Vaikutukset kuntien omaisuuteen

Hyvinvointialueella on oltava hallinnassaan tehtäviinsä liittyvä omaisuus, jotta palvelujen järjestäminen on mahdollista, kun tehtävät siirtyvät kunnilta hyvinvointialueelle. 

Sairaanhoitopiirin ja erityishuoltopiirin kuntayhtymän omaisuus, vastuut ja velvoitteet

Sairaanhoitopiirien kuntayhtymät ja erityishuoltopiirit siirretään hyvinvointialueille suoraan lain nojalla eli niiden omaisuus, vastuut ja velvoitteet siirtyvät yleisseuraantona hyvinvointialueille. Tämä koskee myös niitä sairaanhoitopiirin kuntayhtymiä, jotka erikoissairaanhoidon tehtävien lisäksi hoitavat alueen perusterveydenhuollon tehtäviä. HUS-sairaanhoitopiirin omaisuus siirtyy HUS-yhtymälle.

Hyvinvointialue ja kuntayhtymän jäsenkunnat voivat sopia toisin sellaisen maaomaisuuden siirtymisestä, joka ei ole järjestämisvastuulle siirtyvän toiminnan käytössä oleviin rakennuksiin sitoutuvaa maaomaisuutta.

Kunnan omistamat toimitilat ja irtain omaisuus sekä siirtyvän henkilöstön lomapalkkavelka 

Kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat kunnan omistamat toimitilat siirtyvät vuokrasopimuksen nojalla hyvinvointialueen hallintaan. Siirtymäkauden vuokrasopimus on voimassa vähintään kolme vuotta, ja hyvinvointialueella on oikeus pidentää sopimuksen voimassaoloa vuodella. Vuokran on katettava kohtuulliset pääoma- ja ylläpitokulut, ja siitä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Kunta ja hyvinvointialue voivat sopia vuokraamisesta tai vuokra-ajasta toisin, mutta siirtymäajan vuokran tulee olla asetuksessa säädetyn mukainen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen toimintaan liittyvä kunnan omistama irtaimisto eli koneet kalusteet, laitteet, materiaalit sekä immateriaaliset oikeudet ja muut luvat siirtyvät hyvinvointialueelle. Siirtyvään irtaimistoon eivät kuulu kunnan osakeomistukset eräiden sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavien osakeyhtiöiden osakkeita lukuun ottamatta. Irtaimen omaisuuden siirtymisestä voivat kunta ja hyvinvointialue edellä mainittujen osakkeiden siirtymistä lukuun ottamatta sopia toisin.

Hyvinvointialueille siirtyy myös niille siirtyvään henkilöstöön kohdistuva lomapalkkavelka.

Hyvinvointialueelle siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopimukset, elleivät kunta ja hyvinvointialue sovi toisin. 

Jos sopimus liittyy myös kunnan jäljellejääviin tehtäviin eikä sitä ole mahdollista siirtää tai jakaa, kunnan on tehtävä esitys siitä, miten sopimukseen liittyvät vastuut jakautuvat kunnan ja hyvinvointialueen välillä sopimuksen voimassaoloajan.

Vapaaehtoisiin sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymiin ja pelastustoimen tehtäviä hoitaviin kuntayhtymiin sovelletaan samoja periaatteita kuin kuntiin.

Helsingin kaupungin asema

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyviä varoja, vastuita ja velvoitteita ei siirretä, vaan ne jäävät Helsingin kaupungin omistukseen kaupungin asemaa koskevan erityisratkaisun seurauksena.

Omaisuuden siirrosta aiheutuvat kustannukset 

Uudistuksesta seuraavista omaisuussiirroista ei makseta korvausta tai kompensaatiota kunnille eikä kuntayhtymille. Kuntayhtymäosuuksien ja irtaimiston poistuminen kunnan taseesta katetaan ilman tulosvaikutusta kirjanpidollisesti kunnan peruspääomaa alentamalla. Vastaavalla tavalla peruspääoman oikaisuna käsitellään myös siirtyvä lomapalkkavelkaa.

Kunta on kuitenkin oikeutettu korvaukseen sellaisista omaisuusjärjestelyistä aiheutuvista välittömistä kustannuksista, joiden syntymiseen kunta ei ole voinut omilla toimillaan vaikuttaa. Tällaisia voi syntyä esimerkiksi siirtymäajan jälkeen tarpeettomiksi jäävistä kuntien omistamista toimitiloista.  

Korvausta myönnetään hakemuksen perusteella ja vain tilanteissa, joissa kunnan taloudellinen itsehallinto vaarantuu omaisuusjärjestelyiden seurauksena. Tilannetta arvioidaan lähtökohtaisesti kunnallisveroprosentin laskennallisen korotustarpeen perusteella määräytyvän korvausrajan mukaisesti. Jos kunnan mahdollisuus päättää omasta taloudestaan vaarantuu ilmeisesti, kunnalla on oikeus saada korvausta omaisuusjärjestelyihin liittyvistä välittömistä kustannuksista, vaikka korvausraja ei ylity.