Järjestöt

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus muuttaa järjestöjen toimintaympäristöä monin eri tavoin. Uudistuksen myötä järjestöt rakentavat uudenlaista yhteistyötä kuntien ja hyvinvointialueiden kanssa. Alueilla on erilaisia rakenteita ja järjestöjen organisoituminen vaihtelee alueittain. Järjestöjen toimintaympäristöt siis eroavat toisistaan ja uudistus näyttäytyy järjestöille erilaisena, eri alueilla. 

Järjestöt ovat merkittäviä toimijoita alueiden asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisessä ja vahvistamisessa. Järjestöt lisäävät osallisuutta ja antavat vaikuttamismahdollisuuksia henkilöille, joiden ääni kuuluu muuten heikosti yhteiskunnassa. Sote-järjestöt, liikuntajärjestöt, kulttuurijärjestöt ja pelastusjärjestöt ovat tärkeitä kumppaneita kunnille ja hyvinvointialueille erityisesti hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisessä. 

Hyvinvointialueiden, kuntien ja järjestöjen sekä muiden toimijoiden yhteistyö tarkoittaa yhteisistä tavoitteista, tehtävistä ja niiden seurannasta sopimista. Toimiva järjestöyhteistyö edellyttää yhteistyörakenteiden ja –prosessien suunnittelua. Järjestöjen on tärkeä olla osa uudistuksen toimeenpanoa alusta asti, jotta kansalaisten osallistumismahdollisuudet ja järjestöjen toiminta huomioitaisiin mahdollisimman hyvin uusissa rakenteissa ja prosesseissa. 

Järjestöt uudistuksen toimeenpanossa 

Järjestöjen osallistumista toimeenpanoon tuetaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksessa. Osana toimeenpanon kansallista organisointia toimii toimeenpanoa tukevia valmisteluryhmiä ja verkostoja. Yhdyspintojen valmisteluryhmässä ja toimeenpanon sidosryhmäverkostossa on järjestöjen edustajia. 

Yhdyspintojen valmisteluryhmän (Linkki yhdyspitojen sivustolle) tehtävänä on tunnistaa keskeiset yhdyspinnat, suunnitella yhteistyötä ja konkretisoida toimeenpanon tiekarttaa. Valmisteluryhmässä käydään vuoropuhelua järjestötoimijoiden kanssa sekä järjestetään jär-jestöyhteistyöteemaisia tilaisuuksia. 

Toimeenpanon sidosryhmäverkoston tehtävänä on olla uudistuksen alueellisen ja kansallisen toimeenpanon tukena, tuoda sidosryhmien näkemyksiä toimeenpanoon ja välittää tietoa toimeenpanosta sidosryhmille. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen toimeenpanon edetessä tulee esille erilaisia järjestöjen toimintaan liittyviä kysymyksiä. Näitä kysymyksiä pyritään kokoamaan sivuston Usein kysytyt kysymykset –osioon.

Järjestöjen sote-muutostuki toimii järjestöjen tukena valtakunnallisesti ja maakunnissa. 
SOSTE on vastuussa sote-muutostuen valtakunnallisesta osiosta sekä kokonaisuuden kansallisesta koordinoinnista. Maakuntien muutostukityön hallinnoinnista vastaa Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. Maakunnat ovat mukana muutostuessa Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan kautta.

Sosiaali- ja terveysjärjestöissä toimii 1,3 miljoonaa jäsentä, 500 000 vapaaehtoista, 260 000 vertaistukijaa ja 50 000 ammattilaista. Sote-muutostuella on sekä valtakunnallisia että maakunnallisia tehtäviä. Tehtävänä on mm. lisätä vuoropuhelua alueiden ja kansallisten toimijoiden kesken, huolehtia kansallisen ja alueellisen valmistelun tilannekuvan laatimisesta ja ylläpitämisestä, tukea sote-järjestöjen osallistumista alueelliseen rakenneuudistukseen sekä tulevaisuuden sote-keskuksen valmisteluun ja toimeenpanoon hyvinvointialueilla. 

Tärkeitä linkkejä: