Hoppa till innehåll

Bestämmandet av hemkommun förtydligas i ny lag – ange din åsikt om förslagen

finansministeriet
Utgivningsdatum 28.8.2023 9.44
Pressmeddelande

I den nya lagen om hemkommun finns närmare bestämmelser om hur människors hemkommun och boningsort bestäms. Villkoren för hemkommun förblir oförändrade. Den kommun där en person är bosatt är även i fortsättningen personens hemkommun.

Finansministeriet ber nu om utlåtanden och åsikter om reformen av lagen om hemkommun. Myndigheter, företag och föreningar kan lämna utlåtanden på webbplatsen lausuntopalvelu.fi och allmänheten kan framföra sin åsikt via enkäten på Dinasikt.fi. Tidsfristen för enkäterna är 20.10.2023. Den nya lagen ersätter den ursprungliga lagen om hemkommun från 1994.

I lagen om hemkommun finns bestämmelser om hemkommun och bostadsort i hemkommunen för varje person som är stadigvarande bosatt i Finland. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och statens ämbetsverk på Åland för in uppgifterna i befolkningsdatasystemet och de skapar en grund för många rättigheter och skyldigheter. Även i fortsättningen är det möjligt att ha endast en hemkommun.

I fortsättningen ska man alltid göra en flyttningsanmälan när boningsorten ändras

Målet med den nya lagen om hemkommun är att uppgifterna om människors hemkommun och bostadsplats ska vara bättre uppdaterade i befolkningsdatasystemet. Det är viktigt att uppgifterna är korrekta, eftersom bland annat kommunens och välfärdsområdets tjänster bestäms enligt hemkommun. Dessa tjänster är till exempel daghem, skola och social- och hälsovård. Även valkrets och röstningställe bestäms enligt hemkommun.

I enlighet med den nya lagen ska varje person som flyttar till en annan bostadsplats göra en flyttningsanmälan, oberoende av hur länge personen i fråga bor på den nya orten. Samtidigt ändras hemkommunen om personen flyttar till en annan kommun. Skyldigheten att göra en flyttningsanmälan gäller emellertid endast när man faktiskt flyttar. Skyldigheten gäller till exempel inte sommarvistelse vid en fritidsbostad.

En person som flyttar kan behålla sin tidigare hemkommun endast om personen kommer att bo inom den andra kommunens område i högst ett år och meddelar sin vilja att behålla sin tidigare hemkommun. Det kan till exempel vara fråga om arbete eller studier på annan ort som varar kortare tid än ett år och att personen tänker flytta tillbaka till sin hemkommun efter den här tiden.

Fastställandet av utlänningars hemkommun blir tydligare

I den nya lagen preciseras dessutom villkoren för utländska medborgare att få hemkommun i Finland. I fortsättningen är ett villkor för att få hemkommun alltid att utlänningen har uppehållstillstånd eller uppehållskort eller att utlänningen har registrerat sin uppehållsrätt i Finland vid Migrationsverket.

I lagen ingår ett med regeringsprogrammet förenligt förslag om kan en anteckning om en utlännings hemkommun avföras ur befolkningsdatasystemet om utlänningen inte längre uppfyller villkoren för att få en hemkommun. I praktiken är det fråga om situationer där en person till exempel har flyttat bort från Finland för över ett år eller inte längre har uppehållsrätt i Finland.

I lagen preciseras dessutom vilken rätt Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har att få uppgifter av andra myndigheter.

Vad händer härnäst?

Efter remissbehandlingen finslipas lagen och avsikten är att den överlämnas till riksdagen på hösten. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 august 2024.

Reformen av lagen om hemkommun har beretts i flera arbetsgrupper. Företrädda i grupperna var förutom finansministeriet justitieministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Migrationsverket, Folkpensionsanstalten och Finlands Kommunförbund samt från och med den 1 januari 2023 Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab.

Mer information:
Ville Koponen, regeringsråd, tfn 0295 530 504, ville.koponen(a)gov.fi
Marja Liukko, specialsakkunnig, tfn 0295 530 566, marja.liukko(a)gov.fi

Utlåtandetjänsten

Dinasikt.fi -enkät