Sote-ohjauksen uudistaminen

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan yleisestä ohjaamisesta, suunnittelusta ja kehittämisestä.

Ministeriö, hallinnonalan laitokset ja virastot sekä valvontaviranomaiset ohjaavat monin eri tavoin sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää, hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, palveluiden tuottamista ja yksittäisiä sote-ammattilaisia.

Perinteisesti ohjauskeinoina ovat olleet säädös-, resurssi- ja informaatio-ohjaus.

Vuorovaikutusta vahvistetaan ohjauksessa

Sote-uudistuksen myötä siirrytään uudenlaiseen sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaukseen, jossa ohjataan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä.

Tulevan ohjauksen keskeisenä tavoitteena on, että ohjaus perustuu yhä enemmän ministeriön ja palveluiden järjestäjän väliseen luottamukseen ja jatkuvaan vuoropuheluun. Olennaisena osana vuoropuhelua on yhteinen tietopohja ja ymmärrys sote-palvelujen tilasta.

Jo nykyisen rakenteen aikana, uutena ohjauksen toimintatapana, sosiaali- ja terveysministeriö ja alueet käyvät vuosittain alueelliset neuvottelut. Valtiovarainministeriö osallistuu neuvotteluihin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL tukee ohjausrakennetta arvioimalla vuosittain palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja kustannustehokasta toteutumista. Ohjauksen ja arvioinnin tietopohjana käytetään kansallista KUVA-mittaristoa.

Alueelliset neuvottelut

Ministeriön ja alueiden välisissä keskusteluissa käydään läpi sosiaali- ja terveydenhuollon tila alueella ja etsitään yhdessä ratkaisuvaihtoehtoja ongelmien ratkaisemiseksi.

Neuvottelujen keskeisenä tausta-aineistona toimivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntija-arviot sekä alueiden ja ministeriön omiin havaintoihin perustuvat kehittämishaasteet ja muutostekijät. Alueellisten keskusteluiden ja arviointien mallia kehitetään jatkuvasti yhteistyössä THL:n kanssa. Kehittämisessä käytetään hyödyksi alueiden esiin nostamia tarpeita ohjauksen ja vuorovaikutuksen kokonaisuudessa. 

Epäviralliset hyvinvointialueneuvottelut

Alla vuosien 2020-2022 hyvinvointialueneuvotteluiden muistiot sekä liitteet.

Epäviralliset yhteistyöalue (YTA)-neuvottelut

Alla vuosien 2020-2022 yhteistyöalueneuvotteluiden muistiot sekä liitteet.

Ohjauksen uudistamisen periaatteet

Ohjauksen kehittämisen pääpaino on yhä enemmän strategisessa ohjauksessa ja sen kehittämisessä. Sosiaali- ja terveydenhuollon sisällöllinen kehittäminen jatkuu samalla.

Ohjaus, vuorovaikutus ja kehittäminen perustuu jatkossa entistäkin enemmän tietoon ja ymmärrykseen alueiden tilanteesta.

THL:n alueelliset arviointiraportit

THL arvioi vuoden 2020 sosiaali- ja terveyspalvelut hyvinvointialueittain. Alueelliset arviot on julkaistu loppusyksystä 2021 ja osin tammikuussa 2022. 

Lisätietoja

Salme Kallinen, neuvotteleva virkamies, STM, 0295 163 290, etunimi.sukunimi(at)gov.fi