Kunnat

Kunta ja hyvinvointialue ovat tasavertaisia juridisia toimijoita, eivätkä toisilleen alisteisia.
Kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyön toimivuus on erittäin tärkeää erityisesti palveluiden yhdyspinnoilla. Yhdyspinnoista puhutaan, kun tarkoitetaan toisiinsa kiinteästi liittyvien palveluiden yhteyttä toisiinsa ja palveluiden toteuttamisen yhteistyötarpeita. Esimerkiksi yhteistyö perusopetuksen ja oppilashuollon välillä on välttämätöntä oppilaiden hyvinvoinnin kannalta. Perusopetus on kuntien ja oppilashuolto hyvinvointialueiden vastuulla. Uudistuksen valmistelussa on siis tärkeää tunnistaa ne tehtäväkokonaisuudet, joita valmistellaan eri organisaatioissa ja sopia, miten niiden toteuttaminen jatkossa yhteisesti hoidetaan.

Kunnalla on merkittävä rooli muun muassa näissä tehtävissä:

Osaamisen ja kulttuurin edistäminen

 • Koulutus (varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, lukiokoulutus, ammatillinen koulutus)
 • Vapaa sivistystyö
 • Taide-, kulttuuri- ja kirjastopalvelut
 • Liikuntapalvelut
 • Nuorisopalvelut

Elinympäristön kehittäminen

 • Maapolitiikka
 • Tieverkot, kaavoitus, liikenne
 • Vesi- ja jätehuolto
 • Ympäristönsuojelu
 • Rakennusvalvonta ja asuntotoimi

Elinvoiman edistäminen

 • Vetovoimaisuus
 • Työttömyyden ehkäisy
 • Elinkeinopolitiikka (yritysneuvonta, yritystontit, alueen markkinointi)
 • Kotouttaminen

Paikallisen identiteetin ja demokratian edistäminen

 • Monipuoliset osallistumismahdollisuudet
 • Yhteisöllisyys
 • Kansalaisjärjestöjen toimintamahdollisuudet
 • Viestintä ja vuorovaikutus
 • Asukkaiden omaehtoinen toiminta

Uudistus vaikuttaa merkittävästi kuntien toimintaan ja talouteen. Kuntien vastuulla säilyy asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen omassa toiminnassaan sekä ympäristöterveydenhuollon tehtävät. Niillä alueilla, joilla on siirretty tai siirretään ympäristöterveydenhuollon tehtävät osaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa, on mahdollisuus jatkaa toimintaa hyvinvointialueiden kanssa tehtävän sopimuksen perusteella.

Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle tavoitteet ja määriteltävä tavoitteita tukevat toimenpiteet. Päätöksenteossa tulee huomioida päätösten arvioidut vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen väestöryhmittäin. Kunnan eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi, ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle on nimettävä vastuutaho.

Kunnan on seurattava kuntalaisten elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja väestöryhmittäin. Kunnan on raportoitava
kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä
toteutetuista toimenpiteistä valtuustolle vuosittain. Lisäksi kunnassa on valmisteltava valtuustolle edellä mainituista asioista valtuustokausittain hyvinvointikertomus ja -suunnitelma.

Kunnan on toimitettava hyvinvointikertomus ja -suunnitelma myös hyvinvointialueelle. Kunnan, hyvinvointialueen ja Uudellamaalla HUS-yhtymän on toimittava hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyössä ja tuettava toisiaan asiantuntemuksellaan. Hyvinvointialueen ja
sen alueen kuntien on neuvoteltava vähintään valtuustokausittain tehtäviensä
hoitamiseen liittyvästä yhteistyöstä, tavoitteista ja työnjaosta.