Sote-maakunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamiskeinot

Sote-maakunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa sote-maakunnan toimintaan Keskeisimpänä vaikuttamiskeinoja voidaan pitää sote-maakunnan asukkaan äänioikeutta maakuntavaaleissa ja äänestysoikeutta sote-maakunnan kansanäänestyksessä. Sote-maakunnan jäsenellä on lisäksi aloiteoikeus sote-maakunnan toimintaa koskevissa asioissa.

Sote-maakunnassa on kolme erilaista vaikuttamistoimielintä. Sote-maakuntahallituksen on asetettava

  1. nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi sote-maakunnan nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä,
  2. ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi sote-maakunnan vanhusneuvosto sekä
  3. vammaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi sote-maakunnan vammaisneuvosto.

Vaikuttamistoimielinten jäsenet valitaan sote-maakunnan kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä niin, että kustakin vaikuttamistoimielimestä valitaan vähintään yksi edustaja. Lisäksi vaikuttamistoimielimiin voidaan valita muita henkilöitä. Sote-maakuntahallituksen on huolehdittava edellä tarkoitettujen elinten toimintaedellytyksistä.

Sote-maakuntavaltuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista. Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti

  • järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä asukasraateja;
  • selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa;
  • valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia sote-maakunnan toimielimiin;
  • suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa;
  • järjestämällä mahdollisuuksia osallistua sote-maakunnan talouden suunnitteluun;
  • tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua.