Kuntien ja hyvinvointialueiden rahoituslaskelmat


Tämän sivun päivittäminen on päättynyt vuoden 2022 lopussa. Hyvinvointialueiden tuoreimmat rahoituslaskelmat löytyvät sivulta vm.fi/rahoituslaskelmat.


Rahoituslaskelmat päivitetään seuraavan kerran keväällä 2023, kun vuoden 2022 tilinpäätösarvioiden mukainen tieto sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen nettokustannuksista on käytettävissä.

Kuntien laskelmat tarkistetaan lopullisiksi vuoden 2023 aikana. Tuolloin laskelmaan päivitetään vuoden 2022 tilinpäätösten mukaiset tiedot siirtyvistä kustannuksista ja tuloista. Jälkikäteistarkistuksesta aiheutuva valtionosuuden lisäys tai vähennys huomioidaan kuntien valtionosuudessa vuodesta 2024 eteenpäin.

Hyvinvointialueiden lopullinen vuoden 2023 rahoitus tarkistetaan vielä jälkikäteen vuoden 2022 tilinpäätöstietojen perusteella, joiden perusteella hyvinvointialueiden rahoitukseen tehdään kertaluonteinen korjaus alkuvuonna 2024. Kuntien lopulliset vuoden 2022 tilinpäätöstiedot vaikuttavat siten myös hyvinvointialueille tehtävään kertaluonteiseen rahoituksen korjauserään. Arvio aluekohtaisen kertaerän suuruudesta julkaistaan keväällä 2023 kuntien tilinpäätösarvioiden perusteella.

Kuntien rahoituslaskelmat

Hyvinvointialueille siirtyvät sote- ja pelastustoimen kustannukset on laskettu kuntien vuoden 2021 tilinpäätösten ja vuoden 2022 talousarviotietojen perusteella. Kuntien verotiedot perustuvat valtiovarainministeriössä maaliskuussa 2022 tehtyihin ennusteisiin.

Alla olevasta laskentataulukosta ilmenevät sote-uudistuksen kuntakohtaiset vaikutukset kuntien talouteen vuoden 2022 tasossa sekä vaikutuksia tasaavat elementit. Tasauselementit muodostuvat muutosrajoittimesta sekä järjestelmämuutoksen tasauksesta, jotka sisältyvät kuntien peruspalveluiden valtionosuuteen vuodesta 2023 alkaen.

Laskelmat 2020–2022

Hyvinvointialueiden rahoituslaskelmat

Laskelmat on tehty vuoden 2021 lopullisten tilinpäätöstietojen ja vuoden 2022 talousarviotiedon mukaisten kuntien sote-tehtävien ja pelastustoimen nettokustannusten perusteella. 

Vuoden 2022 tasossa arvioituna kuntien siirtyvät sote-kustannukset ovat yhteensä noin 20,7 miljardia euroa. Kuntien pelastustoimen tehtävien kustannukset ovat vuoden 2022 tasossa 485 miljoonaa euroa. Hyvinvointialueiden yleiskatteinen rahoituspohja on siten 21,2 miljardia euroa. Kun hyvinvointialueiden rahoituksessa huomioidaan palvelutarpeen kasvu, hyvinvointialueiden hintaindeksi sekä uudet ja laajenevat tehtävät, on vuoden 2023 rahoitus koko maan tasolla noin 22,5 miljardia euroa. 

Laskelmat 2020–2022

Arvio hyvinvointialueiden rahoituksesta 2023–2030

Hyvinvointialueiden rahoituksen painelaskelma kuvaa aluekohtaista rahoituksen kehittymistä vuosina 2023–2030.

Laskelman pohjan muodostaa hyvinvointialueiden rahoitus vuodelle 2023, vuoden 2023 talousarvion mukaisesti. Vuodelle 2023 kohdentuvat uudet tehtävät on huomioitu koko maan rahoituksen tasossa. Lisäksi laskelmassa on huomioitu rahoitukseen sisältyvä palvelutarpeen määräaikainen korotus 0,2 prosenttiyksiköllä vuosille 2023–2029.

Vuodesta 2025 lähtien arvioidusta kasvusta huomioidaan 80 prosenttia. Laskelmassa ei huomioida kustannusten jälkikäteistarkistuksen vaikutusta, hyvinvointialueiden lisärahoitustarpeita eikä mahdollisia tulevia uusia tehtäviä. Hyvinvointialuekohtainen rahoituksen kohdentuminen vuodelle 2023 on laskettu rahoituslain mukaisten määräytymistekijöiden perusteella.  

Lisäksi hyvinvointialuekohtaisessa laskelmassa huomioidaan aluekohtainen siirtymätasaus. Ennustevuosille 2024–2030 laskelmassa käytetään hyvinvointialueindeksin mukaista koko maan hintaennustetta ja THL:n laskemaa hyvinvointialuekohtaista palvelutarpeen kasvuarviota.    

Arviot aluekohtaisista sote-palvelutarpeen muutoksista pohjautuvat palvelujen käytön nykytilaan sekä ennusteeseen tulevasta väestörakenteesta. Rahoituksen painelaskelma ei kuitenkaan huomioi todellisia aluekohtaiseen rahoituksen vaikuttavia tekijöitä, kuten sairastavuudessa tapahtuvia muutoksia tai väestön vieraskielisyyden tai kaksikielisyyden kehitystä.

Lisätietoja

Kuntien rahoituslaskelmat

Markku Nissinen, finanssineuvos, VM, puh. 02955 30314, markku.nissinen(at)gov.fi
Unna Heimberg, finanssiasiantuntija, VM, puh. 02955 30280, unna.heimberg(at)gov.fi 

Hyvinvointialueiden rahoituslaskelmat

Jenni Jaakkola, neuvotteleva virkamies, VM, puh. 02955 30570, jenni.jaakkola(at)gov.fi
Roosa Valkama, finanssiasiantuntija, VM, puh. 02955 30560, roosa.valkama(at)gov.fi