Sote-uudistuksen alueellisen valmistelun valtionavustuksista on tehty päätökset

Sosiaali- ja terveysministeriö 30.6.2020 10.45

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan kuuluvien hankkeiden sekä rakenteellista uudista-mista tukevien hankkeiden valtionavustuksia koskevat päätökset on tehty.

Mihin hankkeilla tähdätään


Tulevaisuuden sote-keskus –ohjelman tavoitteena on palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen. Toiminnan painotusta halutaan siirtää raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön. Lisäksi palveluiden laatua ja vaikuttavuutta halutaan parantaa sekä palveluiden monialaisuutta ja yhteen toimivuutta varmistaa. Tavoitteena on myös kustannusten nousun hillitseminen, mikä on mahdollista saavuttaa muiden tavoitteiden toteutuessa.

Rakenneuudistuksessa pyritään erityisesti sote-palveluiden järjestämistehtävän kehittämiseen ja yhtenäistämiseen. Hankkeissa keskitytään mm. ohjauksen kehittämiseen, palveluverkkoa koskeviin selvityksiin ja suunnitelmiin, palveluketjujen ja -kokonaisuuksien määrittelyyn, palveluverkon ja palveluketjujen johtamisen kehittämiseen ja tiedolla johtamiseen, tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen yhtenäistämiseen sekä muiden kustannuskehityksen hillintään liittyvien toimenpiteiden valmisteluun.

Myönnetyt valtionavustukset

Hakemuksia Tulevaisuuden sote-keskus –valtionavustushakuun jätettiin määräaikaan mennessä 23 ja rakenneuudistusta tukevan alueellisen valmistelun valtionavustushakuun 24. Valtionavustusta päätettiin myöntää kaikille alueille.

Rakennehankkeisiin on varattu 120 milj. euroa ja jätettyjen hakemusten yhteissumma oli 156 milj. euroa. Tulevaisuuden sote-keskushankkeisiin varattu rahamäärä on 70 milj. euroa ja hakemusten yhteissumma oli hieman yli 70 milj. euroa.

Myönnetyt valtionavustukset alueittain (linkki)          

Hankkeiden koordinointi ja ohjaus

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sote-uudistuksen johtoryhmä toimii Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman ohjausryhmänä, ja sen alaisuudessa toimii ohjelman koordinaatioryhmä. Sote-uudistuksen valmistelun Alueellisen valmistelun jaosto koordinoi rakenneuudistuksen etenemistä ja valmistelua. Sosiaali- ja terveysministeriön tehtävänä on ohjata rakenneuudistushankkeiden kokonaiskuvaa ja valvoa hankkeita. THL puolestaan tukee alueita Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeiden toimeenpanossa ja arvioinnissa. Hankkeet pääsevät käynnistymään heti ja ne jatkuvat rakenneuudistuksen osalta vuoden 2021 loppuun ja tulevaisuuden sote-keskuksen osalta vuoden 2022 loppuun asti.

Lainsäädäntövalmistelu

Alueellisen sote-valmistelun rinnalla etenee sote-uudistuksen lainsäädäntövalmistelu. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevat hallituksen lakiluonnokset ovat lausuntokierroksella 25.9.2020 asti. Tavoitteena on, että lakiesitykset saadaan eduskuntakäsittelyyn joulukuussa 2020.

Linkit:
Tulevaisuuden sote-keskusta koske-va valtionavustuspäätösten yhteenveto ja liiteaineisto
Rakenneuudistusta koskeva valtion-avustuspäätöksen yhteenveto ja liiteaineisto

Lisätietoja antavat:
Kari Hakari, osastopäällikkö Kari Hakari, kari.hakari(at)stm.fi 
Kirsi Paasovaara (Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman valtionavustukset), erityisasiantuntija, kirsi.paasovaara(at)stm.fi 
Antti Kuopila (rakenneuudistuksen valtionavustukset), erityisasiantuntija, ant-ti.kuopila(at)stm.fi

Lue lisää:

• Valtionavustuksista
• Palvelujen kehittämi-sestä
• Rakenteen kehittäminen
• Lainsäädäntötyöstä: Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevat hallituksen laki-luonnokset lausuntokierrokselle