Hoppa till innehåll

Begäran om utlåtande
EU finansierar omställningen till ren energi – ministerutskottet förordade förslaget till finansieringsobjekt i Finland

finansministeriet
Utgivningsdatum 5.9.2023 14.27
Pressmeddelande
Finlands program för hållbar tillväxt.

Finland främjar övergången till ren energi med hjälp av den nya REPowerEU-finansieringen. Finansministeriet begär utlåtanden om förslaget till finansieringsobjekt.

EU strävar efter att bryta beroendet av ryska fossila bränslen och påskynda övergången till ren energi. För detta ändamål har EU inlett REPowerEU-planen, en del av faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF).

Unionen beviljar sammanlagt 20 miljarder euro för REPowerEU-åtgärder. EU finansierar planen huvudsakligen genom att sälja utsläppsrätter som hör till EU:s innovationsfond och genom att tidigarelägga försäljningen av utsläppsrätter till medlemsstaterna.

Finlands andel av den nya finansieringen är högst 127 miljoner euro. För att medlemsländerna ska kunna ansöka om finansiering måste de lägga till REPowerEU-kapitlet i sin plan för återhämtning och resiliens (RRP) I kapitlet fastställs investeringar och reformer som främjar REPowerEU:s mål.

Finansiering för tre objekt

Finanspolitiska ministerutskottet förordade torsdagen den 31 augusti finansministeriets förslag om användningen av REPowerEU-medel i Finland. Medlen ska enligt förslaget användas på följande sätt:

  • påskyndande av miljötillstånd på ett sätt som är förenligt med statens regionförvaltningsreform, 32 miljoner euro
  • forsknings-, utvecklings- och pilotprojekt som gäller ren energi och materialflöden, 40 miljoner euro
  • investeringar i ren omställning, 55 miljoner euro.

Finanspolitiska ministerutskottet förordade finansministeriets förslag enligt vilket finansieringen av REPowerEU-åtgärderna är av engångsnatur, och de får inte föranleda nationella behov av tilläggsfinansiering.

Vad händer näst?

Finansministeriet begärde tisdagen den 5 september utlåtanden om sitt förslag till REPowerEU-åtgärder. Remisstiden går ut den 15 september.

Ministeriet fortsätter förhandlingarna med Europeiska kommissionen och färdigställer förslaget till REPowerEU-kapitlet. Statsrådet har för avsikt att godkänna Finlands förslag i september. Därefter utvärderar kommissionen uppdateringen och EU-rådet godkänner den slutgiltigt.

Planen för återhämtning och resiliens är en del av Finlands program för hållbar tillväxt som påskyndar reformer och investeringar. Programmet finansieras i huvudsak med medel från EU:s återhämtningsinstrument (NextGenerationEU).

Ytterligare information:

Laura Vartia, finansråd, tfn 02955 30228, laura.vartia(at)gov.fi

Leena Savolainen, finansexpert, tfn 02955 30129, leena.savolainen(at)gov.fi

Finansieras av Europeiska unionien – Next Generation EU.