Hyppää sisältöön

Uusi koulutuskokonaisuus vahvistaa ammattilaisten osaamista ja työkyvyn tuen vaikuttavuutta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 27.10.2022 14.35
Kolumni
Nina Nevala ja Kirsi Unkila

Uudella koulutuskokonaisuudella ennakoidaan hyvinvointialueilla toimivien ammattilaisten työkyvyn ja työllistymisen tuen osaamistarpeita. Koulutusten on tarkoitus olla osa valtakunnallista koulutustarjontaa. Koulutuksia voidaan hyödyntää työkyvyn ja työllistymisen tukeen liittyvissä palveluissa sekä eri alojen työpaikoilla ja oppilaitoksissa.

Koulutuskokonaisuuteen kuuluu Työkyvyn tuki -koulutus, ammattikorkeakoulujen tarjoama työkykykoordinaattorikoulutus ja työkykykoordinaattoreiden kouluttajakoulutus. Koulutuksilla lisätään ammattilaisten valmiuksia tunnistaa työikäisten palvelutarpeita, hahmottaa palvelujärjestelmää, hyödyntää työkyvyn ja työllistymisen tuen keinoja ja tehdä monialaista yhteistyötä asiakkaiden parhaaksi.  

Ammattilaisilta edellytetään uudenlaista työkulttuuria, kun sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhdentyvät. Asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen vaatii yhteistyötä yli hallintorajojen. Vaikka ammattilaisilla on erilaiset koulutustaustat, heiltä vaaditaan myös yhteistä osaamista. Lainsäädännön lisäksi heidän on tärkeä hallita työkyvyn ja työllistymisen tuen palvelujärjestelmä, eri tahojen roolit ja vastuut sekä tarjolla oleva keinovalikoima.

Työkyvyn tuki -koulutus on kaikille avoin

Työkyvyn tuki -koulutus on avattu kaikille avoimena verkkokoulutuksena. Se soveltuu hyvinvointialueilla, kunnissa ja muualla palvelujärjestelmässä toimiville työkyvyn ja työllistymisen tuen ammattilaisille.  Lisäksi koulutus soveltuu oppilaitoksille ja työpaikoille.  
Koulutuksen rakenne ja sisältö suunniteltiin yhdessä eri alojen ammattilaisten kanssa. He edustivat TE-palveluita, sosiaalipalveluita, perusterveydenhuoltoa, kuntoutusta, Kelaa, työterveyshuoltoa, työeläkevakuuttajia, järjestöjä, oppilaitoksia, tutkimuslaitoksia ja ministeriöitä. Koulutuksen sisältö tehtiin moniammatillisessa asiantuntijaryhmässä yhdessä kokemusasiantuntijoiden kanssa.   

Tulevilta hyvinvointialueilta 223 ammattilaista osallistui koulutuksen pilotointiin ja arviointiin. Tulosten perusteella koulutus onnistui tavoitteissaan hyvin. Koulutukseen osallistuneiden tiedot työkyvyn tuen palveluista, etuuksista ja keinoista parantuivat verrattuna koulutusta edeltäneeseen tilanteeseen. Myös kyky hyödyntää palveluja asiakkaan parhaaksi oli tilastollisesti merkitsevästi parempi koulutuksen jälkeen kuin ennen koulutusta. Myönteinen muutos säilyi edelleen kuusi kuukautta koulutuksen jälkeen.

Erityisen hyvänä osallistujat pitivät moniammatillista ja monialaista koulutusryhmää. Heidän mielestään yhteinen koulutus eri organisaatioissa toimiville ammattilaisille auttaa heitä luomaan yhteistä ymmärrystä ja viemään työkyvyn tuen toimintamalleja käytäntöön. Koulutus on vapaasti saatavilla Työterveyslaitoksen verkkopalvelussa osoitteessa www.ttl.fi/oppimateriaalit/tyokyvyn-tuki. Hyvinvointialueilla ja kunnissa toimivat voivat hyödyntää koulutusta palvelujen kehittämisessä, uusien työntekijöiden perehdytyksessä ja toimipaikkakoulutuksissa. Koulutus sopii myös ammatilliseen täydennyskoulutukseen sekä tutkintokoulutuksen vapaavalintaisiksi opinnoiksi.  
Työkyvyn tuki -koulutus sisältää verkkoaineiston sähköisen tehtäväkirjan ja lopputentin (Kuva 1).

Kuva 2. Työkyvyn tuki -koulutuksen (2 op) rakenne ja sisältö

Työkykykoordinaattorikoulutusta tarjotaan kahdeksassa ammattikorkeakoulussa

Työkykyohjelmassa on tuettu työkykykoordinaattorikoulutuksen käynnistymistä ammattikorkeakouluissa. Tavoitteena oli levittää aiemmin kehitettyä ja arvioitua koulutusta kaikkien saataville ympäri maata. Ammattikorkeakouluilla on yhteinen opetussuunnitelma, mutta koulutuksen toteutus vaihtelee oppilaitosten kesken. Koulutuksen laajuus on 10 opintopistettä.   

