Sote-ohjauksen uudistaminen

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan yleisestä ohjaamisesta, suunnittelusta ja kehittämisestä.

Ministeriö, hallinnonalan laitokset ja virastot sekä valvontaviranomaiset ohjaavat monin eri tavoin sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää, hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, palveluiden tuottamista ja yksittäisiä sote-ammattilaisia.

Perinteisesti ohjauskeinoina ovat olleet säädös-, resurssi- ja informaatio-ohjaus.

Vuorovaikutusta vahvistetaan ohjauksessa

Sote-uudistuksen myötä siirrytään uudenlaiseen sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaukseen.

Tulevan ohjauksen keskeisenä tavoitteena on, että ohjaus perustuu yhä enemmän ministeriön ja palveluiden järjestäjän väliseen luottamukseen ja jatkuvaan vuoropuheluun. Olennaisena osana vuoropuhelua on yhteinen tietopohja ja ymmärrys sote-palvelujen tilasta.

Jo nykyisen rakenteen aikana, uutena ohjauksen toimintatapana, sosiaali- ja terveysministeriö ja alueet käyvät vuosittain alueelliset keskustelut. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL tukee ohjausrakennetta arvioimalla vuosittain palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja kustannustehokasta toteutumista. Ohjauksen ja arvioinnin tietopohjana käytetään myös kansallista KUVA-mittaristoa.

Alueelliset keskustelut

Ministeriön ja alueiden välisissä keskusteluissa käydään läpi sosiaali- ja terveydenhuollon tila alueella ja etsitään yhdessä ratkaisuvaihtoehtoja ongelmien ratkaisemiseksi.

Keskusteluiden keskeisenä tausta-aineistona toimivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntija-arviot sekä alueiden ja ministeriön omiin havaintoihin perustuvat kehittämishaasteet ja muutostekijät. Alueellisten keskusteluiden ja arviointien mallia kehitetään jatkuvasti yhteistyössä THL:n kanssa. Kehittämisessä käytetään hyödyksi alueiden esiin nostamia tarpeita ohjauksen ja vuorovaikutuksen kokonaisuudessa. 

Ohjauksen uusia toimintatapoja toteutetaan osittain jo nykyisissä rakenteissa. Ensimmäiset alueelliset keskustelut toteutettiin keväällä 2018 ja toiset syksyllä 2018. 

Kolmannet alueelliset keskustelut järjestettiin alkuvuodesta 2020. Kunkin alueen keskustelumuistiot on nyt ladattavissa alta:

Ohjauksen uudistamisen periaatteet

Ohjauksen kehittämisen pääpaino on yhä enemmän strategisessa ohjauksessa ja sen kehittämisessä. Sosiaali- ja terveydenhuollon sisällöllinen kehittäminen jatkuu samalla.

Ohjaus, vuorovaikutus ja kehittäminen perustuu jatkossa entistäkin enemmän tietoon ja ymmärrykseen alueiden tilanteesta.

Lisätietoja

osastopäällikkö Pasi Pohjola, STM, p. 0295 163 585
erityisasiantuntija Antti Kuopila, STM, p. 0295 163 516