Hoppa till innehåll

Arbetsgrupp går igenom strategiska fastigheter som staten underutnyttjar – föreslår att staten avstår från fyra objekt

finansministeriet
Utgivningsdatum 2.6.2023 10.03
Pressmeddelande
Fönster och lampor

En av finansministeriet tillsatt arbetsgrupp har fokuserat på objekt som med tanke på statens verksamhet inte utnyttjas till fullo, men som är strategiskt viktiga med tanke på det kulturhistoriska värdet eller den övergripande säkerheten. Enligt arbetsgruppen borde man regelbundet se över objektens strategiska karaktär, underutnyttjandet av dem och möjligheter att avstå från dem. Arbetsgruppen föreslår dessutom att staten avstår från de i dagsläget statsägda Kajana slott, Svartholms fästning, Kärnäkoski fästning och Kyminlinna före 2029.

Statens mångsidiga fastighetsinnehav omfattar allt från naturskyddsområden och trafikleder till konstruktioner skyddade av lagen om fornminnen och moderna forskningsanläggningar. Fastighetsinnehavens balansvärde är ca 10,5 miljarder euro. Över hälften av innehaven består av mark- och vattenområden och mindre än 40 procent av byggnader. De allra flesta statliga fastigheterna används ändamålsenligt och deras underhåll säkras genom budgetmedel eller statens hyressystem. 

De objekt som arbetsgruppen granskat består i huvudsak av kulturhistoriskt värdefulla sevärdheter eller objekt som staten inte längre använder. Arbetsgruppen anser att nivån på underhållet av de strategiska objekt som förblir i statens ägo men som underutnyttjas, och det tillhörande finansieringsbehovet, bör synliggöras. De objekt som granskats skulle behöva uppskattningsvis sammanlagt cirka 75 miljoner euro i finansiering för att de ska kunna renoveras i gott skick. Dessutom behöver objekten ca 4 miljoner euro i årlig finansiering under de följande tio åren. Staten kan inte underhålla dessa fastigheter med de nuvarande resurserna.

Det är viktigt att förhindra att det uppstår nya strategiskt viktiga underutnyttjade fastigheter

Staten borde enligt arbetsgruppens bedömning sträva efter att hindra uppkomsten av fler strategiska underutnyttjade objekt. Man borde regelbundet se över de nuvarande objektens strategiska karaktär, underutnyttjandet av dem och möjligheterna att avstå från dem. Fastigheternas användning och strategiska natur förändras med tiden i takt med förändringar i statens verksamhet och i omvärlden. 

Arbetsgruppen ska göra en närmare bedömning av hur strategiska vissa objekt som ägs av Forststyrelsen och Senatfastigheter är, och hur nödvändigt det är att behålla dem i statens ägo. Kulturhistoriska värden kan till exempel bevaras även av andra än statliga ägare. Därför föreslår arbetsgruppen att staten avstår från de i dagsläget statsägda Kajana slott, Svartholms fästning, Kärnäkoski fästning och Kyminlinna. 

Behovet av tilläggsfinansiering behandlas på samma sätt som övriga utgiftsbehov vid förfaranden i samband med budgeten och planen för de offentliga finanserna. Besluten om överlåtelse av objekt bereds av ägarna. Avståendet kräver fortsatta utredningar. 

Arbetsgruppen publicerade sitt förslag den 2 juni 2023. I arbetsgruppen ingick företrädare för finansministeriet, Forststyrelsen, Senatfastigheter, Trafikledsverket och Museiverket. 

Mer information:
Pauliina Pekonen, finansråd, tfn 0295 530 081, pauliina.pekonen(at)gov.fi