalihuollon kehittämistä jatketaan myös THL:n ja kahdeksan hankealueen pilotissa, jossa testataan uutta työikäisten sosiaalihuollon asiakassuunnitelmaa ja sen hyödyntämistä vaikuttavuuden arvioinnissa. Asiakassuunnitelmiin on integroitu AVAIN-mittari, joka kerryttää tietoa sosiaalihuollon vaikuttavuudesta.   

Kolmas hanketuen kokonaisuus kytkeytyykin kansallisesti yhtenäisten ja vaikuttavien menetelmien käyttöönottoon. Vuoden alussa käynnistynyt osallistavan sosiaalityön menetelmien pilotti on hyvässä vauhdissa. Pilotissa kymmenen hankealuetta kehittää esimerkiksi asumissosiaalityön ja sosiaalisen kuntoutuksen menetelmiä sekä matalan kynnyksen palveluiden ja etsivän sosiaalityön toimintamalleja. 

Pilotti päättyy vuoden vaihteessa mutta kehittämistyö jatkuu ohjelmakauden loppuun. Pilotin pohjalta tarkoituksena on tuottaa 2–3 mallinnusta työikäisten parissa käytettävistä vaikuttavista menetelmistä, levittää niitä kansallisesti sekä vahvistaa jatkuvaa vaikuttavuuden arviointia osana sosiaalihuollon asiakastyötä. Mallinnuksissa hyödynnetään työikäisten asiakassuunnitelmiin integroidun AVAIN-mittarin tietosisältöä.  

Neljäs hanketuen kokonaisuus liittyy rakenteellisen sosiaalityön kehittämiseen. Tavoitteena on jäsentää rakenteellisen sosiaalityön tekemisen tapoja sekä luoda edellytyksiä vahvistaa tietoon perustuvaa sosiaalihuollon johtamista ja kehittämistä. Parhaillaan on käynnissä rakenteellisen sosiaalityön nykytilaa ja kehittämistarpeita koskevia selvityksiä. Syksyllä käynnistyy myös hankekauden ajan jatkuva työpajatyöskentely. 

Heidi Muurinen, kehittämispäällikkö, THL
Eeva Liukko, erityisasiantuntija, THL