Järjestöt


Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus vaikuttaa järjestöjen toimintaan. Toimintaympäristön muutos haastaa järjestöt rakentamaan yhteistyötä hyvinvointialueiden ja kuntien kanssa. Järjestöjen toiminnan avulla edistetään ja vahvistetaan asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta.

Järjestöjen toiminnat täydentävät julkisia palveluita. Järjestöjen tarjoama tuki voi olla esimerkiksi osa palveluketjua tai -kokonaisuutta. Osa järjestöistä toimii myös markkinaehtoisten palvelujen tuottajina. Sote-uudistus voi näyttäytyä järjestöille eri tavalla eri alueilla esimerkiksi alueen rakenteesta ja alueen järjestöjen organisoitumistavasta riippuen. Järjestöjen keskinäinen yhteistyö on tärkeää.

Vuonna 2021 STEA -avustuksissa sosiaali- ja terveysalan järjestöille painotetaan erityisesti järjestöjen yhteistyön vahvistamista julkisen ja yksityisen sektorin kanssa, jotta kansalaisten osallistumismahdollisuudet ja järjestöjen mahdollistama toiminta hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja ongelmia kohdanneiden auttamiseksi huomioitaisiin mahdollisimman hyvin uusissa rakenteissa.

STEA:n avustuksilla vahvistetaan myös valtakunnallista sote-muutostukea. Avustuksen saajina ovat SOSTE ry ja Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys ry. Osa avustuksesta delegoidaan edelleen alueellisille toimijoille. Järjestöjen toteuttaman muutostuen tavoitteena on mm. alueellisen valmistelun tilannekuvan laatiminen, sote-järjestöjen osallistumisen mahdollistaminen alueelliseen rakenneuudistuksen sekä tulevaisuuden sote-keskuksen valmisteluun ja toimeenpanoon hyvinvointialueilla. Lisäksi tuetaan kansallisen tietopohjan yhdenmukaistamista ja huolehditaan kansallisen valmistelun tilannekuvan laatimisesta ja ylläpitämisestä.