Hoppa till innehåll

Digitalisering som utgår från livshändelser gör det smidigare att uträtta ärenden i olika livssituationer

finansministeriet
Utgivningsdatum 13.4.2023 11.31
Nyhet
Person använder smartphonen

Finansministeriet har inlett beredningen av genomförandet av mål som har ett samband med livshändelserna i Finlands digitala kompass och digitaliseringen av affärshändelser. Syftet med digitaliseringen av servicehelheterna är att göra uträttandet av ärenden i anslutning till olika livssituationer smidigare och att utveckla smidiga servicestigar.

Ett av målen för Finlands digitala kompass är att definiera och digitalisera de ungefär 40 viktigaste servicehelheterna för livshändelser före 2030. Med servicehelheter avses människors livshändelser samt affärshändelser som anknyter till företag och organisationer. 

Med en livshändelse avses en situation där en persons liv förändras på ett sätt som förutsätter kontakt med flera myndigheter och olika aktörer genom att anlita olika tjänster. Målet med digitaliseringen av servicehelheterna är att de offentliga tjänsterna i fortsättningen utvecklas och produceras som skarvlösa servicehelheter kring livshändelser och affärstransaktioner. Samtidigt kan man på ett mer övergripande sätt än tidigare beakta människors och företags olika behov och situationer.

”Vi vill göra servicestigarna smidigare genom att främja informationens rörlighet mellan olika aktörer och i den mån det är möjligt utnyttja automatisering för att eliminera skeden som hänför sig till olika livssituationer och händelser”, berättar specialsakkunnig Niko Ruostetsaari. 

”I en sådan här situation har människor möjlighet att göra redogörelser som hänför sig till situationen så enkelt som möjligt med hjälp av e-tjänster. Som exempel kan nämnas ärenden som gäller födelse av barn, grundande av företag eller flyttning till Finland. Med tanke på den offentliga tjänsteproduktionen utvecklar digitaliseringen å sin sida produktiviteten och interoperabiliteten”, fortsätter Ruostetsaari.

Förslag till servicehelheter utnyttjas i beredningsarbetet

Vid finansministeriet pågår en förstudie i syfte att bereda ett utvecklingsprogram som verkställer främjandet av servicehelheter. Den omfattande beredningen genomförs tillsammans med olika förvaltningsområden, intressentgrupper och nätverk. Med hjälp av beredningsarbetet skapar man ett programförslag som behandlas under nästa regeringsperiod. 

Syftet med förstudiet är att kartlägga genomföringssätt, behov och problemområden i anslutning till främjandet av livshändelsebaserad digitalisering. Avsikten är dessutom att precisera åtgärder för utveckling av programhelheten samt att fastställa de resurser som krävs för genomförandet.

Beredningen inleddes genom att be organisationer lägga fram förslag om viktiga livshändelser och händelser i företagens livscykel som med fördel kan digitaliseras och i tillämpliga delar automatiseras. Förslagen samlades in under perioden 18 november 2022–31 januari 2023. Finansministeriet tog inom utsatt tid emot sammanlagt 51 förslag från 37 olika organisationer och aktörer. 

Förslagen bedömdes utifrån deras beredskapsgrad, genomförbarhet och ekonomiska konsekvenser.  De förslag som bedömdes vara de mest genomförbara och färdiga valdes ut för första granskning i förstudieskedet för livshändelsebaserad digitalisering. Dessa förslag är en närstående persons död, flyttning till Finland, uppbåd till beväringstjänst och fängelsestraff och/eller befrielse från fängelse. 

Till granskning i förstudieskedet valdes dessutom sammanlagt fyra större helheter som producerar funktioner och tjänster som gör det möjligt att digitalisera och automatisera flera livs- eller affärshändelser. Dessa servicehelheter är tillstånds- och tillsynstjänsterna, ekosystemet för företagets digitala ekonomi, arbetsgivarens nationella digitala plattform för arbetsförmåga och det sektorsövergripande nationella servicekonceptet för välfärd. De förslag som valts ut för granskning utnyttjas som en del av planeringen av programförslaget.
    
Programplanen preciseras hösten 2023 utifrån behandlingen av programförslaget. De servicehelheter som ska främjas först väljs i samband med att programmet tillsätts.

Förslag till digitalisering av livs- och affärshändelser kan fortfarande lämnas in

Förslag till viktiga livshändelser och affärshändelser som borde digitaliseras och automatiseras i tillämpliga delar kan fortfarande lämnas in i enlighet med anvisningarna på finansministeriets webbplats. 

Finansministeriet ordnar ett informationsmöte om beredningen den 7 juni 2023 kl. 14.30–16.00. Mötet är öppet för alla.

Mer information 

Niko Ruostetsaari, specialsakkunnig, [email protected], tfn +358295530 309
Johannes Mielo, samordnare, [email protected], tfn +358 295 530 346

Offentliga förvaltningens ICT