Hoppa till innehåll

Regeringen publicerade riktlinjer om klientens valfrihet inom social- och hälsotjänsterna

finansministerietinrikesministerietsocial- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 21.12.2016 22.35 | Publicerad på svenska 22.12.2016 kl. 11.44
Pressmeddelande 571/2016

Regeringen publicerade den 21 december ett lagutkast om hur klienten kan välja tjänster bland de social- och hälsotjänster som omfattas av valfriheten. Syftet med lagen är att valfriheten ska öka klientens möjligheter att påverka, göra att man snabbare får vård och förbättra tjänsternas kvalitet och kostnadseffektivitet.

Dessutom publicerade regeringen de ändringar i utkasten till landskaps- och social- och hälsovårdslagar som gjorts efter remissbehandlingen. De viktigaste lagarna i reformen är landskapslagen, lagen om ordnande av social- och hälsovård, införandelagen och lagen om landskapens finansiering. Lagpaketet publicerades redan i det här skedet eftersom man vill att lagberedningen ska vara öppen, och avsikten är att den slutliga regeringspropositionen ska lämnas till riksdagen i januari. Även förslaget om utvidgning av klientens valfrihet är fortfarande under beredning.

Lagförslaget om klientens valfrihet på remiss i början av 2017

Enligt lagutkastet om klientens valfrihet utvidgas klientens möjligheter att välja tjänsteproducent jämfört med tidigare. Klienten ska kunna välja vid vilken social- och hälsocentral han eller hon registrerar sig och dessutom välja enhet för munvård. Social- och hälsocentralerna och enheterna inom munvården producerar tjänsterna själva eller i form av nätverk. De kan även bevilja sina klienter vouchrar för enskilda tjänster hos en tjänsteproducent som klienten valt. Dessutom ska klienten bland de tjänster som produceras av landskapen kunna välja verksamhetsställe som producerar tjänster, såsom sjukhus. Klientsedel och personlig budget ska kunna användas på basis av landskapets bedömning av servicebehovet, och utgående från dem ska klienten kunna välja tjänsteproducent. Lagförslaget om valfriheten ska ännu finslipas och översättas till svenska. Det kommer att sändas på remiss i början av 2017.

En regeringsproposition om förenklandet av flerkanalsfinansieringen kommer att beredas under 2017.

I och med social- och hälsovårds- och landskapsreformen kommer det att inrättas 18 självstyrande landskap i Finland. Från och med den 1 januari 2019 övertar landskapen ansvaret för alla offentliga social- och hälsotjänster, räddningsväsendet, den prehospitala akutsjukvården, miljö- och hälsoskyddet, landskapsförbundens uppgifter och vissa andra av kommunernas och den statliga regionförvaltningens uppgifter.

Alla 18 landskap kommer i fortsättningen att ha ett eget räddningsverk

Som en del i social- och hälsovårdsmodellen fastställde regeringen att alla 18 landskap ska anordna prehospital akutsjukvård, och således ska det också finnas ett räddningsväsende i alla dessa landskap. På det sättet kan räddningsverken fortfarande tillhandahålla tjänster för prehospital akutsjukvård för hälso- och sjukvården. I praktiken betyder regeringens riktlinje att det i fortsättningen kommer att finnas 18 räddningsverk. Samtidigt ska den statliga styrningen stärkas genom att statsrådet ska godkänna de riksomfattande målen för räddningsväsendet och inrikesministeriet sköta den direkta styrningen av räddningsväsendet i de 18 landskapen. Statsrådet kan också besluta att koncentrera vissa av räddningsväsendets specialuppgifter till ett eller flera landskap.

Syftet med social- och hälsovårds- och landskapsreformen är att modernisera tjänsterna och göra de offentliga finanserna mer hållbara. Genom reformen skapas förutsättningarna för Finlands framtida social- och hälsovårdsmodell. I de nya landskapen ska man ta i bruk de effektivaste och mest verkningsfulla verksamhetssätten, så att tjänsterna kan produceras verkningsfullt och kostnadseffektivt. Målet är att minska skillnaderna i människornas välfärd och stävja kostnadsökningen. Tjänsterna integreras klientfokuserat i enlighet med människornas behov. Regeringens proposition ska överlämnas till riksdagen i början av 2017 efter det att remissbehandlingen och den slutliga beredningen på basis av den är avklarad. 

Materialet om både klientens valfrihet och regeringens proposition finns att tillgå på webbplatsen alueuudistus.fi 

Materialet om reformen av räddningsväsendet finns på inrikesministeriets webbsida.

Mer information:

Tuomas Pöysti, projektchef, understatssekreterare, SHM och FM, tfn 02951 63012

Kirsi Varhila, överdirektör, SHM, tfn 02951 63338

Outi Antila, överdirektör, SHM, tfn 02951 63164

Auli Valli-Lintu, regeringsråd, FM, tfn 02955 30079

Tarja Hyvönen, regeringsråd, FM, tfn 02955 30147

Esko Koskinen, räddningsöverdirektör, IM, tfn 050 456 0007

Hanna-Maija Kause, familje- och omsorgsminister Rehulas specialmedarbetare, tfn 02951 63109

Sami Miettinen, kommun- och reformminister Vehviläinens specialmedarbetare, tfn

p. 02955 30057

Emma Hannonen, inrikesminister Risikkos specialmedarbetare, tfn 050 5740736

alueuudistus-arkisto reformit regeringen sote-uudistus