Hoppa till innehåll

En utredning om valbarhet till välfärdsområdesstyrelserna för anställda i välfärdsområdenas har färdigställts

finansministeriet
Utgivningsdatum 20.6.2023 10.01
Pressmeddelande
Heijastuksia ikkunassa

Välfärdsområdesstyrelsen leder välfärdsområdets förvaltning och ekonomi, företräder välfärdsområdet som arbetsgivare och svarar för välfärdsområdets personalpolitik. Därför är det inte oproblematiskt om personer som är anställda hos välfärdsområdet samtidigt är ledamöter i välfärdsområdesstyrelsen, och de nuvarande bestämmelserna om valbarhet är således motiverade.

Ovanstående framgår av en utredning som publicerades den 20 juni. En arbetsgrupp har utrett hur ändamålsenliga bestämmelserna om valbarhet i lagen om välfärdsområden är och om det finns behov av att utveckla dem.  Med valbarhet avses de villkor som en person ska uppfylla för att kunna väljas till ett förtroendeuppdrag i ett välfärdsområde.

Sådana som är anställda hos välfärdsområdet kan enligt lagen inte vara ledamöter i välfärdsområdesstyrelsen, om de lyder direkt under styrelsen. Den organisationsstruktur som välfärdsområdesfullmäktige beslutar om kan leda till att välfärdsområdets anställda i stor utsträckning lyder under välfärdsområdesstyrelsen, varvid de inte kan väljas till välfärdsområdesstyrelsen. Detta kan vara problematiskt. Genom begränsad valbarhet tryggas dock god förvaltning, arbetet i välfärdsområdesstyrelsen och ett oberoende och opartiskt beslutsfattande i välfärdsområdesstyrelsen. Välfärdsområdesstyrelsens uppgifter hänför sig till hela personalen.

Flera möjliga alternativ för att utveckla lagen

Genom bestämmelserna om valbarhet tryggas opartiskheten i beslutsfattandet genom att de mest sannolika intressekonflikterna undviks redan på förhand. Enbart jävsbestämmelser räcker inte för att garantera opartiskhet. Arbetsgruppen har som olika alternativ behandlat en precisering av ordalydelsen i den gällande bestämmelsen om valbarhet och en ändring av bestämmelsens innehåll.

Arbetsgruppen anser att den nuvarande bestämmelsen om valbarhet till välfärdsområdesstyrelsen är motiverad. I syfte att underlätta tolkningen skulle bestämmelsen dock kunna preciseras så att begränsningen av valbarheten gäller personer som är verksamma inom välfärdsområdesstyrelsens uppgiftsområde. Uppgiftsområdet består av de uppgifter som föreskrivs för välfärdsområdesstyrelsen i lag och i välfärdsområdets förvaltningsstadga. Preciseringen av ordalydelsen utvidgar inte valbarheten jämfört med nuläget, men den underlättar tolkningen av lagen.

Det är också möjligt att ändra bestämmelsens innehåll så att fler personer blir valbara. Bestämmelsen skulle kunna ändras till exempel så att valbarhetsbegränsningen gäller personer som sköter de förvaltningsuppgifter som föreskrivs för välfärdsområdesstyrelsen i lag till skillnad från serviceuppgifterna inom social- och hälsovården och räddningsväsendet.

Om begränsningarna av valbarheten för välfärdsområdets personal lindras, bör man enligt arbetsgruppen i större utsträckning än för närvarande begränsa det maximala antalet anställda hos välfärdsområdet och välfärdsområdeskoncernen som kan vara ledamöter i välfärdsområdesstyrelsen. Dessutom är det motiverat att begränsa valbarheten till välfärdsområdesstyrelsens presidium.

Den tillträdande regeringen drar upp riktlinjer för utvecklingen av lagen

Beslut om att eventuellt inleda lagberedning fattas av den tillträdande regeringen. Vid lagberedningen är det motiverat att beakta den rättspraxis som uppstår i fråga om valbarhet till välfärdsområdesstyrelsen samt jäv.

En arbetsgrupp som tillsatts av finansministeriet har gjort en utredning om valbarheten till välfärdsområdesstyrelsen. I arbetsgruppen ingick företrädare för olika ministerier, välfärdsområden och Kommunförbundet. Utöver arbetsgruppens möten ordnades en workshop för de förhandlingsorganisationer som i huvudsak företräder personalen samt företrädare för välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen. Arbetsgruppen hörde också andra centrala intressentgrupper och sakkunniga under våren.

I utredningen går arbetsgruppen igenom bakgrunden till bestämmelserna om valbarhet och bedömer behoven att utveckla dem i förhållande till demokratin, valrättigheterna, rätten till delaktighet samt god förvaltning. Dessutom granskas välfärdsområdesstyrelsens ställning i ledningen av välfärdsområdets verksamhet, förvaltning och ekonomi. Bedömningen har gjorts i synnerhet med avseende på förtroendevalda som är anställda hos välfärdsområdet. I utredningen granskas om den nya självstyrelsenivån, dvs. välfärdsområdet och dess ansvarsområde, ställer krav på lagstiftningen som avviker från bestämmelserna om kommunerna.

Ytterligare information:
Mervi Kuittinen, regeringsråd, arbetsgruppens ordförande, tfn 029 553 0445, mervi.kuittinen(at)gov.fi (anträffbar till den 22 juni)
Katriina Martikainen, ledande specialsakkunnig, arbetsgruppens sekreterare, tfn 029 553 0467, katriina.martikainen(at)gov.fi (anträffbar till den 21 juni)
Minna-Marja Jokinen, regeringsråd, enhetschef, tfn 029 553 0018, minna-marja.jokinen(at)gov.fi (anträffbar till den 15 juli)