Hyppää sisältöön

Toimintakykymobiili – toimintakykytiedon keräämisen ja kirjaamisen apulainen 

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 19.5.2021 11.15

Toimintakykymobilli on applikaatio, joka sisältää ICF-pohjaisen toimintakyvyn eri osa-alueiden arviointipohjan ja erilaisia toimintakyvyn mittareita. Applikaatiota käytetään Etelä-Karjalassa työntekijän mukana kätevästi kulkevalla mobiililaitteella . 

Toimintakykymobiilin kehittäminen Eksotessa sai alkunsa jo vuonna 2015, kun sote- ja IT-kenttä tunnustelivat uudella tavalla ensirakkauttaan. Puhuttiin uudesta tavasta edistää digitalisaatiota – ketterästä kehityksestä. Näin jälkeenpäin ajateltuna sitä se ei kuitenkaan vielä ollut. Silloin heräsi ajatus mahdollisuudesta kerätä helposti asiakastietoa kotikuntoutuksen käynneillä. Lähdimme innovoimaan sitä yhdessä ensimmäisen sovellustoimittajan kanssa. Suunnitelma tarkentui toimintakykytiedon keräämiseen ja kirjaamisen nopeuttamiseksi. Ensimmäiset sovellusversiot kehitettiin yhdessä Octo3-yrityksen kanssa 2016. 

Kehityskaari ideasta toimivaksi tuotteeksi

Toimintakykyobiililla arvioidaan asiakkaan toimintakykyä ICF-luokituksen mukaisesti. Nykyinen versio on rakennettu ikääntyneen väestön toimintakyvyn arvioinnin näkökulmasta. Asiakas ja ammattilainen arvioivat toimintakykyä perinteisesti koetun haitan näkökulmasta.

Toimintakykymobiiliissa ICF:n osallisuus- ja toimijuusosiot on käännetty avun tarpeeksi perinteisen arviointitavan eli koetun haitan sijaan.  Arviointi on numeraalista arviointitietoa, jota tarvittaessa täydennetään tekstillä arviointikohdan avoimeen kenttään. Asiakas on vahvasti osallinen arvioinnissa. 

Toimintakykymobiilin numeraalinen arvio on sanallistettu ja näin arvioitu osa-alue saadaan tekstimuotoon asiakkaan asiakirjaan, johon arviointitietoja kootaan. Esimerkiksi mobiilissa ”näkö – 0” on sanallisessa muodossa ”näkö – ei ongelmaa”. Teknisesti tieto lähtee applikaatiolta Eksoten toiminnanohjausjärjestelmän (SBM), josta se siirtyy rajapinnan kautta potilastietojärjestelmän (Lifecare) kertomuslehdelle. Tietoa viedään sille määritellylle lehdelle ja halutun otsikon alle.

Käynnin tai tapaamisen päätyttyä työntekijällä on valmis teksti Lifecaressa, jota hän voi tarvittaessa vielä hieman muokata. ICF-osioiden lisäksi sovelluksessa on erilaisia mittareita, jotka antavat tuloksen suoraan asiakkaalle. Niistä tieto siirtyy SBM:lle, kertomukseen ja mittaritietoihin. Promis 10, SPPB ja GDS-15 ovat esimerkkejä mittareista. 

Potilastietojärjestelmään viedyn tekstin lisäksi arviointitieto jää siis myös SBM-alustalle, jossa asiakkaalle tehdyt arvioinnit ovat työntekijän käytettävissä tekstimuotoisena ja visualisoituna. Sieltä hän näkee asiakkaan toimintakyvyn kehitystä ja pystyy perehtymään aikaisempaan toimintakykyyn ennen uutta arviointia. Applikaatio nostaa SBM:ltä myös aikaisemman arvioinnin, joten se on käynnillä tekijän hyödynnettävissä ja helpottaa tilanteen tai muutoksen seurantaa. Näin toimintakykytieto on helposti kaikkien sote-toimijoiden saavutettavissa. Esimerkiksi sairaalaan joutuneen asiakkaan aikaisempaa toimintakykyä on helppo hahmottaa, jos hänen toimintakykyään on aikaisemmin arvioitu toimintakykymobiililla.  

Mitä lisäarvoa toimintakykymobiilin avulla saavutetaan? 

Vuoden 2020 aikana teimme Eksotessa yli 4000 toimintakyvyn arviointia toimintakykymobiililla. Käyttäjäkyselyn mukaan työvälineen tuottama kirjaamiseen käytettävän työajan säästö oli keskimäärin 32 minuuttia/arvio. Ajansäästö on huomattava, ja se on lisännyt käyttäjien työtyytyväisyyttä selvästi.

Olemme myös lisänneet toimintakykyosaamista perehtymällä ICF-viitekehykseen ja toteuttamalla kaksipäiväisiä ICF-koulutuksia ammattilaisillemme. Toimintakykymobiili tuottaa siis ehdottomasti myös osaamisen pääomaa! Arvokas havainto oli, että henkilöstömme koki myös asiakkaan osallisuuden vahvistuneen arvioinnissa. 

Kehittäminen ja laajentamisen suunnitelma  

Kehittäminen lähti liikkeelle palvelu- ja kuntoutustarpeen arvioinnista. Sovellus on nyt ollut aktiivisessa käytössä kotikuntoutuksessa ja hoivan palvelutarpeen arvioinnissa muutaman vuoden. Vuonna 2019 laajensimme toimintaa omaishoidon palveluohjaajille, fysio- ja toimintaterapiaan sekä muistikoordinaattoreille. Vuoden 2020 alussa mukaan tuli Etelä-Karjalan keskussairaalan K7- kuntoutusosasto, ja keväällä lisäämme käyttäjiin akuuttigeriatrisen kuntoutusosaston. Tästä on tavoitteena jatkaa perhepalveluihin, päihde- ja mielenterveyspalveluihin sekä mahdollisesti hoivan osastoille. 

Toimintakykytieto ja sen hyödyntäminen

Toimintakykymobiili on toimintakyvyn kirjaamisen apuväline, joka tuottaa koottua ICF-toimintakykytietoa sote-ammattilaisten käyttöön. Kyse ei ole mittarista, vaikkakin se sisältää mittareita. Toimintakykyä mitataan nykyään paljon, ja keskustelu keskittyykin paljon mittareihin. Mittareiden pohjalta päätetään jopa palveluista.

Mittarit ovat tärkeä osa toimintakyvyn arviointia, mutta toimintakyvyn arviointiosaamista ja kirjaamista ei voi unohtaa. Toimintakykytieto muuttuu ja kulkee asiakkaan mukana hänen siirtyessään prosessista ja vaiheesta toiseen myös mittareiden vaihtuessa. Erilaiset irralliset mittarit eivät ole vertailukelpoisia keskenään, mutta toimintakykytieto kokonaisuudessaan auttaa meitä hahmottamaan asiakkaan tilannetta integroiduissa rakenteissa. Näin voimme arvioida palveluiden, ratkaisujen ja erilaisten interventioiden vaikutusta asiakkaidemme arkeen. 


Riikka Lehmus
kehittämisasiantuntija
Yhteinen tulevaisuus – Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus Etelä-Karjalassa -hanke 
Eksoten Toimintakyky-strategiaohjelma