Palveluja kehitetään Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa

Sote-uudistuksessa perustason palveluja vahvistetaan ja painopistettä siirretään ehkäisevään työhön. Tavoitteena on varmistaa, että palvelut vastaavat ihmisten tarpeisiin ja ongelmiin voidaan puuttua ajoissa.

Peruspalveluja kehitetään Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa. Ohjelman tarkoituksena on perustaa Suomeen laaja-alaisia sosiaali- ja terveyskeskuksia, joista ihminen saa palvelunsa sujuvasti ja avun yksilöllisiin tarpeisiin. Tarkoituksena on myös vahvistaa ihmisten luottamusta julkisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Ohjelmalla parannetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakaslähtöisyyttä ottamalla käyttöön digi- ja mobiilipalveluja ja laajentamalla viikonloppu- ja iltavastaanottotoimintaa sekä matalan kynnyksen palvelupisteitä.

Palvelujen painopistettä siirretään erikoissairaanhoidosta perustasolle ja ehkäisevään työhön. Sosiaalihuollon roolia painotetaan aiempaa vahvemmin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden työnjakoa kehitetään siten, että asiakasta palvelevat moniammatilliset tiimit. Sosiaali- ja terveyskeskuksessa työskentelevien tukena ovat erikoistason konsultaatiot sekä digitalisaatiota hyödyntävät uudet toimintamallit.

Asiakaslähtöisyyttä ja työntekijöiden kehittymistä sekä hyvinvointia tuetaan näyttöön perustuvilla menetelmillä. Tutkimus- ja kehittämistoiminta tuodaan osaksi perustyötä.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –kehittämisohjelmalla on viisi päätavoitetta

Kehittämisohjelman toimenpiteet on koottu viiden tavoitteen alle, joiden toteutumista seurataan puolivuosittain.

1.    Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen
2.    Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön
3.    Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen
4.    Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen
5.    Kustannusten nousun hillitseminen

Digitaalisuuteen liittyvät toimenpiteet ovat osa kaikkien tavoitteiden toteutumista.

Palveluja kehitetään koko Suomessa – maakunnille jaetaan valtionavustusta

Kehittämistyötä varten kunnille ja kuntayhtymille myönnetään valtionavustusta vuosina 2020-2022. Ensimmäinen rahoitushaku avataan alkuvuonna 2020. Silloin jaettavissa oleva hankerahoituksen enimmäismäärä on 70 miljoonaa euroa.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma on osa sote-uudistusta, ja siksi valtionavustusta haetaan ja jaetaan maakuntakohtaisesti. Kunkin maakunnan kunnat ja kuntayhtymät hakevat rahoitusta yhdessä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tukee ja koordinoi alueellisten hankkeiden toimeenpanoa. Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa ja linjaa ohjelmatyötä.

Ohjelman organisointi

Kehittämisohjelmaa ohjaa sote-uudistuksen johtoryhmä. Sote-uudistuksen johtoryhmän alaisuudessa toimii koordinaatioryhmä, jonka jäsenet ovat sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen virkamiehiä. Ohjelman johtamisesta vastaa STM ja operatiivisesta toimeenpanosta THL. THL:n aluekoordinaattorit tukevat ja koordinoivat toimeenpanoa viidellä suuralueella.

Lisätietoja:

pääsihteeri, lääkintöneuvos Taina Mäntyranta, p. 0295 163 692
ylilääkäri Anu Niemi, THL, p. 0295 247 296, [email protected]
johtava asiantuntija Anu Muuri, THL, p. 0295 247 372, [email protected]