ICT-muutoksen valtionavustus

Osana sosiaali- ja terveyspalveluja sekä pelastustointa koskevaa uudistusta Suomeen muodostetaan 21 hyvinvointialuetta, joille siirretään kuntien vastuulla nykyisin olevat sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävät. Hyvinvointialueiden perustaminen edellyttää laajoja alueellisia muutoksia ICT-infrastruktuuriin, toimialariippumattomiin tietojärjestelmiin, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilasjärjestelmiin sekä pelastustoimen tietojärjestelmiin. Lisäksi uudistuksessa tulee varmistaa mukautuminen tiedonhallintaa koskevaan lainsäädäntöön sekä siitä tuleviin vaatimuksiin esimerkiksi tietoturvallisuuden, yhteen toimivuuden ja yhteisten tukipalvelujen käytön osalta.

Voimassa olevan valtiontalouden kehyksen perusteella muutoksen toimeenpanoon kohdistetaan ICT-valmistelurahoitusta noin 440 miljoonaa euroa vuosina 2021–2026. Syksyn 2021 aikana valtionavustusprosessissa haettavaksi tulee yhteensä noin 200 miljoonaa euroa. Avustuskokonaisuudesta on annettu valtioneuvoston asetus (820/2021), jossa määritellään mm. avustuksen hakijat sekä käyttökohteet.

Avustusta voidaan myöntää hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 5 §:ssä tarkoitetulle hyvinvointialueelle, Helsingin kaupungille, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetun lain (615/2021) 13 §:ssä tarkoitetulle HUS-yhtymälle sekä erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 7 §:ssä tarkoitetulle Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (HUS-sairaanhoitopiiri). Väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän valtionrahoitus maksetaan HUS-sairaanhoitopiirille.

Avustusta koskevat kysymykset

Kysymykset tehdään soteuudistus.fi –palaute osioon:

Palaute osioon kirjataan:

  • nimenne ja sähköpostiosoitteenne
  • Palaute kenttään merkitään tunniste: Sote ICT-muutosavustus

Vastaus toimitetaan kysyjän sähköpostiin ja tämän jälkeen viedään soteuudistus.fi -sivuston UKK-palstalle:

Kysymyksiä ei tule lähettää yksittäisten virkahenkilöiden sähköpostiosoitteisin vaan hyödyntää yllä kuvattua palautetoiminnallisuutta. Näin varmistetaan että kysymykset tulevat käsitellyksi asianmukaisesti.

Nopeutettu valtionavustushaku käynnistysvaiheen kustannuksiin

Käynnistysvaiheeseen myönnetään nopeutetulla aikataululla korkeintaan 1 miljoonaa euroa kullekin hakijalle. Ohjeet käynnistysvaiheen tarkoitetun avustuksen hakemiseen on annettu hakuilmoituksessa sekä suunnitelmapohjassa.

Valtionavustuksen 1. vaihe:

Ensimmäisessä vaiheessa avustusta jaetaan noin 200 miljoonaa euroa. Avustushaku alkaa 16.9. klo. 9:00 ja päättyy 22.10. klo. 23:59. 

Hakuopas sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen avustuksen sisällöstä, käytöstä ja varsinaisesta avustusprosessista.

Hakulomake ja liitteet

Hakuilmoitus sisältää perustiedot valtionavustuksesta ja sen hakemisesta:

Avustusta haetaan täyttämällä sekä lähettämällä avustushakemus (ks. hakuoppaan luku 7) sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamoon ([email protected]).

Avustushakemusten laatimisessa on käytettävä kohdan 3 mukaisia tukimateriaaleja. Alueellinen muutossuunnitelma on laadittava annetulle hankesuunnitelmapohjalle ja muutoskulut arvioitava hyödyntäen arviointilomaketta. Molemmat dokumentit sisältävät yksityiskohtaisia ohjeita niiden käyttämiseksi.

Valtionavustuksen 2. vaihe:

Avustuksen toinen vaihe käynnistyy todennäköisesti vuoden 2022 aikana. Tämän hetkisen tiedon mukaan tuolloin tulisi haettavaksi toinen noin 200 miljoonan euron avustuskokonaisuus. Toisen vaiheen avustuskokonaisuus tarkentuu ja tästä tiedotetaan erikseen asetuksen mukaisia avustuksen hakijoita.

Hakumateriaalien ruotsinkieliset versiot ovat parhaillaan valtioneuvoston kanslian käännöspalveluissa työn alla. Ne tullaan lisäämään tälle sivulle arviolta syyskuun loppuun mennessä.