Valtionavustuksen hakeminen sote-rakenneuudistusta tukevaan alueelliseen valmisteluun 2020–2021

Haku on päättynyt. Päätökset tehdään 30.6.2020 mennessä.

Hakuopas, hakulomake sekä tarvittavat liitteet löytyvät tämän verkkosivun lopusta.

Käyttötarkoitus ja tausta

Hallitus on käynnistänyt sote-uudistuksen valmistelun. Uudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille. Myös pelastustoimen järjestäminen siirretään maakuntien tehtäväksi. Sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuutta ja tuottavuutta parannetaan, palveluiden kustannusten nousua hillitään ja niiden läpinäkyvyyttä ja avoimuutta lisätään.

Hallitusohjelmassa todetaan, että uudistus tarvitsee tuekseen toimivat tietojärjestelmä- ja tiedonhallintajärjestelmät sekä kattavan tietopohjan ja yhtenäisen tavan raportoida. Tietojärjestelmien yhteensovittaminen, ICT-valmistelu ja muu sote-kehittämistyön rahoitus turvataan siirtymävaiheen aikana.

Kesällä 2019 annetussa lisätalousarviossa uudelleen kohdennettiin edellisen vaalikauden maakunta- ja sote-uudistuksen käyttämättä jääneet rahat.  Määrärahasta jaetaan alueille valtionavustuksina voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvaan vapaaehtoiseen alueelliseen yhteistyöhön ja yhteisen valmistelun tukemiseen enintään 120 miljoonaa euroa.

Valmistelun rahoituksessa kyse ei siis ole tulevan sote-uudistuksen toimeenpanosta, vaan vapaaehtoisen alueellisen yhteistyön ja yhteisen valmistelun tukemisesta. Näissä hankkeissa voidaan jatkaa edellisellä vaalikaudella tehtyä valmistelua sekä alueen kuntien ja kuntayhtymien aloittamaa, välttämättömäksi osoittautunutta kehittämistyötä.

Sote-rakenneuudistusta tukevista valtionavustuksista on säädetty valtioneuvoston asetuksella toiminnan tehostamisen, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen ja pelastustoimen uudistamisen valtionavustuksista (7/2020).

Valtionavustusta voidaan myöntää usean kunnan yhteiseen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista tukevaan hankkeeseen, joka liittyy:

  • palveluiden järjestämistehtävän ja tuottamisen toimintamallien ja ohjauksen kehittämiseen ja yhtenäistämiseen;
  • palveluverkkoa koskevaan selvitykseen ja suunnitelmaan;
  • palveluketjujen ja -kokonaisuuksien määrittelyyn;
  • palveluverkon ja palveluketjujen johtamisen kehittämiseen ja tiedolla johtamiseen;
  • tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen yhtenäistämiseen; tai muiden kustannuskehityksen hillintään liittyvien toimenpiteiden valmisteluun.

Valtionavustushaku ja sen tavoitteet nivoutuvat yhteen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelman ja sen valtionavustushaun kanssa.

Tällä valtionavustuksella rahoitetaan kaikki Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan liittyvät digitaalisten palveluiden kehittämishankkeet.

Valtionavustus muodostuu kolmesta osa-alueesta: 

  1. Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu ja hankekoordinaatio
  2. Johtamisen ja ohjauksen kehittäminen
  3. Toimintatapojen ja –prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla

Näiden lisäksi valtionavustusta voi hakea maakuntien yhteisille kehittämishankkeille osa-alueeseen 4 (Yhteistyötasoinen tai muu maakuntien yhteinen kehittäminen), joka voi koostua osa-alueiden 1-3 sisällöistä ja tehtävistä. Tällöin hankehakemuksen tekee alueiden yhdessä sopima organisaatio, joka tekee sen osana omaa hankehakemustaan. Hankehakemuksessa on kuvattava kunkin osallistuvan alueen rooli ja työpanos hankkeessa.

Kukin maakunta tekee vain yhden hankehakemuksen. Hankehakemuksen sisällä olevia osa-alueita arvioidaan kuitenkin erikseen. Valtionavustusta voidaan myöntää myös vain joillekin osa-alueille.

Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu ja hankekoordinaatio (25 milj. euroa) jyvitetään alueille laskennallisesti. Muilta osin rahoitus perustuu alueen tilannekuvaan ja arvioituun tarpeeseen sekä hankehakemuksiin.

Hakeminen

Hakijana voi olla maakunnan alueelta järjestämisvastuussa oleva kunta tai kuntayhtymä. Avustuksen saaja voi olla myös maakunnan liitto, jos hanketta toteuttavat tahot näin sopivat.

Valtionavustusta voidaan myöntää vain yhdelle hankekokonaisuudelle kussakin maakunnassa.

Hankkeeseen osallistuvien kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu asukasluku tulee olla vähintään 80 prosenttia maakunnan asukasluvusta tai asetuksen 3 momentissa tarkoitetun erityisen syyn perusteella määritellyn muun alueen asukasluvusta.

Myönnettävän valtionavustuksen enimmäismäärä voi olla enintään 80 prosenttia hankkeen valtionavustukseen oikeuttavista kustannuksista.

Hakuaika valtionavustuksiin alkaa 20.1.2020 ja päättyy 30.4.2020.

Hankehakemuksen liitteenä vaadittavan kuntasitoumuslomakkeen voi toimittaa 29.5.2020 asti. Lomake lähetetään STM:n kirjaamoon sähköpostilla ([email protected]), eikä sitä tarvitse allekirjoittaa.

Avustusta haetaan täyttämällä sähköinen webropol-lomake. Voit tutustua hakulomakkeen kysymyksiin myös word-tiedostona.

Ohje webropol-lomakkeen täyttämiselle: Jos osa-alueiden 1-4 sisällä on useampia osahankkeita, on ne hankehakemuksessa (webropol) koottava yhdeksi osa-aluekohtaiseksi kokonaisuudeksi. Kokonaisuuden tarkempi osahankkeittainen erittely ja sisältökuvaus talousarvioineen tehdään hankehakemuksen word-liitteeseen (hankesuunnitelma osa-alueittain eriteltynä).

Hankeopas

Hankeoppaassa kerrotaan sote-rakenneuudistusta tukevan alueellisen valmistelun tukeen myönnettävän valtionavustuksen käyttötarkoituksesta sekä periaatteista ja käytännöistä, joita noudatetaan avustuksen hakemisessa ja myöntämisessä sekä hankkeiden hallinnoinnissa, toteuttamisessa, arvioinnissa ja raportoinnissa.

Hakulomake ja liitteet

Avustuspäätökset ja lisätietoja

Sosiaali- ja terveysministeriö tekee avustuspäätökset keväällä 2020.

Avustusta koskeviin kysymyksiin vastaavat STM:ssä

osastopäällikkö Kari Hakari, [email protected] (avustusta koskevat kysymykset)

eritysasiantuntija Antti Kuopila, [email protected] (avustusta koskevat kysymkset)

erityisasiantuntija Pilvi Rantanen, [email protected] (digitalisaatioon liittyvät kysymykset)

suunnittelija Krista Björkroth, [email protected] (tekniset kysymykset)