Hyppää sisältöön

Juhana Valo:
Toivo-ohjelma käynnistyi odottavissa tunnelmissa

Sosiaali- ja terveysministeriö
20.2.2020 16.56
Kolumni

Vastuu sote-palveluiden järjestämisestä siirtyy maakunnille. Toivo-ohjelman tavoitteena on se, että maakunnat voivat johtaa ja seurata palvelutuotan­toa ajantasaisen ja laadukkaan tiedon avulla.

Toivo-ohjelman johtoryhmä ko­koontui päättämään Toivo-ohjelman käynnistämisestä torstaina 13.2.2020.

"Hyvä fiilis on tarttunut tekijöi­hin", arvioi Jani Heikkinen, valtiovarainministeriön edustaja johtoryhmässä.

Ihmislähtöiset, yhdenvertaiset ja laa­dukkaat sote-palvelut edellyttävät tietoperusteista päätöksentekoa toiminnan suunnittelua, ohjausta, valvontaa ja toimeenpanoa varten.

Vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä on siirtymässä sote-raken­neuudistuksen yhteydessä maakunnille. Maakuntien on pystyttävä johtamaan ja seuraamaan palvelutuotan­toa ajantasaisen ja laadukkaan tiedon avulla.

Arvioinnin ja ohjauksen pitää perustua tietoon

Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä tuottaa suuren määrän asiakas-, asukas- ja po­tilaskohtaista tietoa. Tietoa käytetään ensisijaisessa käyttötarkoituksessa muun muassa asiakaspäätöksien tekemiseen ja potilaiden hoitoon.

Toivo-ohjelman kohteena on tiedon hyödyntäminen toissijaisessa käyttötarkoituksessa mm. tiedolla johtamiseen, raportointiin, vertailuun, opetus-, koulutus sekä muuhun viran­omaiskäyttöön. Sosiaali- ja terveystiedon toissijaisesta käytöstä on säädetty vuonna 2019 voimaan astuneessa laissa (toisiolaki).

Maakuntien arvioinnin ja valtioneuvoston ohjauksen pitää perustua tietoon. Nykyistä tietotuotantoa tulee kehittää, jotta se vastaisi maakuntien tarpeita johtamisessa, arvioinnissa ja vertailussa. Toiminta-, talous- ja henkilöstötiedot ovat ha­jallaan eri järjestelmissä ja tietojen vertailukelpoisuudessa on puutteita, kuten toimintayksiköittäin vaihtelevat kirjanpito- ja tiliöintikäytän­nöt.

Toivo-ohjelma toteutetaan yhteistyössä

Toivo-ohjelmalle perustetaan ohjelmatoimisto ja sille kehitetään toimintamalli yhdessä osahankkeiden kanssa. Ohjelmatoimiston on huolehdittava kokonaisuuden hallinnasta sekä hankekokonaisuuksien tavoit­teiden yhteensovittamisesta. Kokonaisuuden hallinta edellyttää tiivistä johtamista. 

Virta- ja Valtava- hankkei­den välisten ja Virta-hankkeen sisäisten verkostojen koordinointitehtävä on annettu SoteDigi Oy:lle.

Kuntaliiton Maria Pernu ja Kelan Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma muistuttivat, että Toivo-ohjelman valmistelussa on otettava huomioon sosiaali- ja terveyspal­veluiden järjestämisvastuussa olevat kunnat siihen asti, kunnes maakunnat aloittavat tehtävässään.

Valtava-hankkeen tavoitteena on saada asioita liikkeelle ja ensimmäisiä parannuksia tiedon­tuotantoon jo vuoden 2021 kuluessa. Isommat muutokset toteutuvat vuosien 2023–2025 aikana. Kehityspolku on yhtä tärkeä kuin tavoite.

Ohjausryhmän puheenjohtaja STM:n Pasi Pohjola ohjeisti, että ohjelman liikkeelle lähdössä on huomioitava sote-alueiden erilaiset tarpeet ja tiedolla johtamisen kyvykkyys.

THL:n arvioin­tijohtaja Pekka Rissanen korosti, että yhtenä ohjelman keskeisimmistä tavoitteista on kertakirjaamisella saavu­tettava tiedon laadun parantaminen. "Palveluntuottajien ei pitäisi jatkossa tehdä erilliskirjauksia johtamis- ja tilastointi­käyttöön", Rissanen totesi.

Juhana Valo

Toivo-ohjelman johtoryhmän esittelijä, ohjelmatoimiston projektipäällikkö

p. 029 516 3523

[email protected]