Hyppää sisältöön

Yhdyspinnat soten ja pelastustoimen uudistuksessa

Julkaisuajankohta 1.6.2021 13.25
Kolumni

Kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden tehtävänjaon toimivuudessa oleellinen kohta on kunnan ja hyvinvointialueen välisen yhdyspinnan toimivuus. Yhdyspinnalla tarkoitetaan kahden tai useamman organisaation välistä toiminnallista yhteyttä tai liittymäpintaa, jossa korostuu yhdessä tekemisen merkitys. Vaikka yhdyspinnat ovat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen vuoksi enemmän esillä kuin aiemmin, mikään uusi keksintö tämä ei ole. Yhdyspintoja on jo nyt sekä kuntaorganisaatioiden sisällä, että alueellisten toimijoiden ja kuntien välillä. Toiminnallisia yhdyspintoja syntyy myös hyvinvointialueen ja YTA-alueen kolmannen sektorin ja yksityisten tuottajien toiminnassa.

Sisällön näkökulmasta yhdyspintoja on tunnistettu muun muassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, työllisyyden hoidossa, kotouttamisessa, arjen turvallisuuden edistämisessä. Yhdyspintoja onkin tärkeä tarkastella muun muassa johtamisen, hallinnon, palveluiden ja asukkaan silmin. Asukkaan näkökulmasta tärkeintä on palvelun toimivuus, kun taas johtamisessa on keskeistä löytää yhteiset tavoitteet tekemiselle sekä sopia toiminta- ja seurantamallit. 

Yhdyspintoihin liittyviä selvityksiä on viimeisten vuosien aikana toteutettu useampia, hieman eri näkökulmista käsin. Osana STM:n valmistelutyötä koottiin yhdyspintoja käsittelevistä selvityksistä yhteenvetoa. Yhteenvedon tuloksena tunnistettiin näkökulmia, joihin tässä työssä tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tällaisia ovat mm. lainsäädäntöön liittyvät ohjausrakenteet ja hallintomallit, sopimukset ja resursointi, johtaminen ja päätöksenteko, tietojohtaminen järjestelmineen sekä asiakaslähtöinen viestintä ja osallistaminen.  Näitä teemoja on käsitelty ja käsitellään yhdyspinnat valmisteluryhmän tapaamisissa. Ryhmällä on tiivis kytkös alueelliseen valmisteluun ja sitä ohjaavaan alueellisen valmistelun jaostoon. 

Lainsäädäntö on kehys toiminnalle

Lainsäädäntö luo käytännön toimintaan tietyt velvoitteet ja mahdollisuudet. Jotta mahdollisuuksia pystytään entistä enemmän hyödyntämään, tarvitaan yhdyspintojen valmistelun tueksi lisää tietoa ja uusia ratkaisuehdotuksia. Yhdyspintatyö edellyttää vastuiden määrittelyä, yhteistyömekanismeista sopimista sekä verkostojohtamista ja luottamuksen rakentamista. Yhdyspinnoilla on tiedon liikuttava tarvittaessa myös yli organisaatiorajojen, mikä aiheuttaa haasteita myös tietojohtamisen ja tietojärjestelmäkehityksen näkökulmasta. Siksi sote-uudistuksen yhdyspintoja koskevaan työhön osallistuu käytännön tekijöitä kunnista, uudistusta valmistelevista organisaatioista ja järjestöistä. 

Tulevaisuuden kuntakin uudistuu

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen myötä yhdyspintojen merkitys korostuu jo pelkästään hallinnollisen rakenteen vuoksi. Kunta ja hyvinvointialue ovat molemmat tasavertaisia omia juridisia toimijoitaan, eivätkä toisilleen alisteisia. Yhdyspintatyössä tulee huomioida, että tulevaisuuden kunta ei ole sama kunta kuin nykyinen kunta. Kuntien erilaisuus sekä kuntien muuttuminen yhä enemmän kuntakonserneiksi vaikuttavat yhdyspintoihin ja kuntien toimintaan. Alueet ovat hyvin erilaisissa lähtökohdissa riippuen nykyisestä toimintamallistaan ja valmistelutilanteestaan. Toisaalla on yhdyspintakysymyksiin jo luotu hyviä rakenteita, joita ei ole syytä muuttaa; toisaalla syntyy uusia yhdyspintoja ja tarpeita, joihin tarvitaan uusia rakenteita. 

Yhdyspintakysymyksissä jatkuva vuoropuhelu ja tiedonvaihto ovat välttämätön edellytys onnistuneelle toiminnalle ja tulemmekin laajentamaan vuoropuhelua syksyn 2021 aikana alueiden valmistelijoiden ja sidosryhmien suuntaan. 

Heli Hätönen,
Neuvotteleva virkamies, STM

Virve Jokiranta
Sihteeristön jäsen, NHG