Sote-maakuntien perustaminen

Sote-maakunnat perustetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen toimeenpanoa ja voimaanpanoa koskevalla lailla. Valmisteluvaiheessa tavoitteena on, että laki tulisi voimaan 1.7.2021.

Sote-maakuntien toimintaa valmistelevat väliaikaiset valmistelutoimielimet, joiden työ käynnistyy viimeistään syyskuussa 2021.

Ensimmäiset maakuntavaalit pidetään alkuvuonna 2022. Sote-maakuntavaltuustot aloittavat toimintansa maaliskuussa 2022.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy sote-maakunnille 1.1.2023.

Sote-maakunnat

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä vastaavia sote-maakuntia on yhteensä 21.

 1. Varsinais-Suomen sote-maakunta
 2. Satakunnan sote-maakunta
 3. Kanta-Hämeen sote-maakunta
 4. Pirkanmaan sote-maakunta
 5. Päijät-Hämeen sote-maakunta
 6. Kymenlaakson sote-maakunta
 7. Etelä-Karjalan sote-maakunta
 8. Etelä-Savon sote-maakunta
 9. Pohjois-Savon sote-maakunta
 10. Pohjois-Karjalan sote-maakunta
 11. Keski-Suomen sote-maakunta
 12. Etelä-Pohjanmaan sote-maakunta
 13. Pohjanmaan sote-maakunta
 14. Keski-Pohjanmaan sote-maakunta
 15. Pohjois-Pohjanmaan sote-maakunta
 16. Kainuun sote-maakunta
 17. Lapin sote-maakunta
 18. Itä-Uusimaan sote-maakunta
 19. Keski-Uusimaan sote-maakunta
 20. Länsi-Uusimaan sote-maakunta
 21. Vantaa-Keravan sote-maakunta

Helsingin kaupunki vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä alueellaan.

HUS-maakuntayhtymä on järjestämisvastuussa niistä vaativan erikoissairaanhoidon toiminnoista, joista säädetään erikseen laissa tai joista sovitaan järjestämissopimuksessa.

Väliaikaiset toimielimet käynnistävät uusien organisaatioiden toiminnan

Sote-maakunnan väliaikainen valmistelutoimielin vastaa sote-maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes sote-maakuntavaltuusto on valittu ja sote-maakuntavaltuuston asettama sote-maakuntahallitus on aloittanut toimintansa.

Valmistelutoimielin voi asettaa keskuudestaan jaostoja hoitamaan erikseen määrättyjä tehtäviä ja siirtää näitä tehtäviä koskevaa päätösvaltaa jaostolle.

Valmistelutoimielimen tehtävänä on yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joista tehtäviä ja niitä hoitavaa henkilöstöä siirtyy sote-maakunnalle

 • selvittää sote-maakunnille siirtyvä henkilöstö ja valmistella sote-maakuntavaltuustolle ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi
 • osallistua sote-maakunnille siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden selvittämiseen
 • osallistua sote-maakunnille siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien selvittämiseen
 • osallistua sote-maakunnille siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista tukevien tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittämiseen
 • valmistella sote-maakunnan toiminnan ja hallinnon järjestämistä sekä tilintarkastajan valintaa
 • päättää sote-maakunnan vuosien 2021 ja 2022 talousarviosta
 • osallistuu ensimmäisten maakuntavaalien järjestämiseen
 • valmistella muut sote-maakuntien toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen välittömästi liittyvät asiat.

Valmistelutoimielimen toimivalta on rajoitettu siten, että se voi tehdä sopimuksia enintään 31.12.2023 asti.

Kunkin sote-maakunnan alueen kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirien, erityishuoltopiirien ja alueen pelastustoimen sekä tarvittaessa muiden viranomaisten on osallistuttava sote-maakuntien toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmisteluun ja annettava sote-maakunnalle siinä tarpeellista virka-apua.

Väliaikainen HUS-valmisteluryhmä vastaa HUS-maakuntayhtymän perustamisesta

Väliaikainen HUS-valmisteluryhmä toimii HUS-sairaanhoitopiirin osana ja sen asettaa HUS:in hallitus. Valmisteluryhmä valmistelee ehdotuksen HUS-maakuntayhtymän perussopimukseksi.

Väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän on valmisteltava lisäksi ne asiat, jotka ovat HUS-maakuntayh-tymän perustamiseksi ja toiminnan käynnistämiseksi välttämätöntä käsitellä maakuntayhtymän ylimmän toimielimen kokouksessa, Uudenmaan sote-maakuntavaltuustojen kokouksessa ja Helsin-gin kaupunginvaltuustossa.

Väliaikaisen valmisteluryhmän työ päättyy, kun HUS-maakuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin on valinnut maakuntayhtymän yhtymähallituksen.

Sote-maakuntien rahoitus vuosina 2021 ja 2022

Valtio myöntää sote-maakunnille valtionavustusta niiden toiminnan ja hallinnon käynnistämisen kustannuksiin vuosina 2021 ja 2022.

Valtio vastaa väliaikaisen valmisteluryhmän ja HUS-maakuntayhtymän valittujen toimielinten kustannuksista vuosina 2021 ja 2022.