Iäkkäiden palvelut

Hallitusohjelman visiona on, että Suomi on maa, jossa jokainen saa hoitoa, hoivaa ja huolenpitoa oikea-aikaisesti ja yhdenvertaisesti. Palvelut ovat kustannustehokkaita ja vaikuttavia, ja ne rakentuvat joustavasti ja kokonaisvaltaisesti ihmisen elämäntilanteiden ja tarpeiden ympärille.

Kehittämistyössä otetaan huomioon tuottajakentän monipuolisuus ja lähipalveluiden saavutettavuus. Erityistä huomiota kiinnitetään paljon palveluja tai erityistä tukea tarvitsevien ihmisten palveluiden kehittämiseen.

Lue lisää iäkkäiden palvelujen uudistamisesta ja henkilöstömitoituksesta sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta:

Ikääntyneiden palveluiden kehittäminen

Ikäohjelma

Hallitusohjelman mukaisesti on laadittu poikkihallinnollinen ikäohjelma.

Ikäohjelmaan sisältyvä muistisairauksien ennaltaehkäisyyn tähtäävä elintapaohjauksen toimintamalli toteutetaan osana tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus–ohjelmaa. Mallia voidaan hyödyntää valmisteltaessa elintapaohjausta väestölle ja eri asiakasryhmille.

Kotihoidon kehittämishanke

Kotihoidon uudistamista jatketaan osana tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelmaa. Toimiva kotihoito rakentuu kolmen peruspilarin varaan:

  1. Kotihoitoa on tarvittaessa oltava saatavilla kaikkina vuorokauden aikoina ja jokaisena viikonpäivänä.
  2. Työn tulee olla kuntouttavaa ja siinä on hyödynnettävä kuntouttavia toimintamalleja, esimerkiksi kotikuntoutus ja etäkuntoutus.
  3. Äkillisiä ja kiireellisiä tilanteita varten tulee olla määriteltynä akuuttitilanteiden toimintamalli, esimerkiksi lääketieteellisten palvelujen ja konsultaation mahdollisuus.

Kotihoidon resurssien riittävyys ja omaishoidon kehittäminen

Osana tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa toteutetaan omaishoitoperheiden palvelujen kehittämistoimia hyödyntäen jo kehitettyjä toimintamalleja mm. omaishoitajien vapaiden sijaistusvaihtoehtojen kehittämistä.

Kotihoidon resurssien riittävyyteen liittyvät kehittämistoimet toteutetaan erillisenä hankkeena ja yhtenä kokonaisuutena koko iäkkäiden palvelujen henkilöstön kehittämisen kanssa (ympärivuorokautinen hoito, tavallinen palveluasuminen, välimuotoiset palvelut yms.). Työllä on yhteys perustason palvelujen kehittämiseen.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Satu Karppanen, STM, 0295163549, [email protected]