Järjestämislain 29. § mukainen vähimmäistietosisältöasetus

Sote-uudistuksessa kehitetään ja uudistetaan kansallista sote-tietopohjaa tukemaan hyvinvointialueiden järjestämistehtävää. Tavoitteena on, että hyvinvointialueiden johtamisen tietoa voidaan hyödyntää kansallisten viranomaisten arvioinnissa, ohjauksessa ja valvonnassa. Vähimmäistietosisältöasetuksella tuetaan ja ohjataan järjestämislain 29. § toimeenpanoa hyvinvointialueilla.

Mistä vähimmäistietosisältöasetuksessa on kyse?

Vähimmäistietosisällöllä tarkoitetaan sitä minimitason tietoa, jota hyvinvointialueet tarvitsevat järjestämisvastuullaan olevan sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiseen. Vähimmäistietosisältöasetus määrittelee hyvinvointialueille yhteisen johtamisen mittariston sekä mittariston tuottamisen tavan. 

Järjestämislain 29. § mukainen asetuksenantovaltuus on kolmiosainen:

  1. Hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen tiedot 
  2. Kunnan sekä hyvinvointialueen hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman tiedot 
  3. Hyvinvointialueen vuosittaisen selvityksen tiedot hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon ja hyvinvointialueen talouden tilasta terveydenhuollon ja hyvinvointialueen talouden tilasta 

Asetusta valmistellaan yhteistyössä

Valmistelutyötä tehdään sosiaali- ja terveysministeriön (STM), Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), DigiFinland Oy:n ja hyvinvointialueiden yhteistyönä. Yhteistyön tavoitteena on varmistaa, että vähimmäistietosisältö on hyvinvointialueiden tarpeiden mukaista ja perustuu kansallisiin tietorakenteisiin, määrityksiin ja ohjeisiin. 

Asetusvalmistelussa hyödynnetään THL:n hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman valmistelutyötä sekä Virta-hankkeen määrittely- ja testaustyötä. Virta-hanke on osa Toivo-ohjelmaa.

Hyvinvointialueiden saaman ICT-muutosrahoituksen ehtona on, että alueet osallistuvat Virta-hankkeen tietojohtamisen verkostoon ja siinä tehtävään vähimmäistietosisällön määrittelytyöhön, jota koordinoi DigiFinland Oy.

Asetusvalmistelun aikataulu

Asetuksen valmistelu ja voimaantulo etenevät vaiheittain. Asetusvalmisteluun on nimetty STM:n johtama työryhmä vuosille 2022–2024. Työryhmään kuuluvat STM, THL, valtiovarainministeriö, Valvira, Kela, DigiFinland Oy, Kuntaliitto, Helsingin kaupunki, HUS ja hyvinvointialueiden edustajat yhteistyöalueittain. Työryhmä määrittelee asetuksen voimaantulon vaiheistuksen ja mahdolliset siirtymäajat. 

Asetuksen ensimmäiseksi voimaan tuleva osuus tulee lausuttavaksi syksyllä 2022. Tavoitteena on, että ensimmäisessä vaiheessa ovat mukana sosiaali- ja terveydenhuollon tarve, sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus ja sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset sekä hyvinvointikertomuksen ja - suunnitelman vähimmäistietosisältö. Asetuksen ensimmäinen osuus astuu voimaan 1.1.2023. 

Valmistelun ja voimaantulon vaiheistuksessa priorisoidaan hyvinvointialueen toiminnan ja talouden johtamiseen tarvittavia tietoja. Vaiheistuksessa huomioidaan hyvinvointialueiden kyky tuottaa tietoa. Tavoitteena on, että kaikki hyvinvointialueet pystyisivät tuottamaan asetuksen mukaista tietoa voimaantulon vaiheistuksen mukaisesti.

Lisätietoja:

Minna Klemettilä, erityisasiantuntija, 
sosiaali- ja terveysministeriö
[email protected]

Vähimmäistietosisältöasetus tukee hyvinvointialueiden tiedolla johtamista (17.6.2022)