Hyvinvointialueiden perustaminen

Hyvinvointialueet perustetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen toimeenpanoa ja voimaanpanoa koskevalla lailla. Valmisteluvaiheessa tavoitteena on, että laki tulisi voimaan 1.7.2021. 

Hyvinvointialueiden toimintaa valmistelevat väliaikaiset valmistelutoimielimet, joiden työ käynnistyy viimeistään syyskuussa 2021.

Ensimmäiset maakuntavaalit pidetään alkuvuonna 2022. Aluevaltuustot aloittavat toimintansa maaliskuussa 2022.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023. Muutos ei koske Helsingin kaupunkia.

Hyvinvointialueet

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä vastaavia hyvinvointialueita on yhteensä 21.

 1. Varsinais-Suomen hyvinvointialue
 2. Satakunnan hyvinvointialue
 3. Kanta-Hämeen hyvinvointialue
 4. Pirkanmaan hyvinvointialue
 5. Päijät-Hämeen hyvinvointialue
 6. Kymenlaakson hyvinvointialue
 7. Etelä-Karjalan hyvinvointialue
 8. Etelä-Savon hyvinvointialue
 9. Pohjois-Savon hyvinvointialue
 10. Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
 11. Keski-Suomen hyvinvointialue
 12. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
 13. Pohjanmaan hyvinvointialue
 14. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
 15. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
 16. Kainuun hyvinvointialue
 17. Lapin hyvinvointialue
 18. Itä-Uusimaan hyvinvointialue
 19. Keski-Uusimaan hyvinvointialue
 20. Länsi-Uusimaan hyvinvointialue
 21. Vantaa-Keravan hyvinvointialue

Helsingin kaupunki vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä alueellaan.

HUS-yhtymä on järjestämisvastuussa niistä vaativan erikoissairaanhoidon toiminnoista, joista säädetään erikseen laissa tai joista sovitaan järjestämissopimuksessa.

Väliaikaiset toimielimet käynnistävät uusien organisaatioiden toiminnan

Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja sen asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa.

Valmistelutoimielin voi asettaa keskuudestaan jaostoja hoitamaan erikseen määrättyjä tehtäviä ja siirtää näitä tehtäviä koskevaa päätösvaltaa jaostolle.

Valmistelutoimielimen tehtävänä on yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joista tehtäviä ja niitä hoitavaa henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueelle

 1. selvittää hyvinvointialueille siirtyvä henkilöstö ja valmistella aluevaltuustolle ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi
 2. osallistua hyvinvointialueille siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden selvittämiseen
 3. osallistua hyvinvointialueille siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien selvittämiseen
 4. osallistua hyvinvointialueille siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista tukevien tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittämiseen
 5. valmistella hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon järjestämistä sekä tilintarkastajan valintaa
 6. päättää hyvinvointialueen vuosien 2021 ja 2022 talousarviosta
 7. osallistuu ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen
 8. valmistella muut hyvinvoitalueen toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen välittömästi liittyvät asiat.

Valmistelutoimielimen toimivalta on rajoitettu siten, että se voi tehdä sopimuksia enintään 31.12.2023 asti.

Kunkin hyvinvointialueen alueen kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirien, erityishuoltopiirien ja alueen pelastustoimen sekä tarvittaessa muiden viranomaisten on osallistuttava hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmisteluun ja annettava hyvinvointialueelle siinä tarpeellista virka-apua.

Väliaikainen HUS-valmisteluryhmä vastaa HUS-yhtymän perustamisesta

Väliaikainen HUS-valmisteluryhmä toimii HUS-sairaanhoitopiirin osana ja sen asettaa HUS:in hallitus. Valmisteluryhmä valmistelee ehdotuksen HUS-yhtymän perussopimukseksi.

Väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän on valmisteltava lisäksi ne asiat, jotka ovat HUS-yhtymän perustamiseksi ja toiminnan käynnistämiseksi välttämätöntä käsitellä yhtymän ylimmän toimielimen kokouksessa, Uudenmaan aluevaltuustojen kokouksessa ja Helsingin kaupunginvaltuustossa.

Väliaikaisen valmisteluryhmän työ päättyy, kun HUS-yhtymän ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin on valinnut yhtymän yhtymähallituksen.

Hyvinvointialueiden rahoitus vuosina 2021 ja 2022

Valtio myöntää hyvinvointialueille valtionavustusta niiden toiminnan ja hallinnon käynnistämisen kustannuksiin vuosina 2021 ja 2022. Valtionapuviranomainen on valtiovarainministeriö.

Valtio vastaa väliaikaisen valmisteluryhmän ja HUS-yhtymän valittujen toimielinten kustannuksista vuosina 2021 ja 2022.