Sote-ohjauksen uudistaminen

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan yleisestä ohjaamisesta, suunnittelusta ja kehittämisestä.

Ministeriö, hallinnonalan laitokset ja virastot sekä valvontaviranomaiset ohjaavat monin eri tavoin sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää, hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, palveluiden tuottamista ja yksittäisiä sote-ammattilaisia.

Perinteisesti ohjauskeinoina ovat olleet säädös-, resurssi- ja informaatio-ohjaus.

Vuorovaikutusta vahvistetaan ohjauksessa

Sote-uudistuksen myötä siirrytään uudenlaiseen sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaukseen, jossa ohjataan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä.

Tulevan ohjauksen keskeisenä tavoitteena on, että ohjaus perustuu yhä enemmän ministeriön ja palveluiden järjestäjän väliseen luottamukseen ja jatkuvaan vuoropuheluun. Olennaisena osana vuoropuhelua on yhteinen tietopohja ja ymmärrys sote-palvelujen tilasta.

Jo nykyisen rakenteen aikana, uutena ohjauksen toimintatapana, sosiaali- ja terveysministeriö ja alueet käyvät vuosittain alueelliset neuvottelut. Valtiovarainministeriö osallistuu neuvotteluihin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL tukee ohjausrakennetta arvioimalla vuosittain palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja kustannustehokasta toteutumista. Ohjauksen ja arvioinnin tietopohjana käytetään kansallista KUVA-mittaristoa.

Alueelliset neuvottelut

Ministeriön ja alueiden välisissä keskusteluissa käydään läpi sosiaali- ja terveydenhuollon tila alueella ja etsitään yhdessä ratkaisuvaihtoehtoja ongelmien ratkaisemiseksi.

Neuvottelujen keskeisenä tausta-aineistona toimivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntija-arviot sekä alueiden ja ministeriön omiin havaintoihin perustuvat kehittämishaasteet ja muutostekijät. Alueellisten keskusteluiden ja arviointien mallia kehitetään jatkuvasti yhteistyössä THL:n kanssa. Kehittämisessä käytetään hyödyksi alueiden esiin nostamia tarpeita ohjauksen ja vuorovaikutuksen kokonaisuudessa. 

Alla vuosien 2020-2021 hyvinvointialueneuvotteluiden pöytäkirjat sekä liitteet.

YTA Läntinen

Varsinais-Suomi

Pohjanmaa

Satakunta

YTA Keskinen

Kanta-Häme

Pirkanmaa

Etelä-Pohjanmaa

YTA Itäinen

Etelä-Savo

Keski-Suomi

Pohjois-Karjala

Pohjois-Savo

YTA Pohjoinen

Kainuu

Keski-Pohjanmaa

Lappi

Pohjois-Pohjanmaa

YTA Eteläinen

Etelä-Karjala

Kymenlaakso

Päijät-Häme

Helsinki

HUS

Itä-Uusimaa

Keski-Uusimaa

Länsi-Uusimaa

Vantaa-Kerava

Alkuvuoden 2020 neuvottelut

Kolmannet alueelliset keskustelut järjestettiin alkuvuodesta 2020. Kunkin alueen keskustelumuistiot on ladattavissa alta:

Ohjauksen uudistamisen periaatteet

Ohjauksen kehittämisen pääpaino on yhä enemmän strategisessa ohjauksessa ja sen kehittämisessä. Sosiaali- ja terveydenhuollon sisällöllinen kehittäminen jatkuu samalla.

Ohjaus, vuorovaikutus ja kehittäminen perustuu jatkossa entistäkin enemmän tietoon ja ymmärrykseen alueiden tilanteesta.

THL:n alueelliset arviointiraportit

THL arvioi vuoden 2020 sosiaali- ja terveyspalvelut hyvinvointialueittain. Alueelliset arviot julkaistaan loppusyksystä 2021 ja osin tammikuussa 2022. 

Lisätietoja

Kari Hakari, osastopäällikkö, STM, 0295 163 642
Antti Kuopila, erityisasiantuntija, STM, 0295 163 516