Kuntien ja hyvinvointialueiden rahoituslaskelmat

Kaikki rahoituslaskelmat ovat edelleen alustavia ja niihin liittyy poikkeuksellista epävarmuutta koronaepidemian vaikutusten takia. Laskelmia päivitetään vielä useampaan kertaan ennen lopullista laskentaa. Lopullinen laskenta tehdään sote-uudistuksen voimaantuloa edeltävän vuoden tasossa.

Kuntien rahoituslaskelmat

Hyvinvointialueille siirtyvät sote- ja pelastustoimen kustannukset on laskettu kuntien vuoden 2021 talousarvioiden ja vuoden 2022 taloussuunnitelmatietojen perusteella. Kuntien tulotiedot on päivitetty valtiovarainministeriön uusimpien arvioiden mukaan vuoden 2022 tasolle.

Tarkemmat laskentaperusteet sekä kunnittaiset ja kuntaryhmittäiset vaikutukset kuntien talouteen ilmenevät alla olevasta laskentataulukosta.

Kuntien rahoituslaskelmat päivitetään seuraavan kerran keväällä 2022. Lue perustelut Kunnat-uutiskirjeestä.

Hyvinvointialueiden rahoituslaskelmat

Arviolaskelmat on tehty vuoden 2021 talousarviotietojen ja vuoden 2022 taloussuunnitelmatiedon mukaisten kuntien sote-tehtävien ja pelastustoimen kustannusten perusteella. Samalla kustannukset ja rahoitus on viety vuoden 2022 tasolle. 

Vuoden 2022 tasossa kuntien siirtyvät sote-kustannukset ovat yhteensä noin 20,16 miljardia euroa. Kuntien pelastustoimen tehtävien kustannukset ovat vuoden 2022 tasossa 470 miljoonaa euroa. Hyvinvointialueiden yleiskatteinen rahoituspohja on siten 20,63 miljardia euroa. 

Määräytymistekijät perustuvat pääosin vuoden 2020 tilastotietoihin. 

Laskelmia päivitetään kaksi kertaa vuodessa. Keväällä päivitetään kustannuspohja sekä määräytymistekijät. Syksyn päivityksessä otetaan huomioon laskelmien taustalla olevien aineistojen päivitykset.

Lopulliset rahoituslaskelmat ja toistaiseksi pysyvä siirtymätasaus määritellään vuosien 2021 ja 2022 tilinpäätöstietojen perusteella.

Hyvinvointialueiden yksityiskohtaiset rahoituslaskelmat

Hyvinvointialueiden yksityiskohtaiset rahoituslaskelmat tausta-aineistoineen on julkaistu hallituksen esityksen valmisteluaineistossa

Arvio hyvinvointialueiden rahoituksesta 2023–2030

Hyvinvointialueiden rahoituksen kehittymistä vuodesta 2023 eteenpäin on kuvattu rahoituksen painelaskelmalla. Laskelmalla pyritään kuvaamaan käytettävissä olevalla tiedolla, miten rahoitus kehittyy alueittain. Siinä joudutaan tekemään lukuisa määrä oletuksia, joten tuloksiin pitää suhtautua varauksella. 

Laskelman pohjan muodostaa kunnilta siirtyvät kustannukset (vuoden 2022 tasossa), rahoituksen määräytyminen poikkileikkaustilanteessa sekä siirtymäajan rahoitus. Rahoitus kasvaa laskelmassa koko maan tasolla rahoituslain mukaisesti arvioidun palvelutarpeen ja hintojen muutosten. Lisäksi laskelmassa on huomioitu rahoitukseen sisältyvä palvelutarpeen määräaikainen korotus 0,2 prosenttiyksiköllä vuosille 2023–2029. Vuodesta 2025 lähtien arvioidusta kasvusta huomioidaan 80 prosenttia. 

Laskelmassa ei ole huomioitu mahdollista rahoituksen jälkikäteistarkastusta tai alueiden lisärahoitustarpeita eikä myöskään mahdollisia tulevia tehtävämuutoksia. 

Koko maan rahoitus on osoitettu alueille hyödyntämällä THL:n some-mallin arvioita palvelutarpeen alueellisista muutoksista, jotka pohjautuvat palvelujen käytön nykytilaan sekä ennusteeseen tulevasta väestörakenteesta. Laskelma ei kuitenkaan pysty vielä tässä vaiheessa ottamaan huomioon oleellisesti rahoitukseen vaikuttavia tekijöitä, kuten väestön vieraskielisyyttä ja kaksikielisyyttä tai sairastavuudessa tapahtuvia muutoksia.   

Pidemmän aikavälin painelaskelmia tarkennetaan myöhemmin. Keskeinen laskelmia määrittävä tekijä on Tilastokeskuksen alueellinen väestöennuste. Seuraava ennuste valmistuu syksyllä 2021.

Tutki sote-uudistuksen vaikutuksia kuntaasi valtionosuussimulaattorilla

Valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osasto on rakentanut sote-uudistuksen kuntakohtaisten arviolaskelmien tulkitsemisen tueksi tiedoston, jonka avulla voi tarkastella sote-uudistuksen vaikutuksista yksittäisen kunnan talouteen uudistuksen eri vaiheissa. Tällä pyritään helpottamaan kunnan talouden suunnittelua sekä luomaan läpinäkyvyyttä uuden valtionosuusjärjestelmän muutoksiin, tasauselementteihin ja laskentaperusteisiin.

Visualisointeja kuntien ja hyvinvointialueiden rahoituksesta

Kokosimme kuntien ja hyvinvointialueiden rahoituksesta powerpoint-paketin, jossa esitellään tärkeimpiä kuntien ja hyvinvointialueiden rahoitukseen liittyvä asioita kuvallisesti. Dioja saa käyttää vapaasti esityksissä. Tiedosto on päivitetty vastaamaan toukokuussa 2021 julkaistuja arviolaskelmia.

Lisätietoja

finanssineuvos Markku Nissinen, VM, puh. 02955 30314, markku.nissinen(at)gov.fi (kuntien rahoituslaskelmat)
neuvotteleva virkamies Antti Väisänen, VM, p. 02955 30618, antti.vaisanen.vm(at)gov.fi (hyvinvointialueiden rahoituslaskelmat)
neuvotteleva virkamies Matti Sillanmäki, VM, p. 02955 30444, matti.sillanmaki(at)gov.fi (hyvinvointialueiden rahoituslaskelmat)