Hoppa till innehåll

Remiss
Ändringar i lagen om välfärdsområdenas finansiering

finansministeriet
Utgivningsdatum 25.8.2023 12.18
Pressmeddelande

Lagen om välfärdsområdenas finansiering föreslås bli ändrad. Ändringarna hänför sig till rättelse av uppgifter som snedvrider kalkylen över överföringen av finansieringen av social- och hälsovårdsreformen samt rättelse av räknefel. Propositionsutkastet kan kommenteras via utlåtandetjänsten fram till den 18 september.

Ändringarna är i huvudsak tekniska. Ändringarna gäller rättelse av kommunernas kostnadsuppgifter i samband med justeringen av övergångsutjämningarna samt en ny bestämmelse om rättelse av räknefel.

De kostnader som överförs från kommunerna till välfärdsområdena i samband med social- och hälsovårdsreformen och reformen av räddningsväsendet bestäms enligt vad kommunerna rapporterat som kostnader i sina bokslut 2021 och 2022. Uppgifter korrigeras, med stöd av de förordningar av statsrådet som trädde i kraft i juni, vid situationer där engångsposter eller retroaktiva poster som hänför sig till kommunernas kostnader avsevärt snedvrider överföringskalkylerna för finansieringen av social- och hälsovårdsreformen och därigenom kommunernas statsandelar eller finansieringen av välfärdsområden.

Rättelsen av de uppgifter som ligger till grund för övergångsutjämningarna motsvarar de förordningar som utfärdades i juni

Övergångsutjämningarna per välfärdsområde justeras i år på basis av kommunernas bokslutsuppgifter för 2022. Finansieringslagen föreslås innehålla bestämmelser om att de bokslutsuppgifter från 2021 och 2022 som avsevärt snedvrider kommunernas kostnader ska kunna rättas i samband med justeringen av övergångsutjämningarna. Rättelsen motsvarar till sitt innehåll statsrådets förordningar som trädde i kraft den 30 juni. Rättelsen av uppgifter som snedvrider de kostnader som överförs utvidgas till att gälla välfärdsområdenas övergångsutjämningar, vilket förutsätter att finansieringslagen kompletteras.

Genom välfärdsområdesspecifik övergångsutjämning utjämnas den förändring som den kalkylerade finansieringsmodellen medför i förhållande till de faktiska kostnaderna för kommunerna i området. Om kommunernas kostnader korrigeras, föreslås det att korrigeringen även ska beaktas i välfärdsområdets finansiering via övergångsutjämningarna.

Utkastet till kalkyl över överföringen av finansieringen avses bli publicerat den 31 augusti

Kalkylen över de kostnader som överförs från kommunerna till välfärdsområdena görs upp på basis av kommunernas bokslutsuppgifter för 2021 och 2022. I kalkylen beaktas också rättelsen av uppgifter som snedvrider kostnader, inklusive den föreslagna rättelsen av övergångsutjämningarna.

Rättelsen av de uppgifter som ligger till grund för övergångsutjämningarna påverkar alla välfärdsområden, men effekten är störst på beloppet av övergångsutjämningarna för välfärdsområden där kommuners kostnader rättas. De regionala konsekvenserna uppgår högst till storleksklassen miljoner eller tio miljoner. Det sammanlagda beloppet av de ökningar och minskningar av finansieringen som betalas till välfärdsområdena i form av övergångsutjämning för 2024 kan också förändras något. Enligt finansieringslagen finansierar staten denna skillnad.

Finansministeriet ordnar ett informationsmöte för kommunerna och välfärdsområdena om rättelserna av överföringskalkylerna den 6 september 2023.

Ny paragraf om rättelse av räknefel

I lagen föreslås dessutom en ny paragraf om rättelse av fel i beslut som fattas med stöd av finansieringslagen och i kalkyler och uppgifter som ligger till grund för besluten. Paragrafen motsvarar bestämmelserna om rättelse av fel i lagen om statsandel för kommunal basservice. Avsikten är att klara fel ska kunna rättas utan dröjsmål och på ett heltäckande sätt med beaktande av olika tillämpningssituationer.

Avsikten är att propositionen överlämnas till riksdagen i början av oktober 2023.

Mera information:
Eeva Mäenpää, regeringsråd, finansministeriet, tfn 029 553 0266
Roosa Valkama, finansexpert, finansministeriet, tfn 029 553 0560
Minnamaria Korhonen, specialsakkunnig, finansministeriet, tfn 029 553 0586