Koulutus käynnistyi vuoden 2021 alusta kahdeksassa ammattikorkeakoulussa. Vuonna 2023 käynnistyy ruotsinkielinen koulutus. Koulutus toteutetaan avoimen ammattikorkeakoulun opetuksena ja se voi olla joko ammatillista täydennyskoulutusta tai osa ammatillista tutkintoa.   
Työkykykoordinaattorin tehtävänä on tukea työikäisiä työllistymisessä, työssä jatkamisessa ja työhön paluussa. Työkykykoordinaattorit toimivat eri puolilla palvelujärjestelmää kuten TE-palveluissa, kuntien työllisyyspalveluissa, perusterveydenhuollossa (tulevat sote-keskukset), työterveyshuolloissa, erikoissairaanhoidossa, työpaikkojen henkilöstöpalveluissa, järjestöissä, rikosseuraamuslaitoksessa ja oppilaitoksissa.  

Työkykykoordinaattoreiden taustakoulutus ja tehtävänkuvat vaihtelevat, mutta heiltä edellytetään myös yhteistä osaamista. Yhteisiä osaamisalueita ovat lainsäädäntö, palvelujärjestelmä, työkyvyn ja työllistymisen tuen keinot ja etuudet, asiakkaan kohtaaminen, ohjaustaidot, taito räätälöidä asiakkaan tarpeisiin perustuvia palveluita sekä palveluprosessin ja vaikutusten arviointi.

Kouluttajakoulutuksella varmistetaan koulutuksen laatu

Työkykyohjelmassa kehitetään parhaillaan työkykykoordinaattoreiden kouluttajakoulutusta. Sen tavoitteena on, että työkykykoordinaattorikoulutuksen laatu kehittyy ja kouluttajilla on yhteinen näkemys työkykykoordinaattorin roolista ja tehtävistä muuttuvassa toimintaympäristössä.  

Koulutus auttaa ymmärtämään työelämän murrosta ja sen vaikutuksia työkykykoordinaattorin työhön ja osatyökykyisten työllistymiseen, työkykykoordinaattorin roolia ja tehtäviä palvelujärjestelmässä sekä työkykykoordinaattorin työn hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja. Koulutuksessa käydään läpi myös pedagogisia ratkaisuja. Koulutus on tarkoitettu työkykykoordinaattoreita kouluttaville ammattikorkeakoulujen opettajille ja niille työkykykoordinaattoreille, joiden työhön sisältyy kouluttamista.

Työkyvyn tuen laatu ja vaikuttavuus paranevat

Sote-uudistuksen yksi lupaus on, että asiakkaiden työ- ja toimintakykyä arvioidaan sosiaali- ja terveyskeskuksissa. Sote-keskuksiin tullaankin perustamaan työkyvyn tuen tiimejä. Niissä eri taustakoulutuksen saaneet ammattilaiset yhdistävät osaamistaan ja kehittävät työtään yhdessä.  
Koulutuskokonaisuus vahvistaa ammattilaisten osaamista, jolloin työkyvyn tuen laatu ja vaikuttavuus paranevat. Asiakkaat hyötyvät, kun he saavat tarvitsemansa palvelut samasta paikasta eikä heidän tarvitse kulkea luukulta luukulle. Osaamisen vahvistuminen, päällekkäisen työn väheneminen ja verkoston tuki lisäävät myös ammattilaisten omaa työhyvinvointia ja työn mielekkyyttä. 

Työkykyohjelmassa kehitetty koulutuskokonaisuus soveltuu hyvinvointialueilla ja kunnissa toimiville työkyvyn ja työllistymisen tuen ammattilaisille sekä työpaikoille ja oppilaitoksille.

Nina Nevala, LitT, dos., AmO, johtava asiantuntija, Työterveyslaitos
Kirsi Unkila, YTL, sosiaalityöntekijä, erityisasiantuntija, Työterveyslaitos

Mikä Työkykyohjelma?

Työkykyohjelma parantaa osatyökykyisten työllisyyttä. Ohjelmasta vastaa ja sitä toteuttaa työ- ja elinkeinoministeriö yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Ohjelman toimenpiteitä toteutetaan vuosina 2019–2023. Sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla on ohjelman toimenpidekokonaisuus, jossa työkyvyn tuen palvelut tuodaan osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta. Painopiste on olemassa olevan työ- ja toimintakyvyn vahvistamisessa ja työllistymisen edistämisessä.

Lue lisää:

  • Työkykyohjelma (Työkykyohjelman sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivut, STM)

Aiemmin aiheesta: