Kuntien ja hyvinvointialueiden rahoituslaskelmat

Kaikki rahoituslaskelmat ovat edelleen alustavia. Niitä päivitetään vielä useampaan kertaan ennen lopullista laskentaa. Lopullinen laskenta tehdään sote-uudistuksen voimaantuloa edeltävän vuoden tasossa kesällä 2023.

Kuntien rahoituslaskelmat

Hyvinvointialueille siirtyvät sote- ja pelastustoimen kustannukset on laskettu kuntien vuoden 2021 tilinpäätösarvioiden ja vuoden 2022 talousarviotietojen perusteella. Kuntien tulotiedot on päivitetty valtiovarainministeriön uusimpien tietojen ja arvioiden mukaan vuoden 2022 tasossa.

Tarkemmat laskentaperusteet sekä kunnittaiset ja kuntaryhmittäiset vaikutukset kuntien talouteen ilmenevät alla olevasta laskentataulukosta.

Kuntien rahoituslaskelmat päivitetään seuraavan kerran kesällä 2022, kun lopulliset tilipäätöstiedot vuodelta 2021 valmistuvat.

Viimeisin laskelma

Vanhat laskelmat

Hyvinvointialueiden rahoituslaskelmat

Arviolaskelmat on tehty vuoden 2021 tilinpäätösennusteiden ja vuoden 2022 talousarviotiedon mukaisten kuntien sote-tehtävien ja pelastustoimen nettokustannusten perusteella. 

Vuoden 2022 tasossa arvioituna kuntien siirtyvät sote-kustannukset ovat yhteensä noin 20,7 miljardia euroa. Kuntien pelastustoimen tehtävien kustannukset ovat vuoden 2022 tasossa 485 miljoonaa euroa. Hyvinvointialueiden yleiskatteinen rahoituspohja on siten 20,2 miljardia euroa. 

Uusimmat laskelmat vastaavat rahoituslakien muutosesityksen sisältöä toukokuulta 2022 (HE 68/2022).

Laskelmia päivitetään kaksi kertaa vuodessa. Keväällä päivitetään kustannuspohja sekä määräytymistekijät. Syksyn päivityksessä otetaan huomioon laskelmien taustalla olevien aineistojen päivitykset.

Lopulliset rahoituslaskelmat ja toistaiseksi pysyvä siirtymätasaus määritellään vuosien 2021 ja 2022 tilinpäätöstietojen perusteella.

Viimeisimmät laskelmat

Vanhat laskelmat

Arvio hyvinvointialueiden rahoituksesta 2023–2030

​​​Hyvinvointialueiden rahoituksen painelaskelma kuvaa aluekohtaista rahoituksen kehittymistä vuosina 2023–2030.

Laskelman pohjan muodostavat kunnilta siirtyvät soten ja pelastustoimen kustannukset vuoden 2022 talousarviotietojen mukaan. Koko maan rahoituksen tasoa korotetaan vuosittain rahoituslaissa määritellysti hyvinvointialueiden hintaindeksin ja THL:n SOME-mallin mukaisen palvelutarpeen muutoksen avulla. Lisäksi laskelmassa on huomioitu rahoitukseen sisältyvä palvelutarpeen määräaikainen korotus 0,2 prosenttiyksiköllä vuosille 2023-2029. Vuodesta 2025 lähtien arvioidusta kasvusta huomioidaan 80 prosenttia.  Laskelmassa ei huomioida kustannusten jälkikäteistarkistuksen vaikutusta, hyvinvointialueiden lisärahoitustarpeita eikä mahdollisia tulevia uusia tehtäviä.

Laskelmassa esitetty vuoden 2023 rahoituksen kokonaistaso on laskettu korottamalla vuoden 2022 kustannustaso hyvinvointialueindeksillä ja THL:n SOME-mallin mukaisella koko maan palvelutarpeen arvioidulla kasvulla korotettuna 0,2 prosenttiyksiköllä. Lisäksi vuodelle 2023 kohdentuvat uudet tehtävät on huomioitu koko maan rahoituksen tasossa.

Hyvinvointialuekohtainen rahoituksen kohdentuminen vuodelle 2023 on laskettu rahoituslain mukaisten määräytymistekijöiden perusteella. Ennustevuosille 2024–2030 laskelmassa käytetään hyvinvointialueindeksin mukaista koko maan hintaennustetta ja THL:n laskemaa hyvinvointialuekohtaista palvelutarpeen kasvuarviota. Lisäksi hyvinvointialuekohtaisessa laskelmassa huomioidaan aluekohtainen siirtymätasaus.

Arviot aluekohtaisista sote-palvelutarpeen muutoksista pohjautuvat palvelujen käytön nykytilaan sekä ennusteeseen tulevasta väestörakenteesta. Rahoituksen painelaskelma ei kuitenkaan huomioi todellisia aluekohtaiseen rahoituksen vaikuttavia tekijöitä, kuten sairastavuudessa tapahtuvia muutoksia tai väestön vieraskielisyyden tai kaksikielisyyden kehitystä.

Tutki sote-uudistuksen vaikutuksia kuntaasi valtionosuussimulaattorilla

Valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osasto on rakentanut sote-uudistuksen kuntakohtaisten arviolaskelmien tulkitsemisen tueksi tiedoston, jonka avulla voi tarkastella sote-uudistuksen vaikutuksista yksittäisen kunnan talouteen uudistuksen eri vaiheissa. Tällä pyritään helpottamaan kunnan talouden suunnittelua sekä luomaan läpinäkyvyyttä uuden valtionosuusjärjestelmän muutoksiin, tasauselementteihin ja laskentaperusteisiin.

Kunnan talouden suunnittelun tueksi valtionvarainministeriö on julkaissut myös ennakollisen valtionosuuslaskelman vuodelle 2023.

Visualisointeja kuntien ja hyvinvointialueiden rahoituksesta

Kokosimme kuntien ja hyvinvointialueiden rahoituksesta powerpoint-paketin, jossa esitellään tärkeimpiä kuntien ja hyvinvointialueiden rahoitukseen liittyvä asioita kuvallisesti. Dioja saa käyttää vapaasti esityksissä. Tiedosto on päivitetty vastaamaan toukokuussa 2021 julkaistuja arviolaskelmia.

  • Nostoja kuntien ja hyvinvointialueiden rahoituksesta (ppt) (päivitys julkaistaan kevään 2022 aikana)

Lisätietoja

Kuntien rahoituslaskelmat

Markku Nissinen, finanssineuvos, VM, puh. 02955 30314, markku.nissinen(at)gov.fi
Unna Heimberg, finanssiasiantuntija, VM, puh. 02955 30280, unna.heimberg(at)gov.fi 

Hyvinvointialueiden rahoituslaskelmat

Antti Väisänen, neuvotteleva virkamies, VM, puh. 02955 30618, antti.vaisanen.vm(at)gov.fi
Jenni Jaakkola, neuvotteleva virkamies, VM, puh. 02955 30570, jenni.jaakkola(at)gov.fi