Kuntien ja hyvinvointialueiden rahoituslaskelmat

Rahoituslaskelmat päivitetään seuraavan kerran marraskuussa 2022, kun kaikkien kuntien tilinpäätöstiedot vuodelta 2021 ovat käytettävissä.

Kuntien laskelmat tarkistetaan jälkikäteen vuoden 2023 aikana. Tuolloin laskelmaan päivitetään vuoden 2022 tilinpäätösten mukaiset tiedot siirtyvistä kustannuksista ja tuloista. Jälkikäteistarkistuksesta aiheutuva valtionosuuden lisäys tai vähennys huomioidaan kuntien valtionosuudessa vuodesta 2024 eteenpäin.

Kuntien lopulliset vuoden 2021 tilinpäätöstiedot vaikuttavat myös hyvinvointialuekohtaiseen siirtymätasaukseen. Mikäli valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen tulee eduskuntakäsittelyssä muutoksia uusien tai laajenevien tehtävien osalta, päivitetään nämä muutokset vuoden 2023 aluekohtaiseen laskennalliseen rahoitukseen loppuvuodesta 2022. Hyvinvointialueindeksiä ei enää päivitetä vuoden 2023 osalta. Lopullinen vuoden 2023 rahoitus tarkistetaan vielä jälkikäteen vuoden 2022 tilinpäätöstietojen perusteella, joiden perusteella hyvinvointialueiden rahoitukseen tehdään kertaluonteinen korjaus alkuvuonna 2024.

Kuntien rahoituslaskelmat

Hyvinvointialueille siirtyvät sote- ja pelastustoimen kustannukset on laskettu kuntien vuoden 2021 tilinpäätösten ja vuoden 2022 talousarviotietojen perusteella. Kuntien verotiedot perustuvat valtiovarainministeriössä maaliskuussa 2022 tehtyihin ennusteisiin.

Alla olevasta laskentataulukosta ilmenevät sote-uudistuksen kuntakohtaiset vaikutukset kuntien talouteen vuoden 2022 tasossa sekä vaikutuksia tasaavat elementit. Tasauselementit muodostuvat muutosrajoittimesta sekä järjestelmämuutoksen tasauksesta, jotka sisältyvät kuntien peruspalveluiden valtionosuuteen vuodesta 2023 alkaen.

Viimeisin laskelma

Vanhat laskelmat

Hyvinvointialueiden rahoituslaskelmat

Arviolaskelmat on tehty vuoden 2021 lopullisten tilinpäätöstietojen ja vuoden 2022 talousarviotiedon mukaisten kuntien sote-tehtävien ja pelastustoimen nettokustannusten perusteella. Vuoden 2021 lopulliset tilinpäätöstiedot ovat vielä osin puutteelliset, joten laskelma päivittyy vielä niiden osalta.

Vuoden 2022 tasossa arvioituna kuntien siirtyvät sote-kustannukset ovat yhteensä noin 20,7 miljardia euroa. Kuntien pelastustoimen tehtävien kustannukset ovat vuoden 2022 tasossa 485 miljoonaa euroa. Hyvinvointialueiden yleiskatteinen rahoituspohja on siten 21,2 miljardia euroa. Kun hyvinvointialueiden rahoituksessa huomioidaan palvelutarpeen kasvu, hyvinvointialueiden hintaindeksi sekä uudet ja laajenevat tehtävät, on vuoden 2023 rahoitus koko maan tasolla noin 22,5 miljardia euroa. 

Uusimmat laskelmat vastaavat rahoituslakien muutosesityksen sisältöä toukokuulta 2022 (HE 68/2022).

Viimeisimmät laskelmat

Vanhat laskelmat

Arvio hyvinvointialueiden rahoituksesta 2023–2030

Hyvinvointialueiden rahoituksen painelaskelma kuvaa aluekohtaista rahoituksen kehittymistä vuosina 2023–2030.

Laskelman pohjan muodostaa hyvinvointialueiden rahoitus vuodelle 2023, vuoden 2023 talousarvion mukaisesti. Vuodelle 2023 kohdentuvat uudet tehtävät on huomioitu koko maan rahoituksen tasossa. Lisäksi laskelmassa on huomioitu rahoitukseen sisältyvä palvelutarpeen määräaikainen korotus 0,2 prosenttiyksiköllä vuosille 2023–2029.

Vuodesta 2025 lähtien arvioidusta kasvusta huomioidaan 80 prosenttia. Laskelmassa ei huomioida kustannusten jälkikäteistarkistuksen vaikutusta, hyvinvointialueiden lisärahoitustarpeita eikä mahdollisia tulevia uusia tehtäviä. Hyvinvointialuekohtainen rahoituksen kohdentuminen vuodelle 2023 on laskettu rahoituslain mukaisten määräytymistekijöiden perusteella.  

Lisäksi hyvinvointialuekohtaisessa laskelmassa huomioidaan aluekohtainen siirtymätasaus. Ennustevuosille 2024–2030 laskelmassa käytetään hyvinvointialueindeksin mukaista koko maan hintaennustetta ja THL:n laskemaa hyvinvointialuekohtaista palvelutarpeen kasvuarviota.    

Arviot aluekohtaisista sote-palvelutarpeen muutoksista pohjautuvat palvelujen käytön nykytilaan sekä ennusteeseen tulevasta väestörakenteesta. Rahoituksen painelaskelma ei kuitenkaan huomioi todellisia aluekohtaiseen rahoituksen vaikuttavia tekijöitä, kuten sairastavuudessa tapahtuvia muutoksia tai väestön vieraskielisyyden tai kaksikielisyyden kehitystä.

Tutki sote-uudistuksen vaikutuksia kuntaasi valtionosuussimulaattorilla

Valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osasto on rakentanut sote-uudistuksen kuntakohtaisten arviolaskelmien tulkitsemisen tueksi tiedoston, jonka avulla voi tarkastella sote-uudistuksen vaikutuksista yksittäisen kunnan talouteen uudistuksen eri vaiheissa. Tällä pyritään helpottamaan kunnan talouden suunnittelua sekä luomaan läpinäkyvyyttä uuden valtionosuusjärjestelmän muutoksiin, tasauselementteihin ja laskentaperusteisiin.

Kunnan talouden suunnittelun tueksi valtionvarainministeriö on julkaissut myös ennakollisen valtionosuuslaskelman vuodelle 2023.

Lisätietoja

Kuntien rahoituslaskelmat

Markku Nissinen, finanssineuvos, VM, puh. 02955 30314, markku.nissinen(at)gov.fi
Unna Heimberg, finanssiasiantuntija, VM, puh. 02955 30280, unna.heimberg(at)gov.fi 

Hyvinvointialueiden rahoituslaskelmat

Jenni Jaakkola, neuvotteleva virkamies, VM, puh. 02955 30570, jenni.jaakkola(at)gov.fi
Jussi Lindgren, johtava erityisasiantuntija, VM, puh. 0295 530 293, [email protected]