Hoppa till innehåll

"Vi utför ett effektivt arbete när vi hjälper regionerna att göra ett effektivt arbete”

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.12.2022 7.24 | Publicerad på svenska 16.12.2022 kl. 9.12
Artikkelin kirjoittajat Anu Niemi ja Arto Vuori

En av THL:s uppgifter är bland annat att producera information som grund för beslutsfattandet. THL:s informationsproduktion har varit omfattande och mångsidig. Nu är målet att vidareutveckla informationens aktualitet och användarvänlighet särskilt för välfärdsområdenas användning.

Anu Niemi, chef för enheten för kunskapsledning och medskapande, överläkare och projektledare för programmet Framtidens social- och hälsocentral, har tidigare arbetat inom Siun sote. Tack vare sitt tidigare arbete känner hon därför väl till regionernas informationsbehov. Anu blev ivrig att ställa fem preciserade frågor om THL:s informationsproduktion till Arto Vuori, chef för THL:s enhet Data och analys. 

Utifrån de preciserade frågorna skapade vi fem teser om THL:s informationsproduktion. 

1 THL är Finlands viktigaste publicerare av information om främjande av hälsa och välfärd samt av öppna data i anslutning till uppgifter om servicesystemet för social- och hälsovården 

Anu Niemi: Hurdan nationell information, information från välfärdsområden och på kommunnivå finns öppet tillgänglig hos THL?

Arto Vuori: THL är redan nu Finlands viktigaste publicerare och distributör av öppna data. Vi publicerar och distribuerar uppgifter om välfärd och hälsa samt om servicesystemet för social- och hälsovården. Ett problem kan i stället för knapphet vara överflöd av information: På vår webbplats finns
•    230 statistikkuber
•    350 sammandrag och 
•    3300 indikatorer. 
De uppgifter som THL publicerar används också i stor utsträckning. I uppgifterna gjordes år 2021
•    46,8 miljoner gränssnittssökningar och 
•    1,6 miljoner besök i rapporteringsgränssnittet.

Som bakgrundsmaterial använder THL register som beskriver servicesystemet samt befolkningsundersökningar och andra enkätundersökningar som grundar sig på representativa urval.

2 Visualiseringen av resultaten från enkäten Hälsa i skolan är ett modellexempel på gemensamt skapande

Anu Niemi: Kan du ge ett konkret exempel på gemensamt skapande?  

Arto Vuori: THL gör i allt högre grad gemensamt skapande tillsammans med regionerna. Ett bra exempel på detta är THL:s nationella kvalitetsregister för hälso- och sjukvården som ständigt utvecklas. Dessa register skulle helt enkelt inte existera utan avgörande expertinsats från de kliniska experterna. 

Ett annat utmärkt och ganska beprövat exempel är THL:s enkät Hälsa i skolan. Rapporteringen och visualiseringen av enkäten har utvecklats tillsammans med kommunerna och skolorna. 

Enkäten Hälsa i skolan skickas med ett par års mellanrum till alla grundskolor samt gymnasier och yrkesläroanstalter i Finland. År 2022 deltog sammanlagt 273 000 skolelever och studerande i undersökningen.  

Resultaten betjänar till exempel skolornas rektorer, elevvårdsgrupper, lärare och välfärdskoordinatorer samt de framtida välfärdsområdens behov. 

Resultaten av enkäten lyfter nu, på aktörernas önskemål, automatiskt fram fem styrkor och fem delområden per skola som kräver mest utveckling. Dessutom lyfter rapporten fram fem positiva och negativa förändringar jämfört med föregående enkät. 

3 Corona satte också fart på informationsproduktionen: aktualiteten har förbättrats

Anu Niemi: Producerar THL säkert färsk information? Under tidigare år betraktades THL som utgivare av historisk information, har vi nu kommit i kapp med tiden? 

Arto Vuori: Coronapandemin och utvecklingen av utvärderingsverksamheten i välfärdsområdena har påskyndat THL:s informationsproduktion. Viktiga publiceringskriterier är förutom rättidighet även informationens relevans och kvalitet.

I bästa fall får vi information från regionerna och nationellt en gång per dygn. I vården av en patient måste informationen vara aktuell. På nationell nivå behövs information i rätt tid, men publikationsfrekvensen för ett optimalt och effektivt informationsproduktionssystem ska fastställas från fall till fall. Det kan vara fråga om dags-, vecko-, månads- eller årsnivå.

En betydande del av det fortlöpande materialet, statistiken och indikatorerna fästs fortfarande vid varje statistikår och vi rapporterar i regel uppgifter från föregående statistikår.

4 Den nya THL Informationsleveranstjänsten förenklar datainsamlingen från områdena

Anu Niemi: Hurdant utvecklingsarbete pågår nu? 

Arto Vuori: En betydande del av uppgifterna uppkommer inom servicesystemet, dvs. i de framtida välfärdsområdena. THL:s register och indikatorer grundar sig med andra ord på uppgifter som registrerats och rapporterats av yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården.  

I början av år 2023 tar vi i bruk den nya THL Informationsleveranstjänsten. Den förenklar välfärdsområdenas sätt att förmedla social- och hälsovårdsuppgifter till THL. Uppgifter har redan länge samlats in på olika sätt i THL:s separata register, men förmedlingen av uppgifter håller nu på att småningom övergå till ett enda förmedlingssätt. 

Tjänsten tas till en början i bruk i datainsamlingen i det nya socialvårdsregistret och i hälso- och sjukvårdens insamling av vårdanmälningsuppgifter, det vill säga i Avohilmo och TerveysHilmo. 

Som nationell aktör kan vi redan nu producera jämförelsedata som kunde utnyttjas mer i jämförelseutvecklingen och i samarbetet mellan regionerna.  

THL:s öppna gränssnitt och öppna data gör det möjligt att utnyttja uppgifterna även på andra ställen. 

5 THL:s kvalitetsregister innehåller jämförbar information om behandlingar och vårdresultat 

Anu Niemi: THL:s permanenta kvalitetsregisterverksamhet inleds år 2023. Samtidigt utvidgar THL jämförelseinformationen i operativ riktning. Vad innebär detta i praktiken?  

Arto Vuori: Under de kommande åren integrerar vi nio kvalitetsregister i THL:s informationsproduktion samtidigt som vi förnyar mottagningen av information, den automatiska kvalitetskontrollen, databaserna och rapporteringsgränssnitten.  

Jag är särskilt stolt över att det i december 2022 även på nationell nivå publiceras nya indikatorer som beskriver vårdens kvalitet. Nu kan vi också publicera information som grundar sig på Patientdataarkivet Kanta.

Även om vi redan nu kan producera nationellt betydelsefull, relevant och högklassig information ställer jag själv även tekniska och processmässiga krav på informationsproduktionen, krav som THL ännu inte har uppnått. Vi har mycket att göra under de kommande åren.

Nära samarbete är en förutsättning för att högklassig information ska uppstå 

Anu Niemi och Arto Vuori har lagt märke till att informationen i och med organisationsförändringarna löper allt bättre inom THL, och att man löser frågor tillsammans.

Men visst finns det alltid saker att utveckla. 

"Det finns fortfarande situationer där datainsamlingen visar sig vara en ensidig statistikbörda och resultaten inte konkretiseras tillräckligt snabbt. Även inom informationsproduktionen ska medskapande bedrivas. Man måste lära av dem som har lyckats. Tillvägagångssättet för utnyttjande av information som grundar sig på medskapande och samarbete borde vid THL mångfaldigas så att det gäller all informationsverksamhet", funderar Niemi och Vuori.

Niemi och Vuori väntar ivrigt på samarbete med välfärdsområdena. 

"Vi vill vara goda partner inom informationsproduktion och utnyttjande av information. Vi uppmuntrar regionerna att kontakta THL:s experter. Vi fortsätter att utveckla informationsproduktionen tillsammans, eftersom det ligger i allas intresse." 

Länkar till informationsmaterial som upprätthålls av THL

Indikatorbanken Sotkanet 
statistik om finländarnas hälsa och välfärd, enligt kommun, sjukvårdsdistrikt och välfärdsområde 

Sotekuva  
Indikatorer som används i bedömningen av välfärdsområdena per välfärdsområde. Uppgifterna grundar sig på indikatorerna för kostnadsnyttoeffekten (KUVA). 

THL:s Databasrapporter (Sammanfattningar och kuber) 

Publikationskalender för THL:s statistikrapporter och samlingspublikationer 

THL:s öppna data

TEAviisari
Webbtjänst som beskriver kommunens verksamhet för att främja kommuninvånarnas hälsa. Tjänsten stöder planeringen och ledningen av kommunernas, skolornas och de regionala aktörernas hälsofrämjande verksamhet.

Terveytemme
Statistik och uppföljningsuppgifter om befolkningens hälsa och välfärd enligt region och befolkningsgrupp

Fineli
Nationell livsmedelsdatabas

Presentation av THL 5.0 Informationsleveranstjänst och tekniska anvisningar