Suorituskykyhanke luo perustan tietoon perustuvalle toimintatavalle ja johtamiselle pelastustoimessa

Entistä yhdenmukaisempien ja siten yhdenvertaisempien pelastustoimen palveluiden suunnittelu, toimeenpano, ohjaus ja valvonta edellyttävät tietopohjaista päätöksentekoa. Käytännössä tämä tarkoittaa tietoa siitä, miten pelastustoimi kykenee ennaltaehkäisemään, varautumaan tai vastaamaan erilaisiin onnettomuustilanteisiin eri olosuhteissa valtakunnallisesti ja alueellisesti.

Yhtenäisen tietoperustan hankkimiseksi ja varmistamiseksi sisäministeriö käynnisti keväällä 2020 Pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja suunnitteluperusteet -hankkeen, joka on osa pelastustoimen uudistuksen toteutusta. Hankkeen tehtävänä on tukea pelastustoimen uudistusta rakentamalla yhdenmukaisia perusteita pelastustoimen suunnittelun, toiminnan ennakoinnin ja johtamisen tueksi.

Suorituskyvyllä kuvataan järjestelmien, henkilöstön, kaluston ja toimintatapojen muodostamaa kokonaisuutta, jolla kyetään saavuttamaan pelastustoimelle asetetut tavoitteet tietyssä tehtävässä. Suorituskykyhankkeessa määritellään ja analysoidaan pelastustoimen nykyiset suorituskyvyt ja -vaatimukset kansallisella ja alueellisella tasolla. Tavoitteena on myös paikantaa mahdolliset poikkeamat nykyisten suorituskykyjen ja -vaatimusten välillä niin pelastustoiminnassa, onnettomuuksien ehkäisyssä kuin varautumisessa ja väestönsuojelussa.

Lisäksi hankkeessa kehitetään muun muassa riskimallintamisen ennustettavuutta, pelastustoimen tietoperustaa sekä vahvistetaan sopimuspalokuntatoiminnan toimintaedellytyksiä. 

Kaikkiaan eri osahankkeita eli työpaketteja on kymmenen. Suorituskykyhanke kestää vuoden 2021 loppuun.   

Lisätietoa hankkeesta

Pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja suunnitteluperusteet | Sisäministeriö