Skip to content

Sote-uudistuksen alueellisen valmistelun jaoston toiminta käynnistyi

20.3.2020 10.17
Tiedote

Sote-uudistuksen alueellisen valmistelun tueksi on nimetty jaosto, jonka tehtävänä on ohjata, tukea ja koordinoida alueilla tehtävää työtä. Jaoston jäsenet edustavat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen alueellisia toimijoita ja valtakunnallisia sidosryhmiä.

Jaoston roolina on huolehtia alueellisen valmistelun tiekartan ja tilannekuvan laatimisesta ja ylläpitämisestä. Jaosto myös koordinoi rakenneuudistuksen valmistelua ja valmistelee sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirtymistä kunnilta tuleville maakunnille.  

Jaoston toimintaperiaatteena on työskennellä verkostomaisesti ja lisätä vuoropuhelua alueiden ja kansallisten toimijoiden kesken.

Jaoston ensimmäisessä kokouksessa 12. maaliskuuta käytiin läpi valmistelun tilannekatsaus kansallisesti ja alueittain sekä meneillään olevat valtionavustushaut. Lisäksi kokouksessa esiteltiin suunnitelmaa alueellisen valmistelun tiekartaksi.

Kokouksessa käyty keskustelu oli hyvähenkistä ja tulevaisuuteen suuntautuvaa.

”Keskusteluissa nousi erityisesti esiin se, että vuoropuhelu nykyisten järjestämisvastuullisten kuntien ja kuntayhtymien sekä uudistuksen alueellisten ja kansallisten valmistelijoiden kesken on erittäin tärkeää. Tämä jäi edellisellä kaudella puuttumaan. Myös jatkuvan, ajantasaisen tiedon merkitys korostui”, toteaa jaoston puheenjohtaja, sosiaali- ja terveysministeriön johtava asiantuntija Kari Hakari.

Valmistelussa voidaan hyödyntää edellisen kauden aikana tehtyä työtä

Kokouksessa todettiin, että edellisen uudistuksen aikana maakunnissa tehtyä valmistelua voidaan siirtää käytäntöön. Työn tueksi on käynnissä kaksi eri valtionavustushakua, toinen palvelujen kehittämistä varten ja toinen rakenteiden uudistamiseen.

Valtionavustusten myöntämisen edellytyksenä on alueiden kuntien välinen yhteistyö. Yhtä tärkeää kuitenkin on yhteistyö alueiden ja valtion eri toimijoiden kesken. Molemmat ohjelmat toteutetaankin tiiviissä vuorovaikutuksessa ministeriöiden ja alueiden kesken.

Lue lisää