Hoppa till innehåll

Enskilda fel noterade i kommunernas bokslutsuppgifter för 2021 – finansministeriet utreder möjligheterna till rättelser

finansministeriet
Utgivningsdatum 20.3.2023 12.15
Pressmeddelande

Man har noterat fel i några kommuners bokslutsuppgifter enligt serviceklass för 2021 som lämnats till Statskontoret. Två kommuner har på grund av detta begärt omprövning av statsandelsbeslutet. Finansministeriet utreder för närvarande hur man enligt lagstiftningen ska gå tillväga när det gäller de indirekta konsekvenserna av fel i kommunernas uppgifter.

Kommunernas bokslutsuppgifter för 2021 enligt serviceklass används bland annat vid beräkningen av de kommunspecifika utjämningselement som ingår i social- och hälsovårdsreformen. Uppgifterna om en enskild kommun påverkar beräkningen av utjämningselementen för samtliga kommuner. På detta sätt kan fel som gäller uppgifter om en enskild kommun indirekt påverka statsandelens belopp för alla kommuner. 

Även om felets inverkan på statsandelen för kommunen i fråga kan vara betydande, är de enskilda felens indirekta inverkan på statsandelsbeloppet för andra kommuner dock liten.

Kommunernas kostnadsuppgifter enligt serviceklass 2021 ligger också till grund för välfärdsområdenas finansiering för 2023. Felaktiga uppgifter om kommunerna kan således indirekt påverka även välfärdsområdenas finansiering genom övergångsutjämningar. 

Det verkar på basis av tidigare tillämpningspraxis som om ministeriet inte skulle ha förutsättningar att beakta de indirekta konsekvenserna av fel när besluten om statsandelar och finansiering för 2023 eventuellt rättas.

Begäran om omprövning avgörs först efter att tidsfristen för omprövningsbegäran gått ut, efter att man fått klarhet om det totala antalet fel och deras omfattning. Eventuell begäran om omprövning i fråga om beslut om statsandelen för kommunal basservice för 2023 som meddelats i slutet av 2022 och om välfärdsområdets finansiering för 2023 ska framställas inom tre månader från delfåendet av beslutet. 

Avsikten är att de felaktiga uppgifter som noterats i kommunernas bokslutsuppgifter för 2021 korrigeras i kontrollräkningen för finansieringen. Kontrollräkningen utgör sommaren 2023 den slutliga grunden för överföring av finansieringen från kommunerna till välfärdsområdena samt för de kommunspecifika utjämningselementen i statsandelen och välfärdsområdenas övergångsutjämningar från och med finansieringen år 2024. 

Finansministeriet utreder dessutom hur eventuella fel i bokslutsuppgifterna för 2022 för de kommuners del som rapporterar före utgången av maj 2023 ska kunna upptäckas i tid så att kommunerna ska kunna korrigera dem inom utsatt tid. Det är möjligt att bestämmelserna måste preciseras i fråga om den tidpunkt på vilken de beräkningar av överföringen av finansieringen som görs sommaren 2023 baserar sig på. 

Mer information: 
Eeva Mäenpää, regeringsråd, tfn 02955 30266, eeva.maenpaa(a)gov.fi 

Hyvinvointialueet Kommunärenden