Toimeenpanon valmistelu

Sote-uudistuksen lainsäädäntövalmistelun rinnalla uudistusta viedään koko ajan eteenpäin myös alueilla.

Alueellinen valmistelu on riippuvainen sekä lainsäädäntövalmistelun että muun kansallisen valmistelun etenemisestä. Alueilla tapahtuva valmistelu voidaan ajallisesti jakaa kolmeen vaiheeseen:

  1. Ennen hallituksen esitystä valmisteltavat asiat
  2. Hallituksen esityksen jälkeen valmisteltavat asiat ja
  3. Lakien hyväksymisen jälkeen valmisteltavat asiat.

Alueellisen valmistelun kansallista ohjausta ja koordinointia varten sote-uudistuksen johtoryhmä on nimennyt alueellisen valmistelun jaoston. Lisäksi yhteistyötä tehdään alueellisten valmistelijoiden verkostossa, jossa on mukana kaikkien maakuntien edustus.

Perustason sosiaali- ja terveyspalveluja kehitetään Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelmassa. Ohjelmaa toteutetaan alueellisilla kehittämishankkeilla, jotka rahoitetaan valtionavustuksilla. STM vastaa ohjelman strategisesta johtamisesta ja valvoo hankkeita. Sote-uudistuksen johtoryhmä toimii ohjausryhmänä ja sen alaisuudessa toimii koordinaatioryhmä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tukee ja koordinoi Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman alueellisten hankkeiden toimeenpanoa. 

Alueellisen valmistelun tiekartassa kuvataan alueellisen valmistelun eteneminen ja vaadittavat toimenpiteet uudistuksen valmistelun eri vaiheissa.

Alueellinen tilannekuva kertoo alueittaisen valmistelun etenemisestä eri mittareiden avulla.

  • Alueellinen tilannekuva (linkki tulossa)

Sosiaali- ja terveysministeriö ja THL järjestävät yhdessä säännöllisesti verkon välityksellä toteutettavan info- ja keskustelutilaisuuden.  Näiden lisäksi järjestetään tarvittaessa muita tilaisuuksia ajankohtaisista sote-uudistukseen liittyvistä asioista.

Uudistuksen eri vaiheissa järjestetään myös maakunnallisia seminaareja ja muita tilaisuuksia.