Hyppää sisältöön

Vammainen asiakas antaa tärkeää tietoa rakenteelliseen sosiaalityöhön

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 14.7.2021 10.52
Erityisasiantuntija Päivi Hömppi.

Vammaissosiaalityö rakentuu vammaispolitiikalle, jonka periaatteita ovat oikeus yhdenvertaisuuteen, osallisuuteen sekä tarpeellisiin palveluihin ja tukitoimiin.

Nämä periaatteet toteutuvat, kun asiakkaiden ääni kuuluu yksittäisissä asiakaskohtaisissa päätöksissä ja laajemmaltikin yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Pelkkä äänen kuuluminen ei kuitenkaan riitä. Sen lisäksi tarvitaan toimenpiteitä, joiden avulla epäkohdat voidaan korjata.

Tieto palvelujen käyttäjien tarpeista on edellytys tarkoituksenmukaiselle sosiaalipalvelujen kehitykselle. Tarkoituksenmukaisuus puolestaan tekee työstämme vaikuttavaa ja lisää asiakkaiden osallisuutta. Tällöin saavutamme vammaispolitiikan osallisuuden periaatteen.

Esimerkki: miten asiakas pääsee mökilleen?

Rakenteellisessa sosiaalityössä kerätään asiakastyötä koskevaa tietoa. Muutos voi lähteä liikkeelle yksittäisen asiakkaan tilanteesta. Otetaan esimerkki. Asiakas soittaa sosiaalityöntekijälle. Asiakkaalla on kuljetuspalvelu sekä henkilökohtaisen avun palvelu. Ne toimivat pääasiassa hyvin. Ongelmana on se, että asiakas ei pääse mökilleen, joka sijaitsee toisessa kunnassa. Matkaan ei voi käyttää kuljetuspalvelua. Ostopalvelun avulla hankitut avustajat eivät puolestaan aja asiakkaan autoa. Asiakas ei halua toimia avustajan työnantajana.

Sosiaalityöntekijä ja asiakas pohtivat yhdessä ratkaisua tilanteeseen. Sosiaalityöntekijä kirjaa ylös asiakkaan näkemykset ja sen, millainen ratkaisu olisi asiakkaan mielestä toimivin vaihtoehto.

Yhden asiakkaan pulma voi avata silmät laajemmalle muutostarpeelle

Sosiaalityöntekijä keskustelee asiakkaan antamasta palautteesta kollegoidensa kanssa: Miksi asiakas ei ole saanut sellaista apua, joka mahdollistaisi matkat kesämökille? Onko muilta asiakkailta tullut vastaavaa palautetta? Johtuvatko ongelmat ostopalveluyrittäjästä vai kunnan tavasta järjestää vammaispalvelut? Edellyttääkö tilanteen korjaaminen palvelujen uudelleen organisointia vai riittääkö yksittäisille asiakkaille tarjottava kohdennettu tuki? 

Joskus yksittäinen havainto tai epäkohta voi johtaa kattavampaan tiedonkeruuseen, jotta tilanteesta on mahdollista saada parempi käsitys. Huolellisen pohdinnan jälkeen sosiaalityössä laaditaan ratkaisuehdotus. Se voi olla pieni toimenpide tai pyrkimys uudistaa vammaispalvelujen järjestämisen tapaa kunnassa.

Lopulta tilanneanalyysi ratkaisuehdotuksineen viedään organisaatiossa eteenpäin käsiteltäväksi sille taholle, jolla on valtaa tehdä tarvittavia päätöksiä.

Asiakkaan huolellisella kuulemisella saadaan tietoa

Sosiaalityön asiakkaiden elämäntilanteet heijastavat usein yhteiskunnan keskeisiä epäkohtia ja palvelujärjestelmän puutteita. Siksi juuri sosiaalityössä esille nousevat ongelmat tuottavat tietoa, jonka tulisi vaikuttaa rakenteellisella tavalla. Sosiaalihuollon ja vammaispalvelujen tehtävänä on edistää ja ylläpitää hyvinvointia, sosiaalista turvallisuutta, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä vähentää eriarvoisuutta. Näihin tavoitteisiin pyrittäessä asiakkaiden kokemusten ja havaintojen huolellinen kuuleminen on olennaista.

Päivi Hömppi
erityisasiantuntija
THL

Lue lisää
Vammaispalvelujen käsikirja linkki THL:n sivuille 
Esimerkkejä rakenteellisesta sosiaalityöstä linkki THL:n sivuille 
Sosiaalihuoltolain soveltamisopas

Päivi Hömpin kolumni on julkaistu aiemmin THL:n sivuilla. Se on osa Vammaisuus yhteiskunnassa
-blogisarjaa
. Sarja käsittelee vammaisuuteen ja vammaispalveluihin liittyviä ilmiöitä yhteiskunnassamme. Käsitys vammaisuudesta on muuttunut ajan saatossa. Tänä päivänä tärkeitä asioita ovat mm. ihmisoikeudet, osallisuus, itsemääräämisoikeus, esteettömyys ja saavutettavuus.