Alueellinen valmistelu

Sote-uudistuksen lainsäädäntövalmistelun rinnalla uudistusta viedään koko ajan eteenpäin myös alueilla.

Alueellinen valmistelu on riippuvainen sekä lainsäädäntövalmistelun että muun kansallisen valmistelun etenemisestä. Alueilla tapahtuva valmistelu voidaan ajallisesti jakaa kolmeen vaiheeseen:

  1. Ennen hallituksen esitystä valmisteltavat asiat
  2. Hallituksen esityksen jälkeen valmisteltavat asiat ja
  3. Lakien hyväksymisen jälkeen valmisteltavat asiat.

Ennen hallituksen esitystä alueellisen valmistelu perustuu ensi sijassa nykyisten järjestämisvastuullisten toimijoiden (kunnat ja kuntayhtymät) vapaaehtoiseen toiminnan kehittämiseen ja alueelliseen yhteistyöhön. Tätä yhteistyötä voidaan toteuttaa mm. sosiaali- ja terveysministeriön jakamien tulevaisuuden sote-keskus-ohjelman valtionavustuksen ja rakenneuudistusta tukevan valtionavustuksen avulla. 

Alueellisen valmistelun kansallista ohjausta ja koordinointia varten sote-uudistuksen johtoryhmä on nimennyt alueellisen valmistelun jaoston. Lisäksi yhteistyötä tehdään alueellisten valmistelijoiden verkostossa, jossa on mukana kaikkien maakuntien edustus.

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaa toteutetaan alueellisilla kehittämishankkeilla, jotka rahoitetaan valtionavustuksilla. STM vastaa ohjelman strategisesta johtamisesta ja valvoo hankkeita. Sote-uudistuksen johtoryhmä toimii ohjausryhmänä ja sen alaisuudessa toimii koordinaatioryhmä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tukee ja koordinoi Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman alueellisten hankkeiden toimeenpanoa. 

Alueellisen valmistelun tiekartassa kuvataan alueellisen valmistelun eteneminen ja vaadittavat toimenpiteet uudistuksen valmistelun eri vaiheissa. Alueellinen tilannekuva kertoo alueittaisen valmistelun etenemisestä eri mittareiden avulla.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja THL järjestävät yhdessä säännöllisesti (kaksi kertaa kuukaudessa) verkon välityksellä toteutettavan infotilaisuuden.  Näiden lisäksi järjestetään tarvittaessa muita tilaisuuksia ajankohtaisista sote-uudistukseen liittyvistä asioista.

Uudistuksen eri vaiheissa järjestetään myös maakunnallisia seminaareja ja muita tilaisuuksia.

Lisätietoja

Sote-rakenneuudistus

Osastopäällikkö Kari Hakari, [email protected]
eritysasiantuntija Antti Kuopila, [email protected]
erityisasiantuntija Pilvi Rantanen, [email protected]
Asiantuntija Krista Björkroth, [email protected]
Asiantuntija Emmi Korkalainen, [email protected]
projektisihteeri Maria Nousiainen, [email protected]

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma

STM 
erityisasiantuntija Kirsi Paasovaara, p. 0295 163 012, [email protected]  
lääkintäneuvos Taina Mäntyranta, p 0295 163 692, [email protected]

THL 
ylilääkäri Anu Niemi, THL, p. 0295 247 296, [email protected] 
johtava asiantuntija Anu Muuri, THL, p. 0295 247 372, [email protected